Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Skrivelse om genberegning af fradrag i efterlønnen for ophørende livrenter i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011

Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9243 af 14/6 2012.

Ophørende livrentepension medførte fradrag i efterlønnen frem til og med 31. december 2009, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring § 74 j, stk. 2, og pensionsbeskatningslovens afsnit I, idet ophørende livrenter ikke var undtaget for fradrag efter denne lovs § 2, nr. 4, litra b-e.

I forbindelse med en ændring pr. marts 2009 (med ikrafttræden pr. 1. januar 2010) af pensionsbeskatningsloven blev lovens § 2, nr. 4, litra a, som vedrørte livsvarige og ophørende livrentepensioner delt i et litra a og b, således at ophørende livrenter herefter er under litra b.

Ved lovændringen blev henvisningen i arbejdsløshedsforsikringslovens § 74 j, stk. 2, til pensionsbeskatningsloven ikke samtidigt ændret. Dette betød, at kategorien ”ophørende livrentepension” blev omfattet af undtagelserne og således ikke længere skulle medføre fradrag i efterlønnen.

Arbejdsløshedsforsikringslovens § 74 j, stk. 2, er nu ændret med virkning fra og med 1. januar 2012, således at der igen er hjemmel til at foretage fradrag for ophørende livrentepension.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at der efter lovændringen pr. marts 2009 ikke skal ske fradrag for ophørende livrentepension fra og med den 1. januar 2010, da den blev omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra b.

På denne baggrund anmodes a-kasserne om at gennemgå efterlønsudbetalingerne i perioden 1. januar 2010 - 31. december 2011 for de medlemmer, der uberettiget har fået fradrag for ophørende livrentepension og efterbetale efterløn til medlemmer, som med urette har fået modregnet pensioner.

A-kasserne skal beregne renter af efterbetalingerne i overensstemmelse med arbejdsløshedsforsikringslovens § 46 samt bekendtgørelse nr. 124 af 19. februar 2009 om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.

Arbejdsskadestyrelsen har oplyst, at i de sager, hvor Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsskadestyrelsen i perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2011 har truffet afgørelse om fradrag for pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra b, vil Arbejdsskadestyrelsen annullere sine eller Arbejdsdirektoratets afgørelser og hjemvise sagerne til a-kasserne. A-kasserne skal herefter træffe en ny afgørelse om pensionens betydning for efterlønnen, og om der skal ske efterbetaling af efterløn for en periode.

Da der er tale om efterbetaling af efterløn, som medlemmerne har været berettiget til, har a-kasserne ret til refusion af de efterbetalte beløb og eventuelle renter.

Der vil ikke blive stillet krav om særskilt registrering af de pågældende efterbetalinger.

Styrelsen forventer, at a-kasserne har gennemført alle udbetalingerne inden udgangen af 2012.

Data

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering overfører en gang om måneden (medio måneden, 2 hele kalendermåneder før medlemmet fylder 60 år) pensionsdata til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn.

SKAT har oplyst over for styrelsen, at medlemmer hvis efterløn skal genberegnes, som udgangspunkt vil have pensionsrettigheder indberettet med skattekode 1, 9, 10 eller 18 og opgørelsesmetode 2, 3 eller 5. Det vil fx sige, at en person, som har modtaget efterløn i 2010 og har en pensionsrettighed indberettet med skattekode 1 og opgørelsesmetode 2 (ophørende livrente), skal medtages i udtrækket, og efterlønnen skal genberegnes.

Supplerende engangsydelse (skattekode 16 og 26) skal ikke medføre efterbetaling af efterløn, uanset at de er tilknyttet en ophørende livrente. Det vil sige, at en efterlønsmodtager i 2010 som har en ophørende livrente (fx indberettet som skattekode 1 og opgørelsesmetode 2) og en tilknyttet supplerende engangsydelse (indberettet som skattekode 16 og opgørelsesmetode 2), skal kun have genberegnet efterlønnen som følge af den ophørende livrente.

Til toppen