Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om separation og skilsmisse

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1860 af 23/12 2015, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 114 af 8/2 2016,

bekendtgørelse nr. 1506 af 13/12 2017.

I medfør af § 39, stk. 1, og § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015, og § 39, stk. 1, og § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015, jf. § 5, stk. 1, i lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 500 af 6. juni 2007 og lov nr. 532 af 12. juni 2012, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anmodning om separation eller skilsmisse

§ 1. Anmodning om separation eller skilsmisse indgives til statsforvaltningen.

Stk. 2. Gebyret ved indgivelse af ansøgning om separation og skilsmisse, jf. § 39, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, fastsættes til 350 kr.

§ 2. En fælles anmodning om separation eller skilsmisse skal underskrives af begge ægtefæller personligt. Anmodningen skal være modtaget af statsforvaltningen senest to måneder efter, at den første af ægtefællerne har underskrevet den. En anmodning om separation eller skilsmisse fra den ene ægtefælle skal underskrives personligt af den pågældende ægtefælle.

§ 3. Anmodning om skilsmisse på grundlag af separation skal være ledsaget af separationsbevillingen eller udskrift af separationsdommen.

Til toppen

Kapitel 2 – Vilkårsforhandling

§ 4. Når der efter lovens § 38 skal foretages vilkårsforhandling, skal ægtefællerne møde personligt og samtidigt til vilkårsforhandlingen.

Stk. 2. Er en ægtefælle på grund af langvarig sygdom forhindret i at møde til vilkårsforhandling, og er dette dokumenteret ved lægeerklæring, kan ægtefællen i stedet møde ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7. Fuldmagten skal være skriftlig.

Stk. 3. Statsforvaltningen kan bestemme, at vilkårsforhandlingen skal foretages særskilt med hver ægtefælle, hvis helt særlige omstændigheder taler for det, eventuelt ved forskellige myndigheder.

Stk. 4. Gebyret ved afholdelse af vilkårsforhandling, jf. § 39, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, fastsættes til 1.500 kr.

Til toppen

Kapitel 3 – Konfliktmægling

§ 5. Statsforvaltningen kan fastsætte en frist for accept af tilbud om konfliktmægling.

§ 6. Ægtefællerne skal samtidig med fremsættelse af tilbud om konfliktmægling orienteres om indholdet af § 7.

Stk. 2. Konfliktmæglingen er betinget af, at begge ægtefæller deltager.

Stk. 3. Statsforvaltningen tilrettelægger konfliktmæglingen og bestemmer dens omfang.

Stk. 4. Statsforvaltningens behandling af en sag om separation eller skilsmisse sættes i bero, indtil konfliktmæglingen er afsluttet.

§ 7. Der må ikke til brug for statsforvaltningens afgørelse af en sag om separation eller skilsmisse indhentes oplysninger, som ægtefællerne har givet under konfliktmægling. Sådanne oplysninger må heller ikke af mægleren videregives til brug for afgørelsen. Internt arbejdsmateriale vedrørende sådanne oplysninger må heller ikke udleveres til ægtefællerne.

Stk. 2. Er ægtefællerne enige herom, kan de anmode om, at en skriftlig aftale indgået under konfliktmæglingen videregives til statsforvaltningens sagsbehandler.

Til toppen

Kapitel 4 – Registreret partnerskab

§ 8. Reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af registreret partnerskab ved separation og skilsmisse.

Til toppen

Kapitel 5 – Klage m.v.

§ 9. Klager over statsforvaltningens afgørelser om separation og skilsmisse, der er omfattet af lovens § 58 a, stk. 1, indgives til statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Stk. 2. Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en sag, hvis:

1) klagen indeholder en anmodning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Klageren kan til Ankestyrelsen påklage statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 742 af 21. juni 2013 om separation og skilsmisse ophæves.

Til toppen

Noter

§ 1 og § 4 ændret 1/1 2018 ved bek. nr. 1506 af 13/12 2017.

§ 1 og § 4 ændret 10/2 2016 ved bek. nr. 114 af 8/2 2016.

Til toppen