Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om forretningsorden for Erstatningsnævnet

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 824 af 26/6 2013.

I medfør af § 11, stk. 6, i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004, som ændret ved lov nr. 325 af 11. april 2012 og lov nr. 629 af 12. juni 2013, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Erstatningsnævnet

§ 1. Erstatningsnævnet består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandskabet, og et antal yderligere medlemmer. Erstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis social- og integrationsministeren og fra Advokatrådet. Medlemmerne udnævnes for 4 år. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 2. Der beskikkes en suppleant for hvert af nævnets medlemmer. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

Stk. 3. Nævnet bistås af et sekretariat, jf. kapitel 2.

§ 2. Ved Erstatningsnævnets behandling af en sag medvirker formanden eller en næstformand og 2 andre medlemmer udnævnt efter indstilling fra henholdsvis social- og integrationsministeren og Advokatrådet.

Stk. 2. Nævnets møder er ikke offentlige.

Stk. 3. Nævnet kan indkalde skadelidte eller dennes repræsentant til et nævnsmøde. Nævnet kan endvidere indkalde andre, der har kendskab til forholdene, herunder skadevolderen, til at afgive forklaring.

§ 3. Formandskabet og sekretariatschefen, jf. § 4, tilrettelægger nævnets arbejde, herunder fordelingen af sager blandt de enkelte nævn, sammensætningen af de enkelte nævn, fastlæggelse af mødedage samt generelle retningslinjer.

Til toppen

Kapitel 2 – Sekretariatet

§ 4. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Lederen af sekretariatet (sekretariatschefen) skal være jurist.

Stk. 2. Sekretariatet sørger under sekretariatschefens ledelse og i samarbejde med formandskabet for sagernes forberedelse, herunder udarbejdelse af sagsreferater med indstillinger til sagernes afgørelse, for øvrig behandling af sagerne samt for forberedelse af nævnets årsberetning, jf. § 13.

Til toppen

Kapitel 3 – Sagernes forberedelse

§ 5. Ansøgning til nævnet om erstatning indgives skriftligt ved

1) udfyldelse af nævnets ansøgningsskema, eller

2) udarbejdelse af anden tilsvarende erstatningsansøgning med de oplysninger, der er nævnt i skemaet.

§ 6. Ansøgningen skal indleveres til politiet i den politikreds, hvor anmeldelsen af lovovertrædelsen har fundet sted. Ansøgningen videresendes af politiet til Erstatningsnævnet vedlagt politiets akter i fornødent omfang, herunder

1) politirapporter,

2) lægelige oplysninger, herunder politiattest,

3) eventuel udskrift af dombog og retsbog,

4) tiltalefrafald, påtaleopgivelse eller lignende, som er sendt til skadelidte ved politiets afslutning af sagen, og

5) eventuel erstatningsopgørelse med bilag, der forefindes i sagen eller er fremlagt i retten.

Stk. 2. Er den sag, som begrunder erstatningskravet, fortsat under behandling hos politiet, anklagemyndigheden eller ved domstolene, indsender politiet først ansøgningen til nævnet ved sagens afslutning. Dog kan sagen indsendes, inden den er færdigbehandlet hos politiet, anklagemyndigheden eller ved domstolene, hvis forholdene taler for det.

§ 7. Skadevolderen anses efter det almindelige forvaltningsretlige partsbegreb ikke som part i Erstatningsnævnets sag.

§ 8. Sekretariatschefen, eller den sekretariatschefen bemyndiger hertil, afgør, hvilke oplysninger der skal indhentes til brug ved sekretariatets forberedelse af sagerne, herunder

1) om der skal indhentes sygehusjournaler eller udskrifter heraf,

2) om skadelidte skal opfordres til at lade sig undersøge af en læge og eventuelt ved indlæggelse at lade sig undergive observation og behandling, og

3) om der skal indhentes udtalelse i sagen fra Arbejdsskadestyrelsen, jf. § 10 i lov om erstatningsansvar.

Stk. 2. Sekretariatschefen eller den, sekretariatschefen bemyndiger hertil, gennemgår sagerne og afgør, om sagerne skal forelægges nævnet, behandles af et medlem af formandskabet alene eller behandles af sekretariatet i medfør af bemyndigelse efter § 9, stk. 5.

Til toppen

Kapitel 4 – Sagernes afgørelse mv.

§ 9. Afgørelse træffes af nævnet, jf. § 2, stk. 1, efter stemmeflertal.

Stk. 2. Nævnets afgørelse træffes efter mundtlig votering ved møde i det enkelte nævn, jf. § 2, stk. 1, eller ved skriftlig votering ved cirkulation af et sagsresumé blandt nævnets medlemmer.

Stk. 3. Et medlem kan til enhver tid bestemme, at en sag skal afgøres ved nævnsmøde.

Stk. 4. Et medlem af formandskabet kan dog uden deltagelse af nævnets øvrige medlemmer træffe afgørelse i utvivlsomme og hyppigt forekommende sager, hvis

1) erstatning skal ydes i overensstemmelse med dom i tilfælde, hvor ansøgeren har retskrav på erstatning,

2) det er åbenbart, at ansøgningen ikke kan imødekommes,

3) erstatning skal ydes i overensstemmelse med udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen, jf. § 10 i lov om erstatningsansvar, i tilfælde, hvor erstatningsudmålingen er åbenbar, og erstatningen ikke overstiger 1.000.000 kr., eller

4) erstatningen ikke overstiger 250.000 kr., og ansøgningen i det væsentlige imødekommes.

Stk. 5. Et medlem af formandskabet kan bemyndige sekretariatet til at træffe afgørelse i de tilfælde, der er nævnt i stk. 4, nr. 1 og 2, og i de tilfælde, der er nævnt i stk. 4, nr. 3 og 4, hvis erstatningen ikke overstiger 125.000 kr.

§ 10. Nævnet træffer ikke afgørelse, førend straffesagen mod skadevolderen er afgjort ved endelig dom, eller efterforskningen er indstillet. Afgørelsen udsættes endvidere med henblik på at konstatere, om skaden dækkes fra anden side, jf. § 7, stk. 1, i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Stk. 2. Uanset betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, kan nævnet træffe afgørelse, hvis forhold taler for det.

§ 11. Nævnets afgørelser er skriftlige og underskrives af et medlem af formandskabet eller af sekretariatet efter bemyndigelse, jf. § 9, stk. 5.

§ 12. Samtidig med sagens afgørelse sender nævnet en kopi af afgørelsen til politiet i den politikreds, hvor anmeldelsen af lovovertrædelsen har fundet sted, så vidt muligt med en vejledende indstilling om, hvorvidt der bør gøres regres mod skadevolderen.

Til toppen

Kapitel 5 – Forskellige bestemmelser

§ 13. Nævnet afgiver hvert år inden den 1. juli en beretning til justitsministeren om nævnets virksomhed det foregående kalenderår. Beretningen offentliggøres på nævnets hjemmeside.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 365 af 17. april 2012 om forretningsordenen for Erstatningsnævnet.

Til toppen