Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1240 af 25/11 2014.

I medfør af § 100 d, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Forsøg med »Den gode samtale«

§ 1. Med henblik på at understøtte, at a-kasserne kan yde en professionel service over for deres medlemmer og afprøve nye metoder i opgaveløsningen, som dels kan være med til at hjælpe medlemmerne hurtigere ud af ledighed, dels kan være med til at fremme en fokuseret og mere enkel administration af reglerne iværksættes et forsøg med »Den gode samtale« i følgende a-kasser:

1) Akademikernes.

2) Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse.

3) Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse.

4) Fødevareforbundet NNF’s Arbejdsløshedskasse.

5) Kristelig Arbejdsløshedskasse.

6) Ledernes Arbejdsløshedskasse.

7) Magistrenes Arbejdsløshedskasse.

Stk. 2. Forsøget omfatter alle ledige medlemmer af de i stk. 1 nævnte a-kasser. Hvor forsøget er afgrænset til en a-kasses enkelte afdeling, omfatter forsøget dog alene den pågældende afdeling og de ledige medlemmer, der er tilknyttet denne afdeling.

Stk. 3. A-kasserne skal som led i forsøget give deres ledige medlemmer mulighed for digitalt at booke sig til de samtaler, de vil, med a-kassen, herunder for at ombooke eller flytte tidspunktet for en booket samtale. A-kasserne skal herudover give deres ledige medlemmer mulighed for digitalt at booke sig til a-kassens jobstøtteaktiviteter.

Stk. 4. Som led i selvbooking af samtaler efter stk. 3 skal medlemmerne som udgangspunkt have mulighed for selv at

1) vælge samtalekontaktform, når der er tale om personlig fremmødekontakt eller kontakt via webcam/webtelefon eller telefon, jf. dog stk. 5,

2) vælge mellem flere sagsbehandlere i a-kassen, og

3) vælge emne for samtalerne.

Stk. 5. For medlemmer, der er omfattet af en mindre intensiv indsats, og medlemmer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan der i forhold til samtalekontaktformen i stk. 4, nr. 1, også være tale om kontakt digitalt eller ved brev.

Stk. 6. A-kasserne skal give deres ledige medlemmer mulighed for at booke en samtale med personlig fremmødekontakt inden for 2 uger fra bookingtidspunktet. Inden for 1 måned fra bookingtidspunktet skal det ledige medlem have mulighed for at booke sig til forskellige jobstøtteaktiviteter.

Stk. 7. A-kassen skal som minimum holde en samtale med et ledigt medlem inden 3 uger, efter at medlemmet er blevet ledigt. A-kassen skal herudover som minimum holde en samtale med medlemmet senest hver gang, medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed.

Stk. 8. Hvis der ikke er holdt en samtale senest 2 uger før, der senest skal holdes en samtale, jf. stk. 7, og har medlemmet ikke booket sig til en samtale til afholdelse i 2-ugers-perioden, skal a-kassen skriftligt og personligt indkalde medlemmet til en samtale. Indkaldelse sker ved, at a-kassen giver medlemmet en frist til at booke en samtale til afholdelse inden en nærmere fastsat dato, eller ved at a-kassen booker medlemmet til en samtale. A-kassen skal i sin indkaldelse informere medlemmet om, at medlemmet har pligt til at holde samtalen med a-kassen, og at medlemmet derfor som udgangspunkt ikke har mulighed for at ombooke eller flytte den bookede samtale. A-kassen skal også informere om, at udeblivelse fra samtalen vil få dagpengemæssige konsekvenser, jf. bekendtgørelse om rådighed.

Stk. 9. Hvis der ikke er holdt en samtale senest 2 uger før, der senest skal holdes en samtale, jf. stk. 7, men har medlemmet booket sig til en samtale til afholdelse i den sidste uge af 2-ugers-perioden, skal a-kassen skriftligt og personligt indkalde medlemmet til samtalen. Indkaldelse sker ved, at a-kassen bekræfter, at medlemmet har booket sig til samtalen. A-kassen skal i sin indkaldelse informere medlemmet om, at medlemmet har pligt til at holde samtalen med a-kassen, og at medlemmet derfor som udgangspunkt ikke har mulighed for at ombooke eller flytte den bookede samtale. A-kassen skal også informere om, at udeblivelse fra samtalen vil få dagpengemæssige konsekvenser, jf. bekendtgørelse om rådighed.

Stk. 10. A-kasserne skal som led i forsøget give deres ledige medlemmer mulighed for at oplyse om deres jobsøgning i en joblog.

Stk. 11. A-kassen skal senest i forbindelse med hver samtale med medlemmet følge op på medlemmets jobsøgning. Opfølgningen skal ske med udgangspunkt i de oplysninger, som medlemmet giver a-kassen om sin jobsøgning i a-kassens joblog. Hvis a-kassen vurderer, at medlemmet ikke søger job, som den pågældende skal, jf. bekendtgørelse om rådighed, herunder ikke søger job i tilstrækkeligt omfang, skal a-kassen lave en aftale med medlemmet, jf. stk. 13, om medlemmets fremadrettede jobsøgning.

Stk. 12. A-kassen skal informere medlemmet om medlemmets pligt til at søge job og til at give a-kassen oplysninger om sine jobsøgningsaktiviteter. A-kassen skal desuden informere medlemmet om, at a-kassens opfølgning på medlemmets jobsøgning tager udgangspunkt i de oplysninger om jobsøgning, som medlemmet giver i a-kassens joblog. Informationen skal gives, når medlemmet bliver ledigt. A-kassen skal notere, hvordan informationen er givet, og hvad der er informeret om. A-kassen skal altid vejlede medlemmet, herunder om jobsøgning, hvis a-kassen i forbindelse med en samtale bliver opmærksom på, at medlemmet har behov for vejledning. A-kassen skal notere, hvordan vejledningen er givet, og hvad der er vejledt om.

Stk. 13. Ved hver samtale med medlemmet skal a-kassen lave en kort skriftlig aftale, som fastlægger, hvad der skal ske frem til næste samtale, herunder hvad a-kassen henholdsvis medlemmet skal gøre. A-kassen skal desuden følge op på tidligere aftaler.

Stk. 14. Forsøget indebærer en fravigelse af:

1) § 4, stk. 2, i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. om, at generel information skal gives til medlemmet skriftligt.

2) § 5 i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. om, hvad a-kassen skal informere medlemmet om senest i forbindelse med indkaldelse til en vejledningssamtale.

3) § 8 i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. om, at a-kassen skal holde en cv-samtale.

4) § 9 i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. om, at a-kassen skal holde en vejledningssamtale og lave en plan for jobsøgning med medlemmet.

5) § 10 i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. om a-kassens indkaldelse til cv- og vejledningssamtaler.

6) § 12, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. om, at a-kassen skal vejlede, når den i forbindelse med en rådighedssamtale bliver opmærksom på, at medlemmet har behov for det, og om, at a-kassen skal revidere medlemmets plan for jobsøgning og vejlede særskilt om jobsøgning i forbindelse med en rådighedssamtale.

7) § 33, stk. 1, i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. om, at a-kassen skal give jobcenteret information om datoen for et medlems deltagelse i en vejledningssamtale.

8) § 10, stk. 4, i bekendtgørelse om rådighed om, at medlemmet skal søge job som vejledt om i medlemmets plan for jobsøgning.

9) § 10, stk. 6, i bekendtgørelse om rådighed om, at medlemmet skal medbringe kopi af ansøgninger til en rådighedssamtale.

10) § 25, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse om rådighed om, at a-kassen skal notere en begrundelse for en positiv rådighedsvurdering.

11) § 26 i bekendtgørelse om rådighed om, at a-kassen skal holde rådighedssamtaler.

Stk. 15. Forsøget løber fra den 5. marts 2012 til den 30. juni 2015.

Administration af reglerne om fritagelse for medlemsbidrag for personer under 30 år, der følger en erhvervsmæssig uddannelse

§ 2. Med henblik på at understøtte en mere smidig administration i a-kasserne kan en a-kasses ledelse beslutte at iværksætte forsøg om administration af reglerne om fritagelse for betaling af medlemsbidrag for studerende under 30 år

Stk. 2. Forsøget indebærer, at a-kassen skriver til de berørte medlemmer under 30 år, når den ét-årige periode med fritagelse for betaling af medlemsbidrag er ved at udløbe. I brevet oplyses om, at medlemmerne automatisk vil få tildelt en ny periode med fritagelse for medlemskab, medmindre de oplyser, at de ikke længere opfylder betingelserne for fritagelse for betaling af medlemsbidrag. De medlemmer under 30 år, der allerede er fritaget for betaling af medlemsbidrag, skal derfor kun give besked til a-kassen, hvis de ikke længere opfylder betingelserne for fritagelse for betaling af medlemsbidrag.

Stk. 3. Forsøget fraviger reglerne om fritagelse for reglen i § 8, stk. 4 i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse, hvorefter anmodning om fritagelse kun kan gives efter skriftlig anmodning fra medlemmet.

Stk. 4. Iværksættelse af forsøg efter stk. 1 skal ske senest den 31. december 2014 og kræver forudgående anmeldelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Forsøget evalueres senest den 31. december 2016.

Stk. 5. Med henblik på evaluering af forsøget skal de deltagende a-kasser løbende registrere antallet af medlemmer under 30 år, der er fritaget for at betale medlemsbidrag. A-kassen skal også registrere antallet af medlemmer under 30 år, der har været fritaget for betaling af medlemsbidrag og som skal efterbetale medlemsbidraget. A-kassen skal årligt indberette oplysningerne til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 6. Forsøgsperioden løber frem til 1. juli 2017.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 409 af 28. april 2014 om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ophæves.

Til toppen