Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Vedrørende ændret frikommunebekendtgørelse

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9721 af 30/6 2015.

Bekendtgørelse nr. 711 af 27. maj 2015 med ikrafttræden 1. juli 2015

Frikommunebekendtgørelsen er ændret i anledning af ikrafttræden af dele af beskæftigelsesreformen pr. 1. juli 2015 og kan findes på retsinformation.dk.

Bekendtgørelsen er i forhold til den gældende ændret på følgende punkter:

1. Forsøg i henhold til § 3 vedrørende jobplan, hvorefter frikommunerne selv beslutter, om der skal udarbejdes planer for indsatsen for den ledige, og hvilke oplysninger, der skal indgå i en eventuel plan, er ændret, således at forsøget omfatter Min Plan. For dagpengemodtagere afholder arbejdsløshedskassen efter LAB § 14, stk. 1, senest 2 uger efter tilmelding en samtale med personen. Under samtalen påbegynder arbejdsløshedskassen sammen med personen at udarbejde personens Min Plan. Dette udkast til Min Plan skal i frikommunen indgå i jobcenterets videre sagsbehandling, herunder vurderingen af indsatsen for personen. Dette gælder også i de tilfælde, hvor frikommunen som en del af forsøget ikke anvender Min Plan.

2. Forsøg i henhold til § 5, hvorefter frikommunerne selv tilrettelægger indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten er ændret, således at det fælles kontaktforløb mellem jobcentre, a-kasser og ledige ikke får virkning i frikommunerne.

Efter LAB § 16 b deltager arbejdsløshedskassen fra 1. juli 2015 i en job-samtale efter mellem 4 og 6 måneders ledighed samt i jobsamtalen senest efter 16 måneders ledighed. Fra 1. juli 2016 deltager arbejdsløshedskassen endvidere i den første jobsamtale efter § 19.

Det er således en intention bag beskæftigelsesreformen, at dagpenge-modtageres kontakt med beskæftigelsessystemet fremover skal være ko-ordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og arbejdsløshedskassernes kompetencer.

Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er dette tilfældet, skal frikommunen tage stilling til, hvorledes samarbejdet med arbejdsløshedskassen i overensstemmelse med intentionerne bag beskæftigelsesreformen styrkes.

Frikommunen skal videre, såfremt forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen, umiddelbart efter at have truffet afgørelse om forsøget og i rimelig tid inden forsøgets iværksættelse, skriftligt orientere de berørte arbejdsløshedskasser om:

  • Indholdet af forsøget, herunder start- og sluttidspunkt.
  • Forsøgets konsekvenser for målgruppen.
  • Hvorledes arbejdsløshedskassen under forsøget vil blive inddraget i kontaktforløbet.

3. Forsøg i henhold til § 9, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglerne om tidspunktet for påbegyndelse af ret og pligttilbud for dagpenge-modtagerende,herom ændres således, at det også omfatter de ændrede regler om tidspunktet for ret og pligt til tilbud.

4. Forsøg i henhold til § 10, hvorefter frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger i hele ledighedsperioden til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere ændres så-ledes, at det også omfatter de ændrede regler om varighedsbegrænsningen på de 6 uger i de første 6 måneder for visse personer.

5. I § 15, stk. 5, er henvisningen til forordningen om de minimis ændret i anledning af udstedelse af ny forordning.

6. Forsøget efter § 18, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglerne om indhentelse af dokumentation inden udbetaling af befordringsgodtgørelse ophæves, da reglerne om dokumentation for befordringsopgørelse ophæves med ændringen af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Til toppen