Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsbekendtgørelsen)

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 416 af 9/4 2015.

I medfør af § 89, stk. 2, og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Kriminalforsorgsområdet skal, efter forudgående drøftelse med Direktoratet for Kriminalforsorgen, anmode anklagemyndigheden om at indbringe spørgsmålet om prøveudskrivning for retten, når det må antages, at betingelserne for prøveudskrivning er opfyldt.

§ 2. Når en forvaringsdømt har været anbragt 3 år i forvaring, påhviler det kriminalforsorgsområdet årligt at vurdere og drøfte med Direktoratet for Kriminalforsorgen, om der skal fremsættes en anmodning over for anklagemyndigheden.

§ 3. Til brug for kriminalforsorgsområdets årlige vurdering af, hvorvidt anklagemyndigheden skal anmodes om at indbringe spørgsmålet om prøveudskrivning for retten, indhentes en udtalelse fra en speciallæge i psykiatri.

Stk. 2. Finder kriminalforsorgsområdet, at anklagemyndigheden skal anmodes om at indbringe spørgsmålet for retten, indhentes en erklæring fra en speciallæge i psykiatri.

§ 4. Den forvaringsdømte skal orienteres om de oplysninger, der ligger til grund for kriminalforsorgsområdets vurdering, og have lejlighed til at udtale sig, før vurderingen drøftes med Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 5. I forbindelse med kriminalforsorgsområdets vurdering af spørgsmålet om prøveudskrivning i henhold til § 2 påhviler det kriminalforsorgsområdet årligt at sende sin vurdering til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 6. En anmodning over for anklagemyndigheden fremsættes som udgangspunkt i forbindelse med det årlige møde mellem anklagemyndigheden (statsadvokaterne) og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 7. Anmoder en forvaringsdømt eller bistandsværge om prøveudskrivning, indhenter kriminalforsorgsområdet snarest muligt en erklæring fra en speciallæge i psykiatri og fremsender snarest muligt sagen til anklagemyndigheden med anmodning om, at spørgsmålet om prøveudskrivning indbringes for retten. Kriminalforsorgsområdet medsender efter drøftelse med Direktoratet for Kriminalforsorgen, en udtalelse om spørgsmålet om prøveudskrivning.

Stk. 2. Den forvaringsdømte skal orienteres om de oplysninger, der ligger til grund for kriminalforsorgsområdets vurdering og have lejlighed til at udtale sig, før vurderingen drøftes med Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 8. Forvaringsdømte og bistandsværger, der rejser spørgsmål om prøveudskrivning, vejledes af kriminalforsorgsområdet om de gældende regler og praksis.

§ 9. Hvis en forvaringsdømt er udstationeret til eller anbragt i en af kriminalforsorgens pensioner eller en institution m.v. uden for kriminalforsorgen, påhviler de i §§ 1-7 nævnte forpligtelser det kriminalforsorgsområde, hvorfra den forvaringsdømte er udstationeret, eller det kriminalforsorgsområde, som varetager de opgaver, der følger af strafudståelsen, jf. § 6 i bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen).

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 355 af 12. april 2011 om behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsbekendtgørelsen) ophæves.

Til toppen