Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 256 af 19/3 2014.

I medfør af § 204, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 904 af 4. juli 2013, fastsættes:

§ 1. I hver region nedsættes et praksisplanudvalg for almen praksis

Stk. 2. Udvalget består af

1) 3 medlemmer fra regionsrådet,

2) 5 medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen, og

3) 3 medlemmer udpeget blandt alment praktiserende læger, der behandler gruppe 1-sikrede personer, jf. sundhedslovens § 227, stk. 1, jf. § 60, stk. 1.

Stk. 3. Udvalget vælger sin formand blandt regionsrådets medlemmer i udvalget. Endvidere vælges en næstformand blandt regionsrådets medlemmer.

§ 2. Funktionsperioden for udvalgets medlemmer følger kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiode.

Stk. 2. Udvalget kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, bl.a. med henblik på faglig rådgivning, jf. § 5, stk. 4.

§ 3. Regionen yder den sekretariatsmæssige betjening af udvalget, herunder forberedelsen af udvalgets møder.

§ 4. Formanden leder udvalgets møder. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 2. Formanden indkalder udvalget til møde. Der afholdes møde, når mindst 1 af udvalgets medlemmer fremsætter begæring herom.

Stk. 3. Der skal tilstræbes enighed i udvalget om den endelige udformning af praksisplanen.

Stk. 4. Hvis det på trods af store og vedvarende bestræbelser herpå ikke er muligt at opnå enighed i udvalget, tilfalder den endelige beslutning om praksisplanens udformning regionsrådet.

Stk. 5. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Udvalget udarbejder med afsæt i bl.a. Sundhedsstyrelsens Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis en praksisplan for almen praksis, jf. sundhedslovens § 206 a.

Stk. 2. Der skal udarbejdes en praksisplan i hver kommunal og regional valgperiode.

Stk. 3. Hvis der sker væsentlige ændringer i planens forudsætninger, skal praksisplanen revideres.

Stk. 4. Udvalget inddrager den nødvendige fagkundskab i forbindelse med udarbejdelsen af praksisplanen. Dette kan bl.a. ske ved, at praksisplanudvalget systematisk inddrager rådgivning fra fagpersoner, der repræsenterer almen praksis (Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation), relevante sygehusspecialer og kommuner.

§ 6. Inden praksisplanen udarbejdes, jf. § 5, stk. 2, eller revideres, jf. § 5, stk. 3, skal der ske en høring af de praksis, der yder vederlagsfri behandling til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, jf. sundhedslovens § 60, stk. 1. De enkelte praksis skal i forbindelse med høringen have mulighed for at give udtryk for praksis´ planer for den kommende periode, herunder i relation til det øvrige behandlende sundhedsvæsen.

Stk. 2. Der skal endvidere i de i stk. 1 nævnte situationer ske en høring af de kommuner, der er beliggende i regionen.

Stk. 3. Praksisplanen skal inden vedtagelsen forelægges for sundhedskoordinationsudvalget, jf. sundhedslovens § 204, stk. 1.

§ 7. Udvalget skal systematisk inddrage patientinddragelsesudvalget i regionen i drøftelserne af emner, der ligger inden for praksisplanens emneområder, jf. § 5, stk. 1.

§ 8. Praksisplanen, der er en del af regionens sundhedsplan, skal inden den endelige vedtagelse i praksisplanudvalget forelægges for Sundhedsstyrelsen til rådgivning.

Stk. 2. Praksisplanudvalget fremsender udkast til praksisplanen til Sundhedsstyrelsen, som senest 3 uger efter modtagelsen af praksisplanen yder rådgivning.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2014.

Stk. 2. Den første praksisplan skal foreligge den 1. maj 2014.

Stk. 3. Der sker beskikkelse af medlemmer til praksisplanudvalget, jf. § 1, første gang med virkning fra 24. marts 2014.

Til toppen