Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.

Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets skrivelse nr. 9303 af 7/5 2015.

Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget lovforslag L 120 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det vedtagne lovforslag vedhæftes.

Lovændringerne udmønter dele af aftalen om at styrke plejefamilieområdet, som er en del af satspuljeaftalen for 2015-2018, der har til formål at styrke kontinuiteten i anbringelser, og består af følgende tre hovedelementer:

1. Ret til faglig støtte til både netværksplejefamilier og familier, der adopterer et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien.

2. Styrket afgørelsesgrundlag i sager om ændring af anbringelsessted, hvor der ikke er samtykke.

3. Nedsættelse af samtykkealder i sager om ændring af anbringelsessted.

Lovændringerne træder i kraft 1. oktober 2015.

1. Ret til faglig støtte til netværksplejefamilier og familier, der adopterer et barn eller ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien

Med lovændringen får både netværksplejefamilier og familier, der adopterer et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien, ret til faglig støtte.

For netværksplejefamilier gælder, at støtten ligger ud over den nuværende ret og pligt til efteruddannelse og supervision. Formålet er at understøtte en stabil anbringelse ved at målrette støtten til den enkelte netværksplejefamilies behov.

For adoptivfamilier gælder, at retten til faglig støtte, der gælder umiddelbart op til adoptionen, også gælder efter adoptionen. Formålet er at støtte familien i at håndtere rollen som adoptivfamilie.

Den faglige støtte kan for eksempel bestå af samtaler med de fagpersoner, der har den løbende kontakt til barnet, den unge og familien, herunder adoptionsrådgivere, sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, familiebehandlere m.fl.

2. Styrket afgørelsesgrundlag i sager om ændring af anbringelsessted, hvor der ikke er samtykke

Med lovændringen skal kommunalbestyrelsen forelægge børn og unge-udvalget en indstilling om at ændre anbringelsesstedet i tilfælde, hvor der ikke er samtykke til ændringen. Ændringen består således i, at børn og unge-udvalget ikke længere skal påse, hvorvidt kriterierne for en anbringelse uden samtykke er til stede, men i stedet forholde sig til grundlaget for flytningen.

Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder:

1) den seneste handleplan,

2) barnets eller den unges holdning til ændringen af anbringelsesstedet

3) en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte

4) en beskrivelse af et nyt anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for nære og stabile voksenrelationer,

5) en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted

6) øvrige nødvendige oplysninger.

Børn og unge-udvalget skal, jf. pkt. 4, ikke forholde sig til, hvilket konkret anbringelsessted barnet eller den unge evt. skal flyttes til, hvorfor dette ikke skal indeholdes i kommunalbestyrelsens indstilling. Indstillingen skal forholde sig til typen af anbringelsessted, fx plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution. Der skal i forhold til denne del af indstillingen således alene udarbejdes en beskrivelse af, hvilken type anbringelsessted og hvilke typer af kompetencer et sådant sted skal besidde for at kunne dække barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse begrunde, hvordan et nyt anbringelsessted forventes at kunne imødekomme barnets eller den unges behov for støtte, herunder barnets eller den unges behov for nære og stabile voksenrelationer mere overordnet, og ikke relateret til et konkret anbringelsessted.

Efter at børn og unge-udvalget har truffet afgørelse om ændring af anbringelsessted, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om valg af det konkrete anbringelsessted.

3. Nedsættelse af samtykkealder i afgørelser om ændring af anbringelsessted

Med lovændringen nedsættes desuden samtykkealderen fra 15 år til 12 år i afgørelser om ændring af anbringelsessted.

Lovforslaget L 120 kan ses som fremsat med lovbemærkninger på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L120/som_fremsat.htm og som vedtaget i Folketinget: www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L120/som_vedtaget. htm#dok

Til toppen