Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1276 af 31/10 2016, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1546 af 19/12 2019.

I medfør af tekstanmærkning nr. 115 til § 17 på finansloven og akt nr. 84 af 19. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgivelse af tilsagn om tilskud. I det følgende henviser »styrelsen« til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 2. Bekendtgørelsen anvendes endvidere for styrelsens tilskud i henhold til de årlige bevillingslove til drift af dele af en tilskudsmodtagers virksomhed samt for tilskud til drift af særlige områder eller særlige aktiviteter hos en tilskudsmodtager.

Stk. 2. Kapitel 2 samt § 11, stk. 5, nr. 3, finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Modtagere af tilskud efter stk. 1 skal indsende aktivitetsbeskrivelse og budget for bevillingsåret til styrelsens godkendelse forud for styrelsens bevillingsudmelding til tilskudsmodtager.

Stk. 4. For tilskud, der ydes i henhold til stk.1, skal »ansøgning« forstås som »aktivitetsbeskrivelse og budget« og »tilsagnsbrevet« skal forstås som »bevillingsskrivelsen med eventuelt senere ændringer«.

Stk. 5. § 11, stk. 1, og § 29, stk. 1, nr. 9, finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes af § 17.59.11.20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering på de årlige bevillingslove, for så vidt angår fratræk af eventuelle indtægter fra virksomheder og fonde.

Til toppen

Kapitel 2 – Ydelse af tilskud og afvisning af ansøgninger om tilskud

§ 3. Ved ansøgning om tilskud skal ansøger anvende et ansøgningsskema, der findes på styrelsens hjemmeside www.star.dk , jf. dog § 34.

Stk. 2. Ansøger skal til ansøgningen vedlægge et budget for det ansøgte tilskud. Ansøger skal i budgetlægningen tage udgangspunkt i budgetopstillingen, som findes på styrelsens hjemmeside www.star.dk.

Stk. 3. Ansøgning, budget og eventuelle bilag m.v. skal indsendes via styrelsens tilskudsportal.

§ 4. Styrelsen afgør, om forudsætningerne for afgivelse af tilsagn om tilskud er opfyldt og prioriterer mellem de indkomne ansøgninger.

Stk. 2. Såfremt en ansøgning imødekommes, giver styrelsen tilsagn om tilskud på vilkår, som fastsættes nærmere i tilsagnsbrevet.

Stk. 3. Projektets ledelse, jf. § 32, stk. 2, skal, via styrelsens tilskudsportal, acceptere tilsagnsbrevet inden 3 uger efter brevets modtagelse. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel, jf. dog § 34.

Stk. 4. Styrelsens tilsagn om tilskud er bindende, når projektets ledelse har accepteret tilsagnet, jf. stk. 3.

Stk. 5. Ved afslag på ansøgninger eller ved tilsagn om tilskud giver styrelsen en skriftlig begrundelse herfor. Det samme gør sig gældende ved ansøgninger, som ikke imødekommes fuldt ud.

Til toppen

Kapitel 3 – Projektets gennemførelse og udbetaling af tilskud

§ 5. Tilskudsmodtager forpligter sig til at gennemføre projektet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og tilsagnet. Ved tilsagnet forstås:

1) den godkendte ansøgning, herunder budget,

2) de vilkår, der fremgår af tilsagnsbrevet, og

3) eventuelle ændringer der aftales skriftligt med styrelsen.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal straks underrette styrelsen skriftligt, hvis:

1) der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for afgivelsen af tilsagnet,

2) de vilkår, der fremgår af tilsagnet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes, eller

3) der i øvrigt er risiko for, at projektet ikke kan gennemføres som aftalt.

Stk. 3. Tilskudsmodtager kan kun mod styrelsens forudgående skriftlige godkendelse omdisponere mellem de godkendte budgetposter.

Stk. 4. Tilskudsmodtager er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af projektet eller dele heraf samt for anvendelsen af tilskuddet på samme måde, som hvis tilskudsmodtager selv havde udført hele projektet.

§ 6. Tilskudsmodtager skal, forud for udbetaling af tilskud, sende følgende oplysninger til styrelsen i overensstemmelse med de i tilsagnet fastsatte vilkår:

1) Statusrapport om projektets gennemførelse, herunder i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt.

2) Projektregnskab.

Ovenstående skal indsendes via styrelsens tilskudsportal.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal sende den afsluttende evaluering eller slutrapport til styrelsen således, at den er styrelsen i hænde senest 3 måneder efter tilskudsperiodens udløb, med mindre andet er fastsat i tilsagnsbrevet.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal sende det endelige projektregnskab til styrelsen således, at det er styrelsen i hænde senest 3 måneder efter tilskudsperiodens udløb, medmindre andet er fastsat i tilsagnet.

§ 7. Styrelsen udbetaler tilskud under forudsætning af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 2. Udbetaling sker, når styrelsen har godkendt, at de i tilsagnet fastsatte vilkår er opfyldt.

Stk. 3. Endelig afregning sker, når styrelsen har godkendt det endelige projektregnskab og den afsluttende afrapportering.

Stk. 4. Styrelsen kan i tilsagnsbrevet fastsætte, at hele tilskuddet først kommer til udbetaling, når projektet er afsluttet med styrelsens godkendelse af det endelige projektregnskab og den afsluttende afrapportering.

§ 8. Styrelsen kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektets gennemførelse, og det i øvrigt vurderes økonomisk forsvarligt, eller i tilfælde hvor det forekommer administrativt enklere. I sådanne tilfælde foretages udbetaling efter bestemmelserne i stk. 3-5.

Stk. 2. Hvis projektets ledelse ønsker forskudsvis udbetaling, skal der indsendes begrundet ansøgning herom til styrelsen.

Stk. 3. Styrelsen udbetaler tilskud forskudsvis under forudsætning af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 4. Forskudsvis udbetaling sker, når styrelsen har godkendt, at de i tilsagnet fastsatte vilkår er opfyldt, og når projektet har indsendt en revisorerklæring til styrelsen om, at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt, jf. dog § 34.

Stk. 5. Endelig afregning sker, når styrelsen har godkendt det endelige projektregnskab og den afsluttende afrapportering.

Stk. 6. Ved forskudsvis udbetaling skal tilskudsmodtager indsende statusrapport og projektregnskab mindst hvert halve år, jf. dog § 34 samt de i tilsagnet eventuelt fastsatte frister.

§ 9. Styrelsen kan til enhver tid forlange inden for en given frist at modtage en eller flere af følgende dokumenter: Aktuel statusrapport, projektregnskab og budget for den resterende tilskudsperiode. Såfremt der stilles krav om indsendelse af revisionspåtegnet regnskab, udover hvad der fremgår af tilsagnsbrevet, vil tilskudsmodtager blive pålagt at finansiere udgiften hertil indenfor tilskuddet.

Stk. 2. Styrelsen kan til enhver tid forlange inden for en given frist at modtage revisorerklæring om projektets forretningsgange og registreringssystemer.

Stk. 3. Styrelsen kan til enhver tid forlange inden for en given frist at modtage dokumentation fra tilskudsmodtager for de afholdte udgifter.

Stk. 4. Styrelsen kan stille krav om, at tilskudsmodtager inden for en given frist oplyser styrelsen om anvendelse af bevilling til brug for årets udgiftsopfølgninger.

Til toppen

Kapitel 4 – Krav til budget og regnskab

§ 10. Tilskudsmodtager skal aflægge projektregnskab opstillet således, at:

1) tilskuddet fra styrelsen er opført som særskilt indtægtspost,

2) eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter,

3) afholdte udgifter er specificeret på mindst samme måde som i det godkendte budget; væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, og

4) godkendt budget, afholdte udgifter og difference mellem godkendt budget og afholdte udgifter tydeligt fremgår.

Stk. 2. Projektregnskabet skal dateres og underskrives af projektets ledelse, jf. § 32, stk. 2.

Stk. 3. Hvis regnskabet for styrelsens tilskud aflægges som en del af et andet regnskab, kan de i stk. 1 og 2 nævnte krav opfyldes ved noter til dette regnskab.

Stk. 4. Årsregnskaber for institutioner, der modtager tilskud efter § 2, stk. 1, skal endvidere indeholde en opgørelse af tilskudsmodtagers aktiver og passiver, jf. dog § 34.

§ 11. Tilskud ydes til nettoudgifter. Ved nettoudgifter forstås afholdte udgifter, der er faktisk bogførte, godkendte i henhold til tilskudsmodtagers interne regnskabsinstrukser og projektrelaterede, fratrukket eventuelle indtægter.

Stk. 2. Tilskud ydes til nettoudgifter inden for den godkendte tilskudsperiode.

Stk. 3. Tilskud ydes ikke til udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, inden tilsagnet er givet, jf. dog § 34.

Stk. 4. Tilskud ydes ikke til udgifter vedrørende aktiviteter, som tilskudsmodtager normalt er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

Stk. 5. Tilskud ydes ikke til udgifter, der normalt afholdes af offentlige institutioner. Ved offentlige institutioner forstås:

1) kommuner, kommunale fællesskaber og regioner,

2) statsinstitutioner, og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent af offentlige tilskud.

Stk. 6. Der ydes kun i begrænset omfang tilskud til rejser, ophold og repræsentation, diæter og gaver samt depositum. Ansøgninger om tilskud hertil og afholdelse af udgifter hertil skal altid konkret begrundes.

Stk. 7. Udgifter til revision, der udføres i henhold til § 6, stk. 2, og kapitel 5, skal stå i rimeligt forhold til tilskuddets størrelse.

Stk. 8. Tilskud, der ydes fra konto § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer på de årlige bevillingslove, er ikke omfattet af stk. 1 for så vidt angår fratræk af eventuelle indtægter fra medlemskontingent og lignende.

§ 12. Medfinansiering skal kunne dokumenteres.

Stk. 2. Det skal fremgå hvordan medfinansieringen er opgjort.

§ 13. Indirekte udgifter (overhead) skal kunne dokumenteres, og det skal fremgå hvilken beregningsmetode, der er anvendt. Beregningsmetoden skal være rimelig og gennemskuelig.

Stk. 2. Regnskab for indirekte udgifter skal være baseret på faktiske projektrelaterede udgifter, og må ikke indeholde fortjeneste.

§ 14. Interne lønudgifter beregnes som dokumenteret årsløn inklusiv ATP m.v. divideret med antallet af årlige arbejdstimer og ganget med det faktiske antal timer brugt på projektet. Der skal føres timeregnskab for interne lønudgifter.

Stk. 2. Interne lønudgifter må ikke indeholde:

1) gratialer eller andre ikke overenskomstmæssige ydelser, eller

2) administrative udgifter, der beregnes som en del af de indirekte udgifter.

Stk. 3. For institutioner, der modtager tilskud efter § 2, stk. 1, og hvor driftstilskud fra staten dækker halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til statens regler, jf. dog § 34.

§ 15. Lønudgifter skal specificeres, fx med antal personer, arbejdstimer og timeløn samt funktioner.

§ 16. Eksterne konsulent- og undervisningsudgifter mv. opgøres på baggrund af fakturaer fra leverandøren og skal tilføre projektet en værdi, der står i et rimeligt forhold til udgiften. De eksterne konsulent- og undervisningsudgifter mv. skal dokumenteres fx i form af timeregnskab og må ikke overstige markedsprisen.

§ 17. Der skal ved ydelse af tilskud til transport-/kørselsgodtgørelse fortrinsvis anvendes offentlige transportmidler. Såfremt der anvendes privat bil skal statens almindelige takst pr. km (den lave sats) anvendes, jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser.

§ 18. I tilfælde af restværdi af materialeanskaffelser ved projektets afslutning skal tilskudsmodtager enten sælge anskaffelserne til en realistisk aktuel markedspris eller beregne restværdien ud fra sædvanlige afskrivningsregler. Styrelsen nedsætter herefter det resterende tilskud med et beløb, der svarer til restværdien. Hvis hele tilskuddet er udbetalt skal beløbet, svarende til restværdien, tilbagebetales.

§ 19. Udgifter og indtægter skal bogføres på særskilte regnskabskonti således, at der løbende kan redegøres for projektets økonomiske situation og udvikling.

Stk. 2. Regnskabets tal skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat (transaktionssporet). Registreringerne og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed (kontrolsporet).

Stk. 3. Kontoplanen skal som minimum modsvare specifikationsgraden i godkendt budget og det endelige projektregnskab.

Stk. 4. Udgør et projekt en del af en tilskudsmodtagers samlede aktiviteter, skal projektudgifterne og finansieringskilderne indgå i tilskudsmodtagers samlede resultatopgørelse.

Stk. 5. Ved forskudsvis udbetaling, jf. § 8, skal anviste beløb, der ikke straks anvendes, optages i tilskudsmodtagers regnskab med angivelse af, at indestående midler er reserveret til anvendelse til det konkrete projekt.

Til toppen

Kapitel 5 – Revision af regnskab

§ 20. Tilskudsmodtagere, som er en statsinstitution, der revideres af rigsrevisor eller en intern revision i henhold til rigsrevisorlovens § 9, skal indsende det endelige projektregnskab til styrelsen med en ledelseserklæring om, at projektregnskabet er en integreret del af institutionens regnskaber, der er under Rigsrevisionens kontrol, og at originale bilag opbevares af institutionen.

Stk. 2. Det endelige projektregnskab for øvrige tilskudsmodtagere skal revideres af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med §§ 21-28 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Årsregnskaber for institutioner, der modtager tilskud efter § 2, stk. 1, revideres af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med §§ 21-28 i denne bekendtgørelse.

§ 21. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 22. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet og om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med projektets formål.

§ 23. Revisionens art afhænger af tilskuddets størrelse og om, hvorvidt tilskudsmodtager er en privat eller offentlig organisation jf. stk. 2 og 3. jf. dog § 34.

Stk. 2. Ved tilskud til offentlige institutioner på over 500.000 kr. stilles krav om aflæggelse af endeligt projektregnskab påtegnet af en registreret eller en statsautoriseret revisor (jf. dog § 20). Ved tilskud til offentlige tilskudsmodtagere på under 500.000 kr. er det tilstrækkeligt, at det endelige projektregnskab er påtegnet af den økonomisk ansvarlige i den organisation, som modtager tilskuddet. Ved offentlige institutioner forstås: kommuner, kommunale fællesskaber, regioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent offentlig tilskud.

Stk. 3. Ved tilskud til private organisationer på over 250.000 kr. stilles krav om aflæggelse af endeligt projektregnskab påtegnet af en registreret eller en statsautoriseret revisor. Ved tilskud til private tilskudsmodtagere på under 250.000 kr. er det tilstrækkeligt, at det endelige projektregnskab er påtegnet af den økonomisk ansvarlige i den organisation, som modtager tilskuddet. Ved private organisationer forstås private organisationer, hvis udgifter dækkes af under 50 procent af offentlige tilskud.

§ 24. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1) om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de vilkår der fremgår af tilsagnet,

3) om tilskuddet er anvendt til formålet,

4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, og

5) om de evt. data, som ligger til grund for projektets resultater, er pålidelige.

§ 25. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 26. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse indenfor tre uger giver styrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere styrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 27. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning efter det for revisorer gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, som findes på Rigsrevisionens hjemmeside (www.rigsrevisionen.dk ).

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 24. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision afgives særskilt for punkterne i § 24, stk. 1. Beretningen skal udover den finansielle revision omfatte resultatet af forvaltningsrevisionen.

Stk. 4. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til styrelsen sammen med det påtegnede projektregnskab.

§ 28. Styrelsen kan på stedet, dvs. hos tilskudsmodtager, kontrollere projekter. Styrelsen har desuden adgang til at indhente projekters dokumentation samt bilag for projektets udgifter i op til 5 år efter projektets afslutning.

Til toppen

Kapitel 6 – Bortfald af tilsagnet og tilbagebetaling

§ 29. Styrelsen kan beslutte, at tilsagnet bortfalder helt eller delvis, hvis:

1) Tilskudsmodtager har handlet svigagtigt og givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen om ydelse af tilskud eller udbetaling af tilskud.

2) Projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter godkendt startdato.

3) Projektet opgives.

4) Tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager.

5) Tilskudsmodtager ikke, i henhold til tilsagnets vilkår eller i henhold til § 9, indsender:

a) Revisorerklæring om forretningsgange og registreringssystemer.

b) Statusrapport.

c) Projektregnskab.

d) Budget for resterende tilskudsperiode.

e) Anmodning om udbetaling af tilskud.

f) Grunddokumentation for afholdte udgifter.

6) Tilskudsmodtager ikke indsender det endelige projektregnskab og afsluttende evaluering senest 3 måneder efter tilskudsperiodens udløb (med mindre andet er fastsat i tilsagnet).

7) Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnets vilkår.

8) Styrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende projektregnskab, budget for resterende tilskudsperiode, udbetalingsanmodning, det endelige projektregnskab eller den afsluttende evaluering.

9) De samlede godkendte, bogførte og faktiske projektrelaterede udgifter fratrukket eventuelle indtægter i det endelige projektregnskab er mindre end tilskuddet, herunder at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det forudsatte ved ydelsen af tilskuddet.

10) Der er restværdi af anskaffelser, som er købt for tilskuddet. Styrelsen foretager en konkret vurdering heraf.

11) En forfalden tilbagebetaling ikke er indbetalt til styrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen.

12) Forudsætningerne for tilskuddet er væsentligt ændrede.

Stk. 2. Styrelsen kan beslutte, at udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis under de i stk. 1 anførte omstændigheder.

Stk. 3. En tilskudsmodtager er forpligtet til hurtigst muligt at give styrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald eller reduktion eller tilbagebetaling af tilskud.

Til toppen

Kapitel 7 – Endelighed og øvrige bestemmelser

§ 30. Styrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 1 finder ikke anvendelse for afgørelser vedrørende administration af puljerne i

1) §§ 11 c-11 e i bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet med senere ændringer,

2) §§ 2-4 i bekendtgørelse nr. 1464 af 16. december 2019 om forsøg på beskæftigelsesområdet, og

3) den regionale uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere, jf. akt nr. 24 af 7. november 2019 om uddannelsesløft.

§ 31. Materiale, resultater m.v., der er udviklet i forbindelse med projektet, er til fri disposition for styrelsen og tilskudsmodtager. Materiale, resultater mv. kan imidlertid ikke indgå i forretningsmæssigt øjemed uden styrelsens forudgående godkendelse heraf.

Stk. 2. Projektets resultater kan frit offentliggøres af styrelsen og tilskudsmodtager. Det skal fremgå, at der er ydet tilskud fra Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen skal underrettes senest 4 uger før offentliggørelsen af projektets resultater, medmindre andet er fastsat i tilsagnet, jf. dog § 34.

§ 32. Delregnskaber og endelige regnskaber skal dateres og underskrives af projektets ledelse.

Stk. 2. Ved projektets ledelse forstås den person eller de personer, som fremgår af ansøgningen som projektejer, projektleder eller den regnskabsansvarlige for projektet, eller den person eller de personer som styrelsen i øvrigt har godkendt som projektejer, projektleder eller som den regnskabsansvarlige for projektet.

§ 33. Ansøgninger og aftaler vedr. projektændringer skal ske skriftligt.

§ 34. Styrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i § 3, stk. 1, § 4, stk. 3, 2. pkt., § 6, stk. 1, nr. 4, § 8, stk. 4 og 6, § 10, stk. 4, § 11, stk. 3, § 14, stk. 3 og § 23, stk. 1, 2 og 3.

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. november 2016 med virkning for tilsagn, der afgives fra den 3. november 2016 eller senere. Der er udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen, hvor reglerne er uddybet.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse for tilsagn, der er afgivet senest den 2. november 2016.

Til toppen

Noter

Indledningen og § 30 ændret 21/12 2019, med virkning fra 19/12 2019, ved bek. nr. 1546 af 19/12 2019.

Til toppen