Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 424 af 29/4 2014.

I medfør af § 43, stk. 4, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Repræsentantskabets formål og opgaver

§ 1. Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter har til opgave at vælge 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter.

Stk. 2. Repræsentantskabet orienteres endvidere om rådet og om dettes arbejde og om emner af betydning for flygtninge og indvandrere på et årligt møde.

Til toppen

Kapitel 2 – Repræsentantskabets sammensætning og konstitution

§ 2. Repræsentantskabet består af de af integrationsrådene i medfør af integrationslovens § 43, stk. 2, 1. pkt., valgte medlemmer og repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen i kommuner uden integrationsråd i medfør af integrationslovens § 43, stk. 2, 2. pkt., jf. kapitel 1 i bekendtgørelse om valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter.

§ 3. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold indkalder senest 14 dage før mødets afholdelse til konstituerende repræsentantskabsmøde senest den 1. juni i året efter det år, hvori valg til kommunalbestyrelsen afholdes.

Til toppen

Kapitel 3 – Repræsentantskabets virksomhed

§ 4. Rådet for Etniske Minoriteter indkalder til møde i repræsentantskabet en gang årligt.

Stk. 2. Rådet for Etniske Minoriteter kan indkalde repræsentantskabet til ekstraordinære møder, hvis der er særligt behov for drøftelse af emner af betydning for flygtninge og indvandrere.

§ 5. Indkaldelse til møder i repræsentantskabet sker senest 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2. Rådet for Etniske Minoriteter udarbejder til brug for møder i repræsentantskabet en fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer samt stedfortræderne herfor. Fortegnelsen udsendes sammen med indkaldelsen.

§ 6. Rådet for Etniske Minoriteter udarbejder forslag til dagsorden for repræsentantskabets møder.

Stk. 2. Et medlem af repræsentantskabet kan få optaget en sag på dagsordenen ved skriftlig henvendelse til Rådet for Etniske Minoriteter senest 10 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3. Rådet for Etniske Minoriteter udsender dagsorden og de relevante bilag senest syv dage før mødets afholdelse.

§ 7. Repræsentantskabets møder ledes af en af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udpeget mødeleder, jf. integrationslovens § 43, stk. 3.

§ 8. Kan et repræsentantskabsmedlem ikke deltage i et møde, deltager suppleanten.

Stk. 2. Det påhviler det repræsentantskabsmedlem, der ikke kan deltage i et møde, at anmode suppleanten om at deltage i mødet i medlemmets sted. Det påhviler endvidere repræsentantskabsmedlemmet at underrette repræsentantskabets sekretariat, jf. § 10, om, at suppleanten er indkaldt. Det påhviler herefter suppleanten at underrette sekretariatet, hvis vedkommende ikke kan deltage i mødet.

§ 9. Repræsentantskabets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Formanden for Rådet for Etniske Minoriteter kan beslutte, at andre personer end repræsentantskabets medlemmer kan deltage i et møde i repræsentantskabet i det omfang, der er behov herfor.

Til toppen

Kapitel 4 – Sekretariatsbetjeningen af repræsentantskabet

§ 10. Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af repræsentantskabet.

Til toppen

Kapitel 5 – Økonomiske forhold vedrørende repræsentantskabets virksomhed

§ 11. Repræsentantskabets medlemmer modtager i forbindelse med deltagelse i møder i repræsentantskabet eller i udvalg, hvori de deltager efter anmodning fra Rådet for Etniske Minoriteter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, i lov om kommunernes styrelse. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold afgør, om erstatningskravet er berettiget.

Stk. 2. I forbindelse med deltagelse i møder i repræsentantskabet eller i udvalg, hvori repræsentantskabets medlemmer deltager efter anmodning fra Rådet for Etniske Minoriteter, ydes medlemmerne godtgørelse for udgifter efter bestemmelserne i Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om Tjenesterejseaftalen.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. maj 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 100 af 20. februar 2006 om forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Til toppen