Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen)

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 409 af 9/4 2015.

I medfør af § 90, stk. 3, § 93, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, jf. § 997, stk. 2, 2. pkt., og § 1013, stk. 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, og jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsens kapitel 2 finder anvendelse på idømte, vedtagne eller pålagte bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger, som det efter lovgivningen påhviler politiet at opkræve, samt idømte og vedtagne bøder, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v., som overtages til fuldbyrdelse i Danmark efter bestemmelser i

1) kriminallov for Grønland,

2) lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf, og

3) lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union.

§ 2. Bekendtgørelsens kapitel 3 finder anvendelse på sager, som af restanceinddrivelsesmyndigheden oversendes til politiet med henblik på afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde.

Til toppen

Kapitel 2 – Opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v.

§ 3. Politiet skal opkræve beløb omfattet af § 1, så snart afgørelsen herom kan fuldbyrdes.

Stk. 2. Politiet oversender dog sagen til restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis skyldneren anmoder herom.

Stk. 3. Opkrævningen sker ved, at politiet skriftligt opfordrer skyldneren til inden 20 dage at indbetale beløbet til politiet. Består det skyldige beløb af tvangsbøder, fastsættes fristen dog til 10 dage. De nævnte frister kan fraviges, hvis særlige grunde taler for fastsættelse af en kortere frist.

§ 4. På skyldnerens opfordring kan politiet efter kulance give tilladelse til kortvarig henstand med betalingen eller tillade, at beløbet betales i afdrag ved en vis korterevarende betalingsordning, jf. dog stk. 2. Der kan dog højst gives tilladelse til henstand med betalingen i op til 6 måneder fra udløbet af den frist, der er nævnt i § 3, stk. 3, eller tilladelse til afdragsvis betaling over 6 måneder efter udløbet af samme frist.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives ikke, hvis

1) der indgår tvangsbøder i det skyldige beløb, eller

2) særlige grunde i øvrigt taler imod en sådan tilladelse, herunder hvis det for eksempel ud fra politiets umiddelbare kendskab til den pågældende eller ud fra størrelsen af det skyldige beløb må anses for tvivlsomt, om skyldneren vil eller kan overholde en sådan tilladelse.

§ 5. Politiet oversender sagen til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse, hvis skyldneren ikke betaler det samlede beløb inden den frist, der er fastsat

1) i medfør af § 3, stk. 3, eller

2) i forbindelse med en tilladelse til henstand efter § 4, stk. 1.

Stk. 2. Sagen oversendes tillige til restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis skyldneren misligholder en tilladelse til afdragsvis betaling efter § 4, stk. 1.

Stk. 3. Det er en forudsætning for oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden efter stk. 1 eller stk. 2, at politiet forinden skriftligt har anmodet skyldneren om inden 10 dage at indbetale det skyldige beløb eller afdrag, og skyldneren ikke har efterkommet dette. Dette gælder dog ikke, hvis tvangsbøder indgår i det skyldige beløb.

Stk. 4. Politiet skal skriftligt orientere skyldneren om sagens oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden efter stk. 1-3.

§ 6. Opkrævningsskrivelsen, jf. § 3, stk. 1, skal indeholde orientering om, at sagen ved betalingsfristens udløb vil blive overgivet til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse

1) hvis beløbet ikke inden da er betalt, eller

2) politiet ikke har nået at færdigbehandle en eventuel ansøgning om henstand eller afdragsvis betaling efter § 4.

Stk. 2. Opkrævningsskrivelsen skal endvidere indeholde vejledning om

1) politiets mulighed for at give tilladelse til henstand og afdragsvis betaling efter reglerne i § 4,

2) at spørgsmål om tilladelse til henstand og afdragsvis betaling i videre omfang afgøres af restanceinddrivelsesmyndigheden,

3) at under hensyn til bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, bør ansøgning om tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling efter § 4 indgives hurtigst muligt, og

4) at sagen efter skyldnerens anmodning kan overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 3, stk. 2.

§ 7. Når politiet giver tilladelse til afdragsvis betaling efter § 4, stk. 1, skal skyldneren orienteres om, at manglende overholdelse af afdragsordningen medfører,

1) at hele det resterende beløb straks er forfalden til betaling, og

2) at sagen oversendes til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 2. Når politiet giver tilladelse til henstand efter § 4, stk. 1, skal skyldneren orienteres om, at sagen vil blive oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis det fulde beløb ikke betales senest ved henstandsperiodens udløb.

Til toppen

Kapitel 3 – Forvandlingsstraf for bøde

Andre bøder end tvangsbøder

§ 8. Afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde træffes af politiet.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om en skyldner skal udstå forvandlingsstraf for bøde, skal politiet,

1) påse, at det ud fra de oplysninger, som politiet har modtaget fra restanceinddrivelsesmyndigheden, kan lægges til grund, at forudsætningerne for restanceinddrivelsesmyndighedens oversendelse af sagen er til stede, jf. § 36 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, og

2) vurdere, om særlige forhold, fx at skyldneren er under 18 år, med særlig vægt taler imod, at der træffes afgørelse om udståelse af bødeforvandlingsstraf.

Stk. 3. Når politiet træffer afgørelse om udståelse af bødeforvandlingsstraf, skal der gøres notat om, at den dømte er orienteret om muligheden for at påklage afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen og om fristen for at indgive klage, jf. § 14, stk. 1 og 2.

§ 9. En ansøgning om udsættelse med fuldbyrdelsen af forvandlingsstraf for bøde behandles af restanceinddrivelsesmyndigheden som en ansøgning om henstand med betalingen af bøden, jf. dog § 10.

Stk. 2. En ansøgning om fritagelse for at udstå forvandlingsstraf for bøde behandles af restanceinddrivelsesmyndigheden som en ansøgning om eftergivelse af bøden, jf. dog § 10.

§ 10. Hvis en ansøgning om udsættelse med eller fritagelse for at udstå forvandlingsstraf for bøde er begrundet med ikke-økonomiske forhold, behandles ansøgningen af kriminalforsorgsområdet efter reglerne i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen.

§ 11. En afgørelse om, at forvandlingsstraf skal træde i stedet for bøde bortfalder, når skyldneren ansøger om eftergivelse eller henstand med betalingen eller om tilladelse til afdragsvis betaling, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er en tilsvarende afgørelse om forvandlingsstraf tidligere bortfaldet som følge af en ansøgning fra skyldneren, bortfalder afgørelsen om forvandlingsstraf dog kun, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden finder, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Den nye ansøgning indeholder nye væsentlige oplysninger om skyldnerens aktuelle økonomiske forhold, hvis rigtighed så vidt muligt er godtgjort.

2) Der er i øvrigt særlig grund til at afvente afgørelsen af den nye ansøgning.

Stk. 3. Når restanceinddrivelsesmyndigheden modtager en ansøgning, som nævnt i stk. 1 eller stk. 2, orienterer restanceinddrivelsesmyndigheden hurtigst muligt – eventuelt telefonisk – politiet herom. Er ansøgningen omfattet af stk. 2 orienteres politiet samtidig om, hvorvidt restanceinddrivelsesmyndigheden finder, at betingelserne for bortfald af afgørelsen om udståelse af bødeforvandlingsstraffen er til stede, jf. stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 4. Stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis skyldneren, efter at sagen er oversendt fra restanceinddrivelsesmyndigheden til politiet med henblik på afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf, helt eller delvis indbetaler det skyldige beløb til restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 12. Hvis en ansøgning, som nævnt i § 9 eller § 11, indgives til politiet, underretter politiet snarest muligt – eventuelt telefonisk – restanceinddrivelsesmyndigheden herom, med henblik på at restanceinddrivelsesmyndigheden kan tage stilling til, om afgørelsen om udståelse af forvandlingsstraffen skal bortfalde, jf. § 11.

Stk. 2. Politiet underretter snarest muligt det kriminalforsorgsområde, der skal indkalde den dømte til afsoning, om, at en forvandlingsstraf er bortfaldet, jf. § 11, med henblik på, at kriminalforsorgsområdet kan sørge for, at den dømte ikke indsættes til afsoning.

Tvangsbøder

§ 13. Politiet kan træffe afgørelse om, at forvandlingsstraf skal træde i stedet for tvangsbøder, efter § 17 i lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. september 1986.

Stk. 2. Når politiet træffer afgørelse om, at forvandlingsstraf skal træde i stedet for tvangsbøder, skal der gøres notat om, at den dømte er orienteret om muligheden for at påklage afgørelsen ti Direktoratet for Kriminalforsorgen og om fristen for at indgive klage, jf. § 14, stk. 1 og 2.

Administrativ klageadgang

§ 14. Følgende afgørelser, der er truffet af politiet, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

1) Afgørelse om, at en skyldner skal udstå forvandlingsstraf for bøde, jf. § 8, stk. 1.

2) Afgørelse om, at forvandlingsstraf skal træde i stedet for tvangsbøder, jf. § 13, stk. 1.

Stk. 2. Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3. En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en afgørelse, der er truffet i henhold til § 8, stk. 1, har opsættende virkning, medmindre Direktoratet for Kriminalforsorgen tidligere har afvist en tilsvarende klage fra skyldneren.

Stk. 4. En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en afgørelse, der er truffet i henhold til § 13, stk. 1, har ikke opsættende virkning.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1545 af 16. december 2013 om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen) ophæves.

Til toppen