Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 21/4 2015.

I medfør af § 4, stk. 5, og § 7 a, stk. 4, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1531 af 27. december 2014, fastsættes:

§ 1. Institutionens navn er Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Institutionen kan benytte navnet LD.

§ 2. Lønmodtagernes Dyrtidsfond er en selvejende institution, oprettet ved lov nr. 7 af 9. januar 1980 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, med den opgave at forvalte og udbetale de midler, der hidrører fra indbetalingerne til Arbejdsmarkedets Tillægspension i medfør af lov nr. 230 af 2. juni 1977 om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner (dyrtidsindbetalingsloven).

Stk. 2. Fondens værneting er København.

Bestyrelsen

§ 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som udpeges af beskæftigelsesministeren. De 4 medlemmer udpeges således:

1) 2 medlemmer efter indstilling af Landsorganisationen i Danmark.

2) 1 medlem efter indstilling af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

3) 1 medlem efter indstilling af Akademikernes Centralorganisation.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 3 år ad gangen, således at mindst 2 medlemmer afgår hvert år; genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger en formand blandt de 4 bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra organisationerne i stk. 1.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de 3 bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget direkte af beskæftigelsesministeren. Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes forfald.

Stk. 5. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året. Bestyrelsen fører protokol over møderne, herunder dissenser.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der i mødet deltager mindst 3 medlemmer og herudover enten formanden eller næstformanden.

Stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de repræsenterede. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller næstformandens stemme, hvis formanden ikke er til stede, afgørende.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne skal iagttage forvaltningslovens habilitetsregler i forbindelse med deres virke i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

§ 4. Lønmodtagernes Dyrtidsfond tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med direktøren. Bestyrelsen kan i øvrigt meddele prokura.

§ 5. Bestyrelsen kan lade formand og næstformand udgøre et formandskab, hvortil der henlægges specifikke opgaver samt kompetence til at træffe beslutning i hastesager. Bestyrelsen skal informeres straks om alle beslutninger, der træffes af formandskabet.

§ 6. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse.

Ledelse

§ 7. Direktøren forestår den daglige ledelse af Lønmodtagerens Dyrtidsfond under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2. Det påhviler direktøren at lede Lønmodtagernes Dyrtidsfond forsvarligt og i overensstemmelse med lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, bekendtgørelse om vedtægter, forretningsordener, instrukser og retningslinjer, som direktøren modtager fra bestyrelsen. Dispositioner, der efter Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forhold er af usædvanlig art eller størrelse, skal af direktøren forelægges for bestyrelsen i henhold til bestyrelsens beslutninger.

Tilskrivning af resultat

§ 8. Lønmodtagernes Dyrtidsfonds resultat tilskrives efter lovens § 6 g. mindst en gang årligt til de enkelte lønmodtageres konti i forhold til deres andel i den samlede formue.

Stk. 2. Resultatet fra investeringspuljer tilskrives efter loven samt bekendtgørelse om puljeinvestering ved hvert puljevalg og minimum en gang årligt til de enkelte lønmodtageres konti i forhold deres andel i de respektive puljer.

Stk. 3. Der udarbejdes skriftlige retningslinjer for tilskrivningen af fondens resultat samt resultaterne i investeringspuljer til de enkelte lønmodtageres konti, herunder for opgørelse af afkast, omkostninger og skat for hver enkelt lønmodtager. Retningslinjerne skal være godkendt af fondens bestyrelse.

Stk. 4. Der udarbejdes skriftlige retningslinjer for fastsættelse af gebyrer mv., som pålignes den enkelte lønmodtager til dækning af fondens administrationsomkostninger. Retningslinjerne skal være godkendt af fondens bestyrelse.

Udbetaling af indestående

§ 9. Indeståendet udbetales i henhold til lovens § 2 og § 3. Ved udbetaling opgør Lønmodtagernes Dyrtidsfond det tilgodehavende indestående som det beløb, der er indbetalt i medfør af dyrtidsindbetalingsloven med tillæg af, hvad der er tilskrevet efter loven.

Stk. 2. Det beløb, der overføres til lønmodtageren eller boet efter denne udgør det i henhold til stk. 1 opgjorte beløb fratrukket skat af pensionsafkast i henhold til pensionsafkastbeskatningslovens bestemmelser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, afgift til staten i henhold til pensionsbeskatningslovens bestemmelser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt fratrukket omkostninger til dækning af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forvaltning.

Stk. 3. Lønmodtagernes Dyrtidsfond behandler snarest muligt modtagelsen af en anmodning om udbetaling, og såfremt der foreligger den af fonden påkrævede dokumentation for, at udbetaling kan finde sted i henhold til lovens § 2 og § 3, overfører fonden beløbet til den berettigede modtager senest 8 uger efter modtagelsen af udbetalingsanmodningen. Der kan bortses for den nævnte frist på 8 uger, hvis der som følge af den berettigede modtagers forhold opstår ændrede omstændigheder for udbetaling, som tilsiger dette.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter anmodning fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond forlænge fristen i stk. 3 i en periode, når dette sker til gavn for den samlede gruppe af berettigede lønmodtagere.

Information til medlemmerne

§ 10. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal i rimeligt omfang informere om indestående beløb, forrentning, omkostninger og skat efter loven. Informationen skal tilegnes den enkelte lønmodtager mindst en gang årligt og skal gives skriftligt på papir eller ved digital post eller på en password beskyttet internetside, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond stiller til rådighed.

Stk. 2. Afgørelser, herunder om udbetaling eller overflytning, kommunikeres til den berettigede lønmodtager skriftligt på papir eller ved digital post.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 907 af 20. juni 2013 om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Til toppen