Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1309 af 25/11 2015.

I medfør af § 13, stk. 1 og 2, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, som ændret ved lov nr. 494 af 21. maj 2013, § 14 d, stk. 5, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 742 af 1. juni 2015, § 23 a, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 742 af 1. juni 2015, og § 40 a, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger

§ 1. Ansøgninger og meddelelser m.v. efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om opkrævning af underholdsbidrag, lov om en børne- og ungeydelse, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) og sundhedsloven, der er nævnt i bilag 1-5, skal indgives til Udbetaling Danmark ved anvendelse af den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening) inden for eget myndighedsområde. En digital ansøgning eller meddelelse m.v. anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren, jf. § 13, stk. 8, i lov om Udbetaling Danmark. Ansøgninger og meddelelser m.v., jf. 1. pkt., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 3 og §§ 2 - 5.

Stk. 2. Ansøgninger og meddelelser m.v. om personligt tillæg efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og efter § 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., ansøgninger og meddelelser m.v. om helbredstillæg efter § 14 a, stk. 1 og 4, i lov om social pension og efter § 18, stk. 1 og 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. samt ansøgning om lån til beboerindskud efter §§ 55-57 i lov om individuel boligstøtte skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelsen af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen, jf. § 14 d, stk. 4, i lov om social pension, § 23 a, stk. 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og § 40 a, stk. 4, i lov om individuel boligstøtte. Ansøgninger og meddelelser m.v., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3 og §§ 7 - 12.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på personer, som har bopæl udenfor Danmark, og som er omfattet af reglerne i EF-forordning nr. 883/04 eller 1408/71.

Til toppen

Kapitel 2 – Udbetaling Danmarks myndighedsområder

Håndtering af borgere der ikke er digitalt parate

Kommunens handlemuligheder

§ 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks myndighedsområder, jf. § 1, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at en konkret ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter § 1, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at afgørelser efter stk. 1, skal gælde for alle fremtidige ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme gruppe i bilag 1-5.

§ 3. Afgørelser efter § 2 kan træffes efter anmodning fra borgeren eller på kommunens foranledning. Afgørelser efter § 2, stk. 1, kan træffes uden borgerens personlige fremmøde. Afgørelser efter § 2, stk. 2, træffes ved borgerens personlige fremmøde i kommunen, med mindre fremmøde ikke er muligt på grund af borgerens situation.

Stk. 2. Afgørelser efter § 2 træffes hurtigst muligt efter borgerens henvendelse på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens oplysninger. Kommunen skal om muligt forinden have forsøgt at hjælpe borgeren med at betjene sig digitalt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om, at en ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. § 2. Når der træffes afgørelser efter § 2, stk. 2, skal kommunen tillige give Udbetaling Danmark besked om, hvilken ydelsesgruppe i bilag 1-5, afgørelsen vedrører.

Udbetaling Danmarks handlemuligheder

§ 4. Udbetaling Danmark kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter § 2, hvis Udbetaling Danmark vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

§ 5. Udbetaling Danmark kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v. på Udbetaling Danmarks sagsområder, jf. § 1, stk. 1, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter § 2, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end digitalt. Udbetaling Danmark kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Klage

§ 6. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2, jf. dog stk. 2, kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kap. 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. § 13, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2 kan påklages til Patientombuddet i det omfang, det er fastsat i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. § 13, stk. 5, i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Hvis en borger klager over en afgørelse efter § 2 vedrørende en ansøgning eller meddelelse m.v., som er omfattet af bilag 1-5, skal Udbetaling Danmark behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v. og andre ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme ydelsesgruppe i bilag 1-5, som indgives under klagesagens behandling, selvom de ikke er indgivet digitalt.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om klager efter stk. 1 og om Ankestyrelsens afgørelse.

Til toppen

Kapitel 3 – Kommunale myndighedsområder

Håndtering af borgere der ikke er digitalt parate

Personligt tillæg og helbredstillæg

§ 7. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening ved ansøgning om personligt tillæg efter § 14, stk. 1, i lov om social pension eller efter § 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller ved ansøgning om helbredstillæg efter § 14 a, stk. 1 og 4, i lov om social pension eller efter § 18, stk. 1 og 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen eller meddelelsen m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter § 1, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en afgørelse efter stk. 1 skal gælde for alle fremtidige ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme ydelsesgruppe i bilag 2.

§ 8. Afgørelser efter § 7 kan træffes efter anmodning fra borgeren eller på kommunens foranledning. Afgørelser efter § 7, stk. 1, kan træffes uden borgerens personlige fremmøde. Afgørelser efter § 7, stk. 2, træffes ved borgerens personlige fremmøde i kommunen, med mindre fremmøde ikke er muligt på grund af borgerens situation.

Stk. 2. Afgørelser efter § 7 træffes hurtigst muligt efter borgerens henvendelse på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens oplysninger. Kommunen skal om muligt forinden have forsøgt at hjælpe borgeren med at betjene sig digitalt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om, at en ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. § 7, stk. 2.

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan ud over de i § 7 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v. om personligt tillæg eller om helbredstillæg, jf. § 1, stk. 2, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end digitalt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Lån til beboerindskud

§ 10. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening ved ansøgning om beboerindskud efter kap. 10 i lov om individuel boligstøtte, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter § 1, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en afgørelse efter stk. 1 skal gælde for alle fremtidige ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme ydelsesgruppe i bilag 3. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen efter stk. 1 alene er begrundet i sagens hastende karakter.

§ 11. Afgørelser efter § 10 kan træffes efter anmodning fra borgeren eller på kommunens foranledning. Afgørelser efter § 10, stk. 1, kan træffes uden borgerens personlige fremmøde. Afgørelser efter § 10, stk. 2, træffes ved borgerens personlige fremmøde i kommunen, med mindre fremmøde ikke er muligt på grund af borgerens situation.

Stk. 2. Afgørelser efter § 10 træffes hurtigst muligt efter borgerens henvendelse på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens oplysninger. Kommunen skal om muligt forinden have forsøgt at hjælpe borgeren med at betjene sig digitalt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om, at en ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. § 10, stk. 2.

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i § 10 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning om lån til beboerindskud, jf. § 1, stk. 2, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.

Klage

§ 13. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 7 og 10 kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kap. 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. § 50, stk. 1, i lov om social pension, § 49, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og § 73 i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 2. Hvis en borger klager over en afgørelse efter §§ 7 eller 10, skal kommunalbestyrelsen behandle ansøgningen og andre ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme ydelsesgruppe i bilag 2 eller 3, som indgives under klagesagens behandling, selvom de ikke er indgivet digitalt. Det gælder dog ikke, hvis kommunens afgørelse efter § 10, stk. 1, alene er begrundet i sagens hastende karakter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om klagen og om Ankestyrelsens afgørelse, hvis klagen har betydning for Udbetaling Danmarks myndighedsområde, jf. § 1, stk. 1.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttrædelse m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for ansøgninger og meddelelser m.v., der indgives efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 560 af 29. april 2015 om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Familieydelser


Lov

 

 

Meddelelsestype

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

 

 

Ansøgning om ordinært og ekstra børnetilskud.

 

 

Ansøgning om særligt børnetilskud, når der ikke er fastslået faderskab.

 

 

Ansøgning om børnetilskud til forældre under uddannelse og supplerende børnetilskud.

 

 

 

Ansøgning om forskudsvis udbetaling af børnebidrag og særbidrag.

 

 

Erklæring om status som enlig forsørger, jf. lovens § 22 a.

 

 

Meddelelse m.v. iht. oplysningspligt, jf. lovens § 24 og § 4 i lov om Udbetaling Danmark, herunder om

 

 

-Særligt børnetilskud ved én forælder/ingen forældre.

 

 

-Særligt børnetilskud til eneadoptanter.

 

 

-Børnetilskud ved flerbørnsfødsler.

 

 

-Ordinært og særligt børnetilskud til pensionister.

 

 

-Særligt børnetilskud til bidragsbetalende pensionister.

 

 

-Børnetilskud, når der iflg. overenskomst med andre stater ikke er mulighed for at udfærdige bidragsresolution, der kan danne grundlag for forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Lov om en børne- og ungeydelse

 

 

Meddelelse m.v. iht. oplysningspligt, jf. § 28 i bekendtgørelse om en børne- og ungeydelse og § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

Lov om opkrævning af underholdsbidrag

 

 

Anmodning om opkrævning af underholdsbidrag.

 


Til toppen

Bilag 2 – Pension


Lov

 

 

Meddelelsestype

Lov om social pension

 

 

Ansøgning om folkepension.

 

 

Anmodning om opsat pension og ophør af opsat pension.

 

 

Ansøgning om varmetillæg og petroleumstillæg.

 

 

Ansøgning til kommunen om helbredstillæg.

 

 

 

 

Anmodning om opgørelse af formue.

 

Ansøgning til kommunen om personligt tillæg.

 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension førtidspension m.v.

 

 

Ansøgning om varmetillæg og petroleumstillæg.

 

Ansøgning til kommunen om helbredstillæg.

 

 

 

Anmodning om opgørelse af formue.

 

Ansøgning til kommunen om personligt tillæg.

 

Lov om social pension og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 

 

Oplysning til opstart til udbetaling af tilkendt førtidspension.

 

 

 

Meddelelser m.v. iht. oplysningspligt, jf. begge loves §§ 41 og 41 a og § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

 


Til toppen

Bilag 3 – Boligstøtte


Lov

 

 

Meddelelsestype

Lov om individuel boligstøtte

 

 

Ansøgning om boligstøtte til lejeboliger.

 

 

Ansøgning om boligstøtte til andelsboliger.

 

 

Meddelelser m.v. iht. oplysningspligt, jf. lovens §§ 43 og 46 og § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

 

 

 

Ansøgning til kommunen om lån til beboerindskud.

 


Til toppen

Bilag 4 – Barsel


Lov

 

 

Meddelelsestype

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

 

 

Lønmodtageres og lediges ansøgning om ret til barseldagpenge.

 

 

Ansøgning om ferieydelse under barsel.

 

 

Lønmodtageres og lediges ansøgning om ret til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn.

 

 

 

Lønmodtageres, lediges og selvstændige erhvervsdrivendes anmodning om ændringer i udbetaling af barseldagpenge.

 

 

 

Meddelelser m.v. iht. oplysningspligt, jf. § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

 


Til toppen

Bilag 5 – Sundhed


Lov

 

 

Meddelelsestype

Sundhedsloven

 

 

Ansøgning om EU-sygesikringskort.

 

 

Ansøgning om begravelseshjælp.

 

 

Meddelelser m.v. iht. oplysningspligt, jf. § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen