Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land1)

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1657 af 27/12 2013.

I medfør af § 8, stk. 2, og § 265, stk. 2 og 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 1638 af 26. december 2013, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter følgende personer, der har bopæl i et andet EU/EØS-land:

1) Pensionister og deres familiemedlemmer som har ret sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark ifølge artikel 24 og 25, jf. artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

2) Grænsearbejderes familiemedlemmer som har ret sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark ifølge artikel 17, jf. artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

§ 2. De i § 1 nævnte personer har under ophold her i landet ret til alle ydelser i Danmark efter sundhedsloven, undtaget planlagt sygehusbehandling, jf. stk. 2, og begravelseshjælp, jf. stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke ret til planlagt sygehusbehandling, i det omfang det efter lovgivningen i det EU/EØS-land, hvor de nævnte personer er bosat, er fastlagt, at udgifter til en planlagt sygehusbehandling i et andet land end bopælslandet, alene kan dækkes i det omfang myndighederne i bopælslandet har givet forhåndstilladelse hertil, medmindre en sådan forhåndstilladelse foreligger.

Stk. 3. Stk. 1 omfatter ikke ret til begravelseshjælp, jf. sundhedslovens § 160, idet begravelseshjælp til de i § 1 nævnte personer ydes efter regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

§ 3. De i § 2, stk. 1 og 2, nævnte ydelser gives af opholdskommunen eller opholdsregionen på samme vilkår som til herboende gruppe 1-sikrede.

§ 4. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse berører ikke den i § 1 nævnte personkreds’ ret til sundhedslovens ydelser under midlertidigt ophold i Danmark efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014 og finder anvendelse for modtagelse af sundhedsydelser efter denne dato.

Til toppen

Noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, EU-Tidende 2011, L 88, s. 45–65.

Til toppen