Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Vedrørende krav til a-kassens indberetninger til indkomstregisteret af ydelsesudbetalinger

Beskæftigelsesministeriets skrivelse nr. 9314 af 16/7 2012.

Størst mulig grad af digitalisering, fx anvendelse af oplysninger i indkomstregisteret, giver bedst mulig grundlag for forenkling af administrationen i arbejdsløshedsforsikringen.

En yderligere udnyttelse af potentialet af oplysninger i indkomstregisteret giver mulighed for en større grad af automatisering af sagsbehandlingen og dermed frigørelse af ressourcer i a-kasserne.

For at opnå dette potentiale er det nødvendigt, at a-kasserne foretager korrekt og fyldestgørende indberetninger til indkomstregisteret af udbetaling af ydelser efter arbejdsløshedsforsikringslovgivningen.

I forhold til a-kassernes arbejde med kontrol af udbetalinger ved brug af indkomstregisteret vil korrekt indberetning til indkomstregisteret kunne bidrage til at reducere antallet af sager, der udtrækkes til manuel sagsbehandling.

En udnyttelse af potentialet for øget digitalisering vil desuden fremme muligheden for, at den del af målgruppen, der i 2012 endnu ikke er omfattet af kontrol ved brug af indkomstregisteret, også helt eller delvist vil kunne blive omfattet af en automatisering af kontrolarbejdet.

Styrelsen kan konstatere, at ikke alle a-kasser foretager indberetninger til indkomstregisteret i overensstemmelse med gældende regler.

Reglerne om indberetning af perioder til indkomstregisteret er reguleret i § 3 i lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et Indkomstregister. A-kassen skal bl.a. indberette følgende til indkomstregisteret:

Beløb (ydelsesbeløb).

Den periode, udbetalingen omfatter.

Dispositionsdato/udbetalingsdato.

Dette betyder, at a-kassen, ud over ydelsesbeløb, skal indberette datoangivelser for start- og slutdato for udbetaling af ydelser for hver periode, der udbetales ydelser, uanset at udbetalingsperioderne ligger i samme A-skatteperiode. Principperne for indberetning af start- og slutdato til indkomstregisteret fremgår af vedlagte bilag 1.

Til orientering vedlægges notat af 15. december 2010 om Krav til a-kassernes indberetning til eIndkomst af start og slutdato, se bilag 2.

A-kassen skal derfor indrette administrationen således, at indberetningen af ydelsesudbetalinger til indkomstregisteret foretages korrekt og fyldestgørende, jf. ovenstående. Der henvises til § 10 og § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 370 af 28. april 2011 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration.

Styrelsen forventer, at a-kassen senest med virkning fra den 1. januar 2013 indberetter udbetalinger af ydelser til indkomstregisteret i overensstemmelse med gældende regler.

Til toppen

Bilag 1 – Principper for indberetning af start – og slutdato til indkomstregisteret.

A-kassen skal indberette datoangivelse for alle start – og slutdato for udbetaling af ydelser i hver periode, der udbetales ydelser for, uanset at der er tale om flere udbetalingsperioder, der ligger i samme A-skatteperiode (typisk uge). Indberetning skal ske for alle typer af ydelser, der udbetales af a-kassen, dvs. dagpenge/efterløn.

Dette betyder, at a-kassen skal indberette udbetalingsperioder ud fra følgende princip:

Startdato er den første dag i perioden, der udbetales ydelser for (1. dagpengedag).

Slutdato er den sidste dag i perioden, der udbetales ydelser for (sidste dagpengedag).

Afgørende er således, at der rent faktisk sker en udbetaling af ydelser for den (de) enkelte dag(e). Det er uden betydning, hvad årsagen er til, at der for en periode (dage) ikke sker udbetaling – det være sig arbejde, sygdom, karantæne, overskydende timer, G-dage mv. (tekniske belægninger), jf. eksempel 7.

Eksempel 1: Medlemmet har en enkelt ledighedsperiode

Medlemmet arbejder fuld tid frem til og med den 2. marts 2012, og melder sig ledig den 5. marts 2012.

Medlemmet går igen i arbejde fuld tid den 12. marts 2012.

A-kassen skal indberette mandag den 5. marts 2012 som startdato.

A-kassen skal indberette fredag den 9. marts 2012 som slutdato.

I eksemplet ses bort fra evt. G-dagsbelægning.

Eksempel 2: Medlemmet skifter mellem fuldtidsarbejde og fuld ledighed

Medlemmet arbejder fuld tid den 5. og 6. marts 2012.

Medlemmet er fuldt ledig den 7. og 8. marts 2012.

Medlemmet arbejder fuld tid den 9. marts 2012.

A-kassen skal indberette onsdag den 7. marts 2012 som startdato.

A-kassen skal indberette torsdag den 8. marts 2012 som slutdato.

Eksempel 3: Medlemmet skifter mellem arbejde og ledighed

Medlemmet er fuldt ledig den 5. marts 2012.

Medlemmet arbejder fuld tid den 6. marts 2012.

Medlemmet er fuldt ledig den 7. marts 2012.

Medlemmet arbejder fuld tid den 8. marts 2012.

Medlemmet er fuldt ledig den 9. marts 2012.

A-kassen skal indberette den 5. marts 2012 som både startdato og slutdato.

A-kassen skal indberette den 7. marts 2012 som både startdato og slutdato.

A-kassen skal indberette den 9. marts 2012 som både startdato og slutdato.

I eksemplet ses bort fra beskæftigelse/ledighed i ugen forud for og ugen efter.

Eksempel 4: Medlemmet er fuldt ledig den sidste dag i dagpengeperioden

Hvis medlemmet er fuldt ledig den sidste dag i dagpengeperioden, skal a-kassen påføre slutdato i indberetningen svarende til sidste dag i dagpengeperioden.

Eksempel 5: Medlemmet arbejder på »fast nedsat tid«

Medlemmet arbejder fuld tid frem til og med den 2. marts 2012.

Medlemmet arbejder herefter på fast nedsat tid; 3 timer pr. dag i perioden 5. marts – 30. marts 2012. A-kassen udbetaler supplerende dagpenge i perioden.

Medlemmet arbejder igen fuld tid fra og med den 1. april 2012.

A-kassen skal indberette mandag den 5. marts 2012 som startdato.

A-kassen skal indberette søndag den 18. marts 2012 (sidste dag i dagpengeperioden) som slutdato.

A-kassen skal indberette mandag den 19. marts 2012 som startdato.

A-kassen skal indberette fredag den 30. marts 2012 som slutdato.

I eksemplet ses bort fra evt. G-dagsbelægning.

Eksempel 6: Medlemmet arbejder dels på fast nedsat tid, dels fuldtid

Medlemmet arbejder fuld tid til og med den 4. marts 2012.

Medlemmet arbejder på nedsat tid den 5. og 6. marts 2012.

Medlemmet arbejder fuld tid den 7. marts 2012.

Medlemmet arbejde på nedsat tid den 8. og 9. marts 2012.

A-kassen skal indberette mandag den 5. marts 2012 som startdato.

A-kassen skal indberette tirsdag den 6. marts 2012 som slutdato.

A-kassen skal indberette torsdag den 8. marts 2012 som startdato.

A-kassen skal indberette fredag den 9. marts 2012 som slutdato.

I eksemplet ses bort fra evt. G-dagsbelægning.

Eksempel 7: Tekniske belægninger (Overskydende timer)

Medlemmet skifter mellem fuldtidsarbejde og fuld ledighed.

Medlemmet arbejder fuld tid den 5. og 6. marts 2012.

Medlemmet er fuldt ledig den 7. og 8. marts 2012.

Medlemmet arbejder fuld tid den 9. marts 2012.

I forbindelse med arbejdsophøret den 6. marts 2012 er der opgjort 8 overskydende timer. Dette betyder, at pågældende ikke kan få dagpenge den 7. marts 2012 og kun kan få dagpenge for 6,4 timer den 8. marts 2012.

A-kassen skal indberette torsdag den 8. marts 2012 som startdato og slutdato.

Ovennævnte princip finder anvendelse på alle situationer, hvor der forekommer tekniske belægninger mv., der udelukker udbetaling af dagpenge/efterløn til medlemmet.

Til toppen

Bilag 2 – Notat af 15. december 2010 om krav til a-kassernes indberetninger til eIndkomst af start og slutdato

 

1. Indledning

Med henblik på en fremtidig anvendelse af oplysninger i indkomstregistret til brug for yderligere forenkling og digitalisering af arbejdsløshedsforsikringen, fx G-dagsordningen, er der behov for, at a-kasserne i forbindelse med udbetaling af ydelser foretager korrekte og fyldestgørende indberetninger til indkomstregistret.

Nedenfor gennemgås hvilke oplysninger der er behov for.

2. Start og slutdato

2.1. Lov om et indkomstregister

Reglerne om indberetning af perioder til indkomstregistret er reguleret i § 3 i lov om et indkomstregister.

Det fremgår af § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om et indkomstregister jf. skattekontrollovens § 7, stk. 2, nr. 4, at den indberetningspligtige skal give oplysninger om den A-skatteperiode, udbetalingen kan henføres til.

Det fremgår videre af § 3, stk. 1, nr. 6, at indberetningen bl.a. skal indeholde oplysninger om ansættelsesperiode.

Det fremgår endvidere af § 3, stk. 2, at der skal foretages indberetning af lønperiode for vederlag i tjenesteforhold. Det vil sige den periode, der er beregnet løn og skat for.

Det fremgår endeligt af § 3, stk. 3, at der for ydelser, der udbetales af bl.a. a-kasser, «. . . skal tillige oplyses den periode, udbetalingen omfatter.«.

2.2. Bemærkninger til lov om et indkomstregister

I de almindelige bemærkninger (pkt. 3.2. ) er anført følgende: For udbetalinger af ydelser fra det offentlige (herunder a-kasser), foreslås det, at der skal ske indberetning af den periode udbetalingen vedrører. Der skal videre foretages indberetning af den A-skatteperiode en udbetaling af a-indkomst skal henføres til.

I de specielle bemærkninger til § 3, stk. 3, fremgår følgende: ”Det foreslås, at der for ydelser udbetalt af offentlige myndigheder eller anerkendte arbejdsløshedskasser skal ske indberetning af den periode, ydelserne vedrører. Den periode, ydelserne vedrører, er ikke altid identisk med den lønperiode, der er omhandlet i stk. 2 (lønperioder i tjenesteforhold). Eksempelvis skal en efterregulering vedrørende en tidligere periode henføres til denne tidligere periode, uanset at beløbet i relation til styringen af indeholdelsen af A-skat henføres til den periode, hvor efterreguleringen finder sted. ”

3. Sammenfatning

Der er således i lovgivningen taget stilling til, at a-kasserne skal indberette datoangivelser for start og slutdato for udbetaling af dagpenge for hver periode, der udbetales dagpenge, uanset at udbetalingsperioderne ligger i samme A-skatteperiode.

Notatet har været forelagt SKAT, der er enig i det anførte om a-kassernes indberetning af start og slutdato.

Til toppen