Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Skrivelse med orientering om ændringer i servicelovens regler om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Social- og Integrationsministeriets skrivelse nr. 9033 af 16/1 2013.

Med Folketingets vedtagelse af lovforslag L 53 – forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob) - er der med virkning fra den 1. januar 2013 bl.a. foretaget ændringer i servicelovens § 100 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Som en konsekvens af disse lovændringer er der med virkning fra samme dato udstedt en ny bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – bekendtgørelse nr. 1434 af 23. december 2012, som afløser bekendtgørelse nr. 648 af 25. juni 2012.

Ændringerne i reglerne om hjælp til dækning af merudgifter består i indførelse af et ændret udmålingssystem, en regulering af bagatelgrænsen samt en justering af personkredsen. Ændringerne beskrives nærmere i det følgende.

Ændret udmålingssystem

Med lovændringen er der indført et ændret udmålingssystem for merudgiftsydelsen. Det fremgår således af servicelovens § 100, stk. 3, som er omformuleret, at tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes som noget nyt op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Indførelsen af det ændrede udmålingssystem indebærer, at de faste ydelsestrin, som tilskuddet tidligere blev udbetalt efter, er afskaffet. Formålet med ændringen er at skabe tættere overensstemmelse mellem det faktiske behov for hjælp og den udbetalte ydelse. Samtidig er formålet at begrænse den indbyggede mulighed for overkompensation og fjerne risikoen for underkompensation, som fandtes i de tidligere gældende regler.

Med indførelsen af det ændrede udmålingssystem ændres der ikke på, at udmålingen af tilskuddet til nødvendige merudgifter skal ske på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte. Reglen herom er således videreført uændret. Der er endvidere ikke sket ændringer i forhold til de betingelser, der i øvrigt skal være opfyldt, for at en person er berettiget til hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, herunder betingelserne i forhold til personkreds (om justering af personkredsen se dog nedenfor), betingelsen om årsagssammenhæng mellem merudgifterne og den nedsatte funktionsevne og betingelsen om, at merudgiften ikke må kunne dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven. Disse betingelser er således videreført uændret.

Det ændrede udmålingssystem gælder for alle bevillinger af merudgiftsydelsen, både bevillinger givet efter de hidtil gældende regler og nye bevillinger. Der skal således hurtigst muligt efter lovens ikrafttræden foretages en ny indplacering af alle nuværende modtageres udgifter i udmålingssystemet, således at udmålingen af ydelsen fremadrettet sker i overensstemmelse med det ændrede udmålingssystem. Ved denne indplacering skal kommunen tage udgangspunkt i de oplysninger om borgerens sandsynliggjorte merudgifter, som den er i besiddelse af. Den nye indplacering i udmålingssystemet skal meddeles borgeren i en afgørelse, som også skal indeholde oplysninger om, hvornår den nye beregning er gældende fra.

For at sikre, at det ændrede udmålingssystem ikke medfører øget administration i kommunerne, og for at sikre, at ydelsesmodtagerne inden for en rimelig periode kan forlange at få fastsat deres ydelse på ny, hvis der sker stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter, så de ikke kommer til at bære de økonomiske byrder ved sådanne stigninger, er der indsat en regel om omberegning i den nye merudgiftsbekendtgørelses § 8.

Bestemmelsen fastslår i 1. pkt., at hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for kommunens fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed. I forlængelse heraf fremgår det af pkt. 2. og 3. , at uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter, kan ydelsesmodtageren dog ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud skal ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted.

Bekendtgørelsens § 8, 1. pkt., omfatter ændringer i såvel opadgående som nedadgående retning. En kommune kan derfor godt ændre en udmåling i opadgående retning, selv om ydelsesmodtageren ikke har anmodet om det, f.eks. hvis der opstår nye hjælpebehov. Dermed er det muligt for kommunen at omberegne tidligere end ved 1-årsperiodens udløb.

Efter § 8, 2. pkt., har ydelsesmodtageren et egentligt retskrav på omberegning inden for en periode på et år, hvis der er sket stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for den tidligere beregning. Dermed kommer ydelsesmodtageren højst til at bære ekstra merudgifter et år, hvorefter der skal ydes hjælp med tilbagevirkende kraft, jf. § 8, 3. pkt. Men det vil kun ske i de tilfælde, hvor kommunen ikke selv har ændret i løbet af året, f.eks. ved nye hjælpebehov. Er der derimod tale om, at merudgifterne skal sættes ned, er det kommunen, der bærer risikoen, indtil den træffer en ny afgørelse om omberegning. Her vil kommunen ikke kunne kræve tilbagebetaling til det tidspunkt, hvor faldet i merudgifterne blev konstateret.

Omberegning efter merudgiftsbekendtgørelsens § 8 skal ske ved en afgørelse herom til borgeren.

Regulering af bagatelgrænsen

Med lovændringen er der endvidere indført en regulering af merudgiftsydelsens bagatelgrænse. Det fremgår således af servicelovens § 182, stk. 5, som er ny, at beløbet på 6.000 kr. årligt svarende til 500 kr. pr. måned, jf. § 100, stk. 3, 1. pkt., (bagatelgrænsen), reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2014.

Merudgiftsydelsens bagatelgrænse er dermed bevaret med lovændringen, men bagatelgrænsen reguleres fremadrettet med satsreguleringsprocenten. I Social- og Integrationsministeriets vejledning om regulering af satserne på det sociale område, som udkommer i december hvert år, vil størrelsen på det kommende års bagatelgrænse fremgå.

Justering af personkredsen

Endelig er der med lovændringen foretaget en mindre justering af merudgiftsydelsens personkreds. Servicelovens § 100, stk. 5, er således ændret, så personer, der modtager pension efter de før den 1. januar 2003 gældende regler, og som modtager tilskud til ansættelse af hjælper efter servicelovens § 95, også får ret til merudgiftsydelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Formålet er at sikre, at alle personer, der modtager førtidspension efter de før den 1. januar 2003 gældende regler, og som samtidig er bevilget tilskud til ansættelse af handicaphjælper efter serviceloven, ligestilles med hensyn til muligheden for at modtage merudgiftsydelse.

Denne justering indebærer i øvrigt ingen ændringer i forhold til vurderingen af, om en person er omfattet af personkredsen for merudgiftsydelsen. Det er således uændret en betingelse for at være omfattet af personkredsen, at personen er mellem 18 år og folkepensionsalderen eller har opsat udbetalingen af folkepensionen, ligesom personen skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ændringsloven, hvorved ændringerne i servicelovens § 100 gennemføres, samt den nye merudgiftsbekendtgørelse kan ses på www.retsinfo.dk.

Til toppen