Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 257 af 19/3 2014.

I medfør af § 204, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 904 af 4. juli 2013, fastsættes:

§ 1. Regionsrådet sikrer, at der i regionen nedsættes et patientinddragelsesudvalg.

Stk. 2. Udvalget består af

1) 3 medlemmer udpeget af Danske Patienter,

2) 3 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer,

3) 1 medlem udpeget af Regionsældrerådet, og

4) 1 medlem udpeget af Ældre Sagen.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte organisationer m.v. udpeger et tilsvarende antal stedfortrædere til udvalget.

Stk. 4. Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer skal ved udpegningen af medlemmer sikre repræsentation af personer, der repræsenterer patienter med såvel legemlige (somatiske) som psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser.

Stk. 5. Udvalget vælger en formand og en næstformand blandt medlemmerne i udvalget.

§ 2. Funktionsperioden for udvalgets medlemmer følger kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiode.

Stk. 2. Regionen tager initiativ til, at der udpeges medlemmer til udvalget. Regionen tager endvidere initiativ til, at de udpegede medlemmer indkaldes til et konstituerende møde i udvalget. Udvalget forestår herefter selv tilrettelæggelsen og afholdelsen af møder i resten af funktionsperioden.

Stk. 3. Regionsrådet sekretariatsbetjener og stiller mødefaciliteter til rådighed for udvalget.

§ 3. Formanden leder udvalgets møder. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 2. Formanden indkalder udvalget til møde. Der afholdes møde mindst 1 gang om året, eller når mindst 1 af udvalgets medlemmer fremsætter begæring herom.

Stk. 3. Udvalget kan afgive udtalelser vedrørende de emner, der ligger indenfor udvalgets kompetenceområde, jf. § 4. Der skal tilstræbes enighed i udvalget om udvalgets prioriteringer. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed i udvalget, kan udvalgets medlemmer hver især afgive synspunkter.

Stk. 4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4. Udvalget skal systematisk inddrages i drøftelsen af emner, der

1) ligger inden for praksisplanerne for almen praksis´ emneområder, jf. § 7 i bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis, og

2) ligger inden for sundhedskoordinationsudvalgets emneområder, jf. § 2, stk. 5, og § 3 i bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Stk. 2. Udvalget kan i øvrigt drøfte og kommentere emner, som udvalget finder, er relevante for sammenhængen i patientforløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud. Udvalget behandler ikke enkeltsager.

§ 5. Praksisplanudvalget i regionen indkalder inden udarbejdelsen af den første praksisplan i hver valgperiode, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis, patientinddragelsesudvalget til et møde, hvor forventningerne til samarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af praksisplanerne drøftes, og hvor repræsentanterne fra patientinddragelsesudvalget får mulighed for at give udtryk for forventninger og forslag til indholdet i praksisplanerne.

Stk. 2. Praksisplanudvalget tilrettelægger på baggrund af drøftelserne med patientinddragelsesudvalget proceduren for den systematiske inddragelse. Den videre inddragelse af patientinddragelsesudvalget skal som minimum omfatte høring af patientinddragelsesudvalget i forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis og fornyet høring i forbindelse med revision af planen, jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis.

§ 6. Sundhedskoordinationsudvalget i regionen indkalder inden udarbejdelsen af udkastet til en sundhedsaftale i hver valgperiode, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, patientinddragelsesudvalget til et møde, hvor forventningerne til samarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsaftalen drøftes, og hvor repræsentanterne fra patientinddragelsesudvalget får mulighed for at give udtryk for forventninger og forslag til indholdet i sundhedsaftalen.

Stk. 2. Sundhedskoordinationsudvalget tilrettelægger på baggrund af drøftelserne med patientinddragelsesudvalget, proceduren for den systematiske inddragelse. Den videre inddragelse af patientinddragelsesudvalget skal som minimum omfatte høring af patientinddragelsesudvalget i forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftalen, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, og fornyet høring, hvis det vurderes, at sundhedsaftalen skal revideres, jf. § 3, stk. 3, i bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse på sundhedsaftaler indgået for perioden 2011 – 2014.

Stk. 3. Der sker udpegning af medlemmer til patientinddragelsesudvalget, jf. § 1, første gang med virkning fra 24. marts 2014.

Til toppen