Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 687 af 20/6 2014.

I medfør af § 19, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

Formål

§ 1. Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at

1) understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen,

2) formidle kulturtilbud til børn og unge,

3) sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og

4) understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.

Opgaver

§ 2. Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter:

1) Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer.

2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i navnlig:

a) aktuelle indsatsområder på skolen,

b) digitale medier,

c) pædagogisk praksis og læring,

d) samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel og

e) nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering.

Stk. 2. Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalbestyrelsens mål og rammer og skolebestyrelsens principper træffer skolens leder beslutning om, i hvilket omfang følgende opgaver varetages som en del af læringscentrets opgaver:

1) Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag.

2) Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet.

3) Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts 1995 om skolebiblioteker i folkeskolen ophæves.

Til toppen