Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Bekendtgørelse om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 873 af 29/8 2012.

I medfør af § 176, stk. 2, og § 176 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for kommunerne.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter udgifter, som afholdes af kommunen efter lov om social service.

Stk. 3. Refusionen hjemtages af den kommune, som efter lov om social service endeligt skal afholde udgiften.

Refusionssats og refusionsbeløb samt regulering

§ 2. Jf. § 176, stk. 1 i lov om social service, refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 950.000 kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb, jf. dog § 176 a. For den del af udgifterne, der overstiger 1.770.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct., jf. dog § 176 a.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer, som er under 18 år, eller som modtager støtte efter § 76, i en konkret sag overstiger 710.000 kr. årligt, refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.420.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct., jf. § 176 a i lov om social service.

§ 3. Refusionsgrænserne og -beløbene i § 2, stk. 2, gælder ligeledes for en kommunes samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven, hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3, jf. § 176 a, stk. 2, i lov om social service. Det er alle udgifter til foranstaltninger efter serviceloven i forhold til de anbragte børn, der kan medregnes, og ikke kun udgifterne til anbringelserne.

Stk. 2. Ved børn i samme husstand forstås børn og unge, som forud for anbringelsen er tilmeldt Folkeregisteret på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren. Hvis to personer er gift eller samlevende, omfatter husstanden børn og unge, som mindst den ene af parterne har forældremyndighed over.

Stk. 3. Alle børn og unge i husstanden, jf. stk. 2, medregnes, uanset at de enkelte børn eller unge anbringes på forskellige tidspunkter.

Stk. 4. Hvis forældre med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medregnes barnet eller den unge i forhold til refusionsopgørelsen til husstanden i den kommune, der afholder anbringelsesudgiften til det pågældende barn eller unge. Bor begge forældre fortsat i den kommune, der afholder anbringelsesudgiften, beslutter denne kommune, i hvilken af de to forældremyndighedsindehaveres husstande barnet skal medregnes i forhold til refusionsopgørelsen.

§ 4. Efter § 182, stk. 10, reguleres de beløb, der er nævnt i §§ 176 og 176 a i lov om social service, en gang årligt den 1. januar, første gang pr. 1. januar 2013, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene afrundes til nærmeste 10.000 kr.

Refusionsberettigende udgifter og efterregulering

§ 5. Den samlede udgift, jf. stk. 2 og 3, opgøres på månedsbasis, og der sker refusion af den del, der overstiger 1/12 af refusionsgrænserne efter § 2.

Stk. 2. Hvis en person modtager flere foranstaltninger efter lov om social service er det foranstaltningernes samlede udgift, der udgør den refusionsberettigende udgift.

Stk. 3. Enkeltstående udgifter skal fordeles ligeligt ud på regnskabsårets 12 måneder.

§ 6. Ved anmeldelse af udgifter til refusion skal alle indtægter fradrages, herunder

1) Brugerbetaling,

2) Refusion eller tilskud efter lov om social service eller anden lovgivning.

§ 7. Indtægter og udgifter vedrørende regnskabsår op til og med 2006 er ikke omfattet af refusionsordningen, og skal fratrækkes på de pågældende områder, før udgifterne anmeldes til refusion.

Tilskud og anvisning af refusion

§ 8. Anmodning om refusion fremsættes kvartalsvis over for Social- og Integrationsministeriet.

Stk. 2. Social- og Integrationsministeriet udbetaler efter en vurdering af de anmeldte kvartalsbeløb refusionen med 1/3 pr. måned af kvartalsbeløbet.

Stk. 3. Refusionen udbetales, så den er til disposition for kommunen den sidste bankdag før den 16. i hver af kvartalets måneder.

§ 9. Den løbende restafregning foretages i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder.

Regnskabsaflæggelse og revision

§ 10. Regnskabsaflæggelse herunder afregning af den foreløbige og den endelige restafregning skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder.

§ 11. Revision skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1019 af 10. oktober 2006 om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter § 176 i lov om social service.

Til toppen