Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 397 af 9/4 2015.

I medfør af § 110, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, fastsættes:

§ 1. Indsatte, der har indtægtsgivende arbejde i eller uden for fængsel eller arresthus, betaler for opholdet, jf. straffuldbyrdelseslovens § 110, stk. 1.

Stk. 2. Tilsvarende gælder dømte, der under ophold på kriminalforsorgens pensioner har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold, jf. straffuldbyrdelseslovens § 110, stk. 2.

§ 2. Der betales for opholdet fra det tidspunkt, hvor det indtægtsgivende arbejde påbegyndes, eller den offentlige ydelse beregnes.

Stk. 2. Betaling for ophold sker månedsvis forud, dog således at kriminalforsorgsområdet efter en konkret vurdering kan give henstand med første betaling, herunder aftale en afdragsordning.

Stk. 3. Betaling opkræves af det kriminalforsorgsområde, hvor den indsatte er anbragt.

§ 3. Betaling for ophold i fængsel eller arresthus udgør kr. 30 pr. døgn eksklusive kost, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Størrelsen af det beløb, der skal betales for ophold i en pension, fastsættes af kriminalforsorgsområdet efter godkendelse af Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Skal den indsatte eller dømte ikke selv sørge for kost, betaler den pågældende et beløb for kosten, der svarer til det kostbeløb, der er fastsat i kapitel 5 om personlige fornødenheder i beskæftigelsesbekendtgørelsen.

Stk. 4. Efter betaling for opholdet skal den indsatte eller dømte mindst have et beløb til rådighed, der svarer til det vederlag, som udbetales til personer, der beskæftiges ved kriminalforsorgens foranstaltning. Er dette ikke tilfældet, nedsættes eller bortfalder betalingen.

Stk. 5. Kriminalforsorgsområdet kan efter en konkret vurdering nedsætte betalingen for opholdet, hvis den indsatte eller dømte betaler husleje for egen bolig under opholdet. Tilsvarende kan betalingen nedsættes, så den pågældende får mulighed for at opretholde sine tidligere forpligtelser og samtidig har et rimeligt beløb til rådighed.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 396 af 17. maj 2001 om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner ophæves.

Til toppen