Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser)

Social- og Integrationsministeriets skrivelse nr. 9238 af 17/5 2013.

Folketinget har den 14. maj 2013 vedtaget lovforslag L 160 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser). Det vedtagne lovforslag vedhæftes. Lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2013.

Lovændringerne omfatter følgende fire hovedelementer:

Til toppen

1. Styrket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der afsat midler til en række initiativer med det formål at styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet. Heri blev blandt andet vedtaget følgende tre tiltag:

A) Den nationale viden- og specialrådgivningsorganisation (VISO) yder gratis vejledende rådgivning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet blandt børn og unge generelt og i forhold til enkeltsager.

B) Kommunalbestyrelsen skal som led i den sammenhængende børnepolitik udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.

C) Politiet orienterer hvert år skriftligt Ankestyrelsen om i alt 300 repræsentativt udvalgte underretninger til kommunerne vedrørende børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I de udvalgte 300 sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for barnet eller den unge. 

Regeringen har i forlængelse heraf vurderet, at der fortsat er behov for at sætte særligt fokus på kommunernes indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. Det er derfor vedtaget at forlænge de tre ovenfor nævnte initiativer, der udløber pr. 1. juli 2013, i yderligere tre år, således at kommunerne også fremadrettet kan benytte sig af tilbuddet om gratis rådgivning fra VISO i forhold til indsatser til at forebygge kriminalitet blandt børn og unge generelt og i forhold til enkeltsager, at kommunerne vedbliver med at have en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet som en del af den sammenhængende børnepolitik, samt at der fortsat følges op på kommunernes indsats over for kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge. Det er i forbindelse med forlængelsen af de tre initiativer endvidere vedtaget som noget nyt, at Ankestyrelsen i højere grad end hidtil får større fleksibilitet i sin tilrettelæggelse af kvalitetssikringen og kontrollen med kommunernes indsat og dermed f.eks. kan være mere målrettet i sit arbejde hermed. Ankestyrelsen skal således fremover i sin virksomhed løbende følge kommunernes indsats over for børn eller unge, der mistænkes for eller har begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet.

Til toppen

2. Etablering af delvis lukkede afdelinger for børn og unge

Regeringen har indført ændringer i servicelovens § 123 b, så der gives mulighed for at etablere en delvis lukket afdeling på en åben døgninstitution, der er målrettet adfærdsvanskelige unge.

Målgruppen for delvis lukkede afdelinger er fortsat er børn og unge mellem 12 og 17 år, og de delvis lukkede afdelinger må alene anvendes, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at kunne aflåse yderdøre og vinduer i perioder, eller at barnet eller den unge kan fastholdes fysisk, og der er risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af kriminel adfærd hos barnet eller den unge, misbrugsproblemer hos barnet eller den unge eller andre adfærds-eller tilpasningsproblemer. Loven sikrer således, at der kan etableres delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner i lighed med, hvad der allerede gælder for delvis lukkede døgninstitutioner i dag.

Endvidere skal den delvis lukkede afdeling på døgninstitutionen fremover godkendes særskilt, så det sikres, at kommunen i godkendelsen forholder sig til både personalets

forudsætninger for at anvende de øgede muligheder for at bruge magt, og til hvorvidt institutionens fysiske rammer understøtter dette. Det medfører, at den mere intensive og systematiske socialpædagogiske behandling løbende bør understøttes af efteruddannelse af personalet på institutionen. For at sikre de unges retssikkerhed er det indført, at det fortsat er børn og unge-udvalget, som skal træffe afgørelse om, at den unge kan anbringes på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution. Som konsekvens af ovenstående vil der ske konsekvensrettelser i bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Til toppen

3. Styrket fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Med ændringslovens § 1, nr. 14, indføres der i servicelovens kapitel 24 a særskilt regulering om indgrebsmuligheder over for personer, der er anbragt på anbringelsessteder for børn og unge, jf. servicelovens § 66, nr. 5 og 6, og på boformer, jf. § 108 i samme lov, i henhold til en afgørelse truffet i forbindelse med en straffesag. Målet er at sikre fuldbyrdelsen af de strafferetlige afgørelser, som kommunerne udmønter på det sociale område, herunder dels på den sikrede boform Kofoedsminde dels i boformer, som ikke er sikrede, og hvor der tillige kan bo personer, som ikke er anbragt i en henhold til en strafferetlig afgørelse. For sidstnævnte personkreds finder de nye indgrebsmuligheder ikke anvendelse.

3.1. Målgruppe - § 137 e

Målgruppen for det nye kapitel 24 a i serviceloven er voksne personer med nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt i en boform i henhold til en strafferetlig afgørelse. Bestemmelserne omfatter dels varetægtsarrestanter, der er anbragt på baggrund af en kendelse, jf. retsplejelovens § 765, truffet i forbindelse med en straffesag, dels personer, der er anbragt i henhold til en dom, jf. straffelovens § 68, § 69 og § 73.

Målgruppen er personer med domstype 1-4, jf. punkt 7.5. i Rigsadvokatens meddelelse 5/2007, dvs. personer med: 

1) Dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap (domstype 1). Domstypen anvendes over for personer, der er udtalt farlige og derfor frembyder nærliggende risiko for personfarlige handlinger.

2) Dom til anbringelse i boform for personer med vidtgående psykiske handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling (domstype 2). Domstypen anvendes typisk over for personer, der har begået personfarlig kriminalitet i form af f.eks. brandstiftelse, røveri, voldtægt eller vold, og hvor det skønnes, at personen har behov for konstant overvågning, og at der er risiko for ny personfarlig kriminalitet, så personen i givet fald hurtigt skal kunne overføres til sikret afdeling.

3) Dom til anbringelse i en boform for personer med vidtgående psykiske handicap (domstype 3). Domstypen anvendes typisk over for mentalt retarderede, der har begået personfarlig kriminalitet i form af f.eks. brandstiftelse, røveri, voldtægt eller vold, og hvor det skønnes, at personen har behov for konstant overvågning.

4) Dom om tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap (domstype 4). Domstypen anvendes i sager, hvor det påregnes, at en social indsats i form af tilsyn kan være tilstrækkelig, men hvor der kan opstå behov for, at personen skal anbringes på institution. 

Målgruppen omfatter ikke psykisk afvigende kriminelle, der er omfattet af en strafferetlig afgørelse, der udmøntes af det psykiatriske sundhedssystem under regionerne og af Kriminalforsorgen.

Den nye § 137 g omfatter tillige unge over den kriminelle lavalder med eller uden nedsat psykisk funktionsevne, hvis den pågældende er anbragt på et anbringelsessted, jf. servicelovens § 66, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse.

3.2. Afgørelse og myndighed - § 137 f

Det er kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. §§ 9-9 a, i lov om retssikkerhed og administrations på det sociale område, dvs. borgerens handlekommune, der træffer afgørelse om indgreb efter det nye kapitel 24 a.

Lederen af anbringelsesstedet eller boformen kan træffe foreløbige afgørelser om indgreb efter det nye kapitel 24 a, som af hensyn til det øjeblikkelige behov for at kunne træffe afgørelse om indgreb ikke kan afvente, at sagen behandles af kommunen. Det vil sige i tilfælde, hvor øjemedet forspildes, hvis der ikke gribes hurtigt ind. En tilsvarende kompetence har lederens stedfortræder.

Lederens og stedfortræderens foreløbige afgørelse skal snarest muligt forelægges til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde borgeren hjælp efter serviceloven.

3.3. De enkelte indgreb

Det er en betingelse for at træffe afgørelse om indgreb, at formålet med indgrebet ikke hensigtsmæssigt kan opnås ved mindre indgribende initiativer. Det mindst indgribende initiativ skal derfor altid vælges, hvis det er tilstrækkeligt til at opnå formålet.

Hvis en pædagogisk indsats uden indgreb er tilstrækkelig til at opnå det formål, som et indgreb skulle opnå, er betingelserne for at iværksætte indgreb efter det nye kapitel 24 a i serviceloven således ikke opfyldt.

3.3.1. Indskrænkning i den anbragtes adgang til internet og telefon - § 137 g

Dette indgreb kan udføres, når det skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet, når der er truffet afgørelse herom. Indgrebet omfatter både voksne og unge over den kriminelle lavalder.

Bestemmelsen tager sigte på de situationer, hvor målgruppen anvender telefon og internet til kriminelle formål. Det kan f.eks. være i situationer, hvor en person med pædofile hensigter kontakter børn over telefonen eller internettet.

Af hensyn til den anbragtes retssikkerhed kan den pågældendes kommunikation med offentlige myndigheder, advokater, værger eller bistandsværger hverken påhøres, overvåges, afbrydes eller forhindres.

3.3.2. Undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele - § 137 h

Dette indgreb kan udføres, når det skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet. Indgrebet omfatter kun voksne.

Bestemmelsen skaber bl.a. mulighed for, at personalet undersøger den anbragtes opholdsrum, beklædning og tasker for våben, tændstikker, lightere og andre genstande, når der er truffet afgørelse herom.

Bestemmelsen indeholder ikke hjemmel til at foretage kropsvisitation. Af hensyn til den anbragte og personalets sikkerhed skal der altid deltage mindst to ansatte ved undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele.

3.3.3. Inddragelse af den anbragtes effekter - § 137 i

Dette indgreb kan udføres, når det skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet. Indgrebet omfatter kun voksne.

Bestemmelsen skaber bl.a. mulighed for, at personalet inddrager f.eks. våben, tændstikker, lightere og andre genstande, der er i den anbragtes besiddelse, når der er truffet afgørelse herom. Bestemmelsen skaber også mulighed for at tilbageholde telefon og computerudstyr, når der er truffet afgørelse efter den nye bestemmelse i servicelovens § 137 g.

3.3.4. Aflåsning af den anbragtes bolig for natten- § 137 j

Dette indgreb kan udføres, hvis der er nærliggende risiko for, at den anbragte ellers vil forlade boformen. Indgrebet omfatter kun voksne.

Der er i § 137 j, stk. 2, fastsat følgende betingelser, der alle skal være opfyldt for at kunne træffe afgørelse om aflåsning: 

1) Indgrebet er forsvarligt og ikke indebærer en sundhedsmæssig risiko for den anbragte,

2) den anbragte ikke er selvmordstruet,

3) den anbragte har tilkaldemulighed fra boligen, som den pågældende er i stand til at betjene, og at personalet via den kan tilkaldes,

4) den anbragte har adgang til toilet og vand i sin bolig, og

5) der iværksættes jævnlig overvågning i det tidsrum, hvor den pågældende er låst inde. 

3.4. Indgrebets udstrækning - § 137 k

Indgreb efter de nye bestemmelser i servicelovens § 137 g-§ 137 j kan kun opretholdes så længe, betingelserne for at kunne foretage indgrebene er til stede. Af hensyn til den anbragtes retssikkerhed skal den kommune eller person, der har truffet afgørelse om indgrebet, løbende overveje spørgsmålet om, at et iværksat indgreb skal ophøre.

3.5. Klageadgang - § 137 l

Afgørelser om indgreb efter de nye bestemmelser i servicelovens § 137 g-§ 137 j kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

3.6. Registrering og indberetning - § 137 m

Indgreb efter det nye kapitel 24 a skal registreres og indberettes til borgerens handlekommune af lederen eller dennes stedfortræder ved månedens udgang. Herudover skal lederen eller dennes stedfortræder orientere den kommune eller region, der fører driftsorienteret tilsyn med anbringelsesstedet eller boformen, om indgrebene ved månedens udgang. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at de ansvarlige myndigheder for både det personrettede og det driftsorienterede tilsyn samt for den daglige drift får direkte oplysninger om foretagne magtanvendelser med mulighed for at følge konkret eller generelt op på dem.

Som led i tilsynsreformen og behandlingen af lovforslagene, der skal gennemføre den i indeværende folketingssamling, vil det blive sikret, at indberetninger om indgreb efter det nye kapitel 24 a og indberetninger om magtanvendelse efter servicelovens kapitel 24 skal ske på samme måde: Til den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, til det ansvarlige socialtilsyn samt til en eventuel kommunal eller regional driftsherre. Der henvises til L 206 fremsat af social- og integrationsministeren den 10. april 2013 - Forslag til ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder (Konsekvensændringer som følge af lov om socialtilsyn mv.).

Til toppen

4. Præcisering af kommunalbestyrelsens kriminalpræventive tilsyn

Med ændringslovens § 2, nr. 1, er der foretaget en sproglig ændring af § 16 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, så det tydeliggøres i § 16 a, stk. 1, at kommunens særlige tilsyn efter denne bestemmelse har et kriminalpræventivt formål, og at bestemmelsen omfatter den personkreds, som skal undergives tilsyn af kommunen i henhold til en strafferetlig afgørelse. Der er alene tale om sproglige tilpasninger af bestemmelsen.

Lovforslagets del 3 og 4 er en udmøntning af satspuljeaftalen for 2013-2016 om domfældte udviklingshæmmede.

Til toppen

Til toppen