Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om indvandringsprøven

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 181 af 26/2 2013.

I medfør af § 9 f, stk. 4, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2012, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Definitioner

§ 1. Betegnelsen indvandringsprøven anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for den prøve, som en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1, skal bestå som betingelse for forlængelse af opholdstilladelsen, jf. udlændingelovens § 9 f, stk. 4.

§ 2. Betegnelsen prøvedeltager anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en udlænding, der ønsker at aflægge eller har aflagt indvandringsprøven.

§ 3. Betegnelsen prøveafholder anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for den udbyder, som Udlændingestyrelsen har indgået aftale med om at afholde indvandringsprøven.

§ 4. Betegnelsen forberedelsespakke anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en uddannelsespakke udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning bl.a. indeholdende en undervisningsfilm om Danmark, som prøvedeltager kan benytte som forberedelse til at tage indvandringsprøven.

Til toppen

Kapitel 2 – Indvandringsprøvens form og indhold

§ 5. Indvandringsprøven består af en prøve i dansk på niveau A1-minus (sprogprøve) og en prøve i viden om Danmark og det danske samfund (vidensprøve).

Stk. 2. Sprogprøven og vidensprøven aflægges i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Stk. 3. Indvandringsprøven er en mundtlig prøve, som aflægges individuelt uden hjælpemidler.

Stk. 4. Indvandringsprøven gennemføres ved hjælp af et computerbaseret prøvesystem, der afspiller prøvens spørgsmål og optager prøvedeltagerens svar. Prøvedeltageren skal ikke betjene computeren, og aflæggelse af indvandringsprøven forudsætter ikke it-mæssige kundskaber.

Stk. 5. Prøvedeltageren kan forud for aflæggelse af indvandringsprøven for egne midler anskaffe sig en forberedelsespakke.

§ 6. Den samlede prøvetid for indvandringsprøven er ca. 30 minutter afhængig af de enkelte spørgsmåls nøjagtige varighed. Alle prøvedeltagere tildeles samme svartid inden for den samlede prøvetid.

Indvandringsprøvens sprogprøve

§ 7. Sprogprøven består af 40 spørgsmål fordelt på fire delprøver. I delprøve 1 skal prøvedeltageren svare på spørgsmål om sig selv. I delprøve 2 hører prøvedeltageren en række tekster. Hver tekst afspilles to gange: Første gang hører prøvedeltageren hele teksten, og anden gang hører prøvedeltageren teksten i tre dele med pause mellem hver del. Efter hver del skal prøvedeltageren svare på ét spørgsmål. Til hver tekst vises en illustration, som forestiller personen/personerne i teksten. I delprøve 3 hører prøvedeltageren en række samtaler. Prøvedeltageren skal svare på ét spørgsmål til hver samtale. Først hører prøvedeltageren spørgsmålet, og bagefter høres hver samtale to gange. Derefter hører prøvedeltageren spørgsmålet igen, hvorefter vedkommende skal svare. Delprøve 4 er en ordforrådsøvelse, hvor prøvedeltageren får vist et billede af en ting eller en person. Prøvedeltageren skal fortælle, hvad tingen eller personen hedder på dansk.

Indvandringsprøvens vidensprøve

§ 8. Vidensprøven består af 30 spørgsmål, der omhandler Danmark og det danske samfund. Ministeriet for Børn og Undervisning opretter en prøvebank, hvorfra de 30 spørgsmål udvælges. Vidensprøvens spørgsmål ligger indholdsmæssigt inden for rammerne af forberedelsespakken.

Stk. 2. Prøven består af både åbne spørgsmål, hvor prøvedeltageren ikke præsenteres for svarmuligheder, og af lukkede spørgsmål, hvor prøvedeltageren præsenteres for svarmuligheder. Hvert spørgsmål vil blive afspillet to gange, hvorefter prøvedeltageren skal svare. Til hvert spørgsmål vil der blive vist et still-billede fra den undervisningsfilm, der indgår i forberedelsespakken.

Stk. 3. Spørgsmål, der indgår i prøvebanken, er ikke offentligt tilgængelige og kan løbende ændres eller udskiftes af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Stk. 4. Ordforrådet i vidensprøven ligger inden for rammerne af forberedelsespakken.

§ 9. Prøvedeltageren skal ved aflæggelse af vidensprøven dokumentere

1) at have opnået kendskab til danske normer, værdier og grundlæggende rettigheder, herunder de danske demokratiske principper, det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, tros- og ytringsfrihed, kønnenes ligestilling og kvinders rettigheder og

2) at have opnået kendskab til mere praktiske og konkrete forhold, herunder forbud mod vold, omskæring og ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab, opdragelse og forældreansvar over for børn, uddannelse, sundhed, arbejde, skat mv.

Til toppen

Kapitel 3 – Gebyrbetaling

§ 10. Gebyret for at tage indvandringsprøven er fastsat til 3.000 kroner. Gebyret betales af prøvedeltageren. Prøvedeltageren skal betale gebyr for hver aflagt indvandringsprøve.

Stk. 2. Gebyret skal betales til prøveafholder ved tilmelding til indvandringsprøven. Tilmelding til prøven bekræftes først, når gebyret er betalt.

Stk. 3. Gebyr indbetalt for at tage indvandringsprøven tilbagebetales, hvis gebyret er betalt ved en fejl. Det samme gælder, hvis Ministeriet for Børn og Undervisning giver prøvedeltageren medhold i en klage over bedømmelsen af prøven, og prøvedeltageren under klagesagsbehandlingen har betalt gebyr for at aflægge prøven på ny.

Til toppen

Kapitel 4 – Frist for aflæggelse af indvandringsprøven

§ 11. Udlændingestyrelsen fastsætter en frist på 6 måneder til at bestå indvandringsprøven. Fristen beregnes fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f. Fristen meddeles skriftligt.

Stk. 2. Prøvedeltageren kan aflægge prøven flere gange, men prøven skal senest være bestået inden udløbet af 6-månedersperioden.

Stk. 3. Hvis prøvedeltageren ikke har bestået indvandringsprøven inden udløbet af 6-månedersfristen nævnt i stk. 1, kan opholdstilladelsen ikke forlænges. Udlændingestyrelsen kan ikke træffe afgørelse i henhold til udlændingelovens regler herom, før prøveresultatet foreligger.

Til toppen

Kapitel 5 – Deltagelse i indvandringsprøven

§ 12. Deltagelse i indvandringsprøven er betinget af, at prøvedeltageren forud for prøvetagning

1) har tilmeldt sig prøven hos prøveafholder,

2) har betalt prøvegebyret, jf. § 10, stk. 1 og 2,

3) foreviser dokumentation for at have en sag om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1, under behandling, og

4) ved prøveafholdelse foreviser pas eller anden gyldig rejselegitimation med billede udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 2. Hvis en prøvedeltager ikke kan forevise legitimation med foto, jf. stk. 1, eller prøvedeltagers identitet betvivles, skal prøveafholder straks kontakte Udlændingestyrelsen.

§ 13. I forbindelse med beslutningen om, at indvandringsprøven skal bestås, vejleder Udlændingestyrelsen prøvedeltageren om reglerne for prøven, herunder følgerne af ikke at overholde reglerne, mulighed for at klage over prøveforløbet og bedømmelsen af prøven.

§ 14. Prøvedeltageren har ansvaret for at tilmelde sig indvandringsprøven hos prøveafholderen.

§ 15. Ved forstyrrende adfærd eller ved anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler kan prøveafholder bortvise prøvedeltageren fra deltagelse i prøven.

Til toppen

Kapitel 6 – Prøvens afholdelse

§ 16. Prøveafholder skal sikre, at indvandringsprøven gennemføres under betryggende forhold, herunder at prøvelokalerne og øvrige lokaler, som anvendes i relation til prøveafholdelse, er hensigtsmæssigt indrettet til formålet.

Til toppen

Kapitel 7 – Bedømmelse af prøven

§ 17. Udlændingestyrelsen beskikker censorer. Som censorer beskikkes så vidt muligt lærere fra prøveafholdende udbydere af danskuddannelse. Udlændingestyrelsen kan beskikke andre som censorer.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen afbeskikker censorer. Afbeskikkelse kan ske efter Udlændingestyrelsens ønske eller efter anmodning fra den enkelte censor.

Stk. 3. Vederlag til censorer fastsættes og udbetales af Udlændingestyrelsen.

Stk. 4. Der tildeles to censorer pr. aflagt prøve.

§ 18. Både sprogprøven og vidensprøven skal være bestået, for at indvandringsprøven samlet er bestået.

Stk. 2. Prøvedeltageren har bestået sprogprøven, hvis minimum 28 af sprogprøvens 40 spørgsmål er korrekt besvaret. Alle spørgsmål vægtes lige i bedømmelsen.

Stk. 3. Prøvedeltageren har bestået vidensprøven, hvis minimum 21 af vidensprøvens 30 spørgsmål er korrekt besvaret. Alle spørgsmål vægtes lige i bedømmelsen.

Stk. 4. Hvis prøvedeltageren ved aflæggelse af indvandringsprøven kun består enten sprogprøven eller vidensprøven, skal vedkommende i en eventuel ny aflæggelse af indvandringsprøven igen bestå både sprogprøven og vidensprøven, for at indvandringsprøven samlet er bestået.

§ 19. På baggrund af censorernes bedømmelse træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, hvorvidt indvandringsprøven samlet set er bestået eller ikke bestået.

Til toppen

Kapitel 8 – Klager

§ 20. En klage over forhold under prøveaflæggelsen skal indgives til Udlændingestyrelsen senest 7 dage efter, at prøven har fundet sted. Klager, der indgives senere, afvises.

§ 21. Prøvedeltageren kan klage til Justitsministeriet over Udlændingestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse, jf. dog § 22. Klagen skal indgives til Justitsministeriet senest 7 dage efter, at afgørelsen er meddelt. Klager, der indgives senere, afvises.

§ 22. Prøvedeltageren kan klage til Ministeriet for Børn og Undervisning over Udlændingestyrelsens afgørelse om, hvorvidt indvandringsprøven er bestået eller ikke er bestået. Klagen skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning senest 7 dage efter, at afgørelsen er meddelt. Klager, der indgives senere, afvises.

Stk. 2. Indtil Ministeriet for Børn og Undervisning har truffet afgørelse efter stk. 1, kan Udlændingestyrelsen ikke træffe afgørelse om afslag på forlængelse af opholdstilladelse under henvisning til, at prøvedeltageren ikke har bestået prøven.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1251 af 4. november 2010 om indvandringsprøven ophæves.

Til toppen