Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1099 af 8/8 2016.

I medfør af § 12, stk. 6, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, som ændret ved lov nr. 656 af 8. juni 2016, fastsættes:

Anvendelsesområde og pligt til offentliggørelse

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør, jf. § 12, stk. 1 og 5, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, følgende domme og kendelser vedrørende autoriserede sundhedspersoner:

1) Dom om fratagelse af autorisation efter §§ 7 og 7 a i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

2) Dom om indskrænkning af virksomhedsområde efter § 8 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

3) Dom eller kendelse om frakendelse eller udelukkelse fra retten til at udøve sundhedsfaglig virksomhed efter straffelovens § 79, stk. 1 eller 4 jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør, jf. § 12, stk. 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, følgende afgørelser vedrørende autoriserede sundhedspersoner:

1) Fratagelse af autorisation efter § 7 b, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

2) Indskrænkning af virksomhedsområde efter § 8 a, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

3) Midlertidig fratagelse af autorisation eller midlertidig indskrænkning af virksomhedsområde efter § 9 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

4) Forbud mod at helt eller delvist at udøve faglig virksomhed under oplysning af en sag om midlertidig autorisationsfratagelse eller midlertidig virksomhedsindskrænkning efter § 9 b, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

5) Fagligt påbud efter § 10, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

6) Skærpet tilsyn efter § 10 b, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

7) Suspension efter § 10 c, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

8) Fratagelse af en læges eller tandlæges ret til at ordinere alle eller enkelte grupper af afhængighedsskabende lægemidler efter § 36 eller § 51 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør, jf. § 12, stk. 3, følgende beslutninger:

1) Fraskrivelse af autorisation eller frivillig indskrænkning af virksomhedsområde efter § 10 d i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

2) En læges eller tandlæges frivillige fraskrivelse af retten til at ordinere alle eller enkelte grupper af afhængighedsskabende lægemidler efter § 37, stk. 1, eller § 51 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1, nr. 3, kan dog ikke ske, såfremt det vil stride mod retsplejelovens § 29, stk. 3, nr. 4, § 30 og § 31.

Oplysninger der skal offentliggøres

§ 2. For domme, kendelser, afgørelser og beslutninger, jf. § 1, offentliggøres følgende oplysninger:

1) Identiteten på sundhedspersonen, herunder navn, titel og autorisationsnummer. Har sundhedspersonen ikke et autorisationsnummer offentliggøres pågældendes fødselsdato i stedet for pågældendes autorisationsnummer.

2) Det som dommen, kendelsen, afgørelsen eller beslutningen omfatter.

3) Det tidspunkt, som dommen, kendelsen, afgørelsen eller beslutningen har virkning fra.

4) Varigheden af den periode, som dommen, kendelsen, afgørelsen eller beslutningen skal have virkning for.

Sted for offentliggørelse

§ 3. Domme, kendelser, afgørelser og beslutninger, jf. § 1, offentliggøres på internettet på www.sundhed.dk samt på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Tidspunkt for offentliggørelse

§ 4. En dom, kendelse, afgørelse eller beslutning, jf. § 1, offentliggøres umiddelbart efter, at den er truffet eller meddelt til Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. dog stk. 2 -4.

Stk. 2. En dom, jf. § 1, stk. 1, offentligøres dog først, når dommen er endelig og dommen ikke længere kan ankes uden tilladelse.

Stk. 3. En kendelse jf. § 1, stk. 2, offentliggøres dog først, når kendelsen er endelig og ikke kan kæres uden tilladelse.

Stk. 4. En afgørelse, jf. § 1, stk. 2, offentliggøres dog tidligst dagen efter, at afgørelsen er sendt til vedkommende sundhedsperson.

§ 5. En dom eller kendelse, jf. § 1, stk. 1, samt en afgørelse, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 eller 2, forbliver offentlig så længe den af dommen eller afgørelsen omfattede fratagelse af autorisation eller indskrænkning af virksomhedsområde er gældende, dog højst i 5 år.

Stk. 2. En afgørelse, jf. § 1, stk. 2, nr. 3-8, forbliver offentlige så længe afgørelsen er gældende.

Stk. 3. En beslutning, jf. § 1, stk. 3, forbliver offentlig så længe beslutningen er gældende, dog højst i 5 år.

Stk. 4. Efter at indholdet af en dom, kendelse, afgørelse eller beslutning, jf. stk. 1-3, ikke længere er offentliggjort, vil vedkommendes autorisationsstatus fremgå af autorisationsregistret.

§ 6. Anmodning om genoptagelse af en afgørelse, jf. § 1, stk. 2, eller indbringelse af en sådan afgørelse for domstolene afbryder ikke offentliggørelsen efter §§ 4 og 5.

Stk. 2. Hvis en afgørelse, jf. § 1, stk. 2, underkendes ved en domstol, fjernes den fra www.sundhed.dk og Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2016.

Stk. 2. Cirkulære nr. 10336 af 4. august 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet ophæves.

Til toppen