Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1340 af 18/12 2012.

I medfør af § 2, stk. 3, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011, som ændret ved lov nr. 1257 af 18. december 2012, og under henvisning til overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen, fastsættes:

Behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger

§ 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed efter § 2, stk. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, omfatter ikke klager fra patienter over privatpraktiserende tandlægers sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-7 og 9, hvis vedkommende tandlæge er omfattet af overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

§ 2. Klager omfattet af § 1 behandles af vedkommende regionstandlægenævn, jf. § 4, og i tilfælde af stemmelighed eller påklage af Landstandlægenævnet, jf. § 5, der begge er etableret ved overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen og behandler sager i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst og den i medfør af denne overenskomst udstedte forretningsorden for det pågældende nævn.

§ 3. En klage omfattet af § 1, der sendes til Patientombuddet, anses for indgivet til rette klageinstans på det tidspunkt, hvor klagen modtages af Patientombuddet. Patientombuddet videresender straks klagen til rette klageinstans.

Regionstandlægenævnenes og Landstandlægenævnets sammensætning m.v.

§ 4. Regionstandlægenævnet sammensættes af 3 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse, 2 medlemmer udpeget af regionsrådet og 1 medlem udpeget af Forbrugerrådet. Meddelelse om de efter 1. pkt. udpegede medlemmer gives til Regionstandlægenævnets sekretariat.

Stk. 2. Regionstandlægenævnet træffer beslutninger ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed forelægges sagen for Landstandlægenævnet til afgørelse.

§ 5. Landstandlægenævnet sammensættes af 1 dommer udpeget efter bestemmelserne i overenskomsten, jf. § 2, 3 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningen, 2 medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, 1 medlem udpeget af Forbrugerrådet og 1 medlem udpeget af Danske Patienter. Meddelelse om de efter 1. pkt. udpegede medlemmer gives til Landstandlægenævnets sekretariat.

Stk. 2. Landstandlægenævnet træffer beslutninger ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet og Danske Patienter, der ikke udfører hvervet som led i deres tjenstlige arbejde, er berettiget til vederlag og befordringsgodtgørelse svarende til taksterne for vederlag og befordringsgodtgørelse til formand, næstformand og medlemmer af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der ikke udfører hvervet som led i deres tjenstlige arbejde, jf. § 14, stk. 5, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Stk. 2. Udgifter til de i stk. 1 nævnte medlemmers vederlag og befordringsgodtgørelse afholdes af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

§ 7. Forvaltningslovens regler om inhabilitet finder anvendelse for regionstandlægenævnenes og Landstandlægenævnets virksomhed efter § 2.

§ 8. Hvis vedkommende regionstandlægenævn eller Landstandlægenævnet under behandlingen af en klage skønner, at der foreligger en alvorlig eller gentagen overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed eller af straffeloven, skal nævnet indberette sagen til Sundhedsstyrelsen, så snart nævnets behandling af den pågældende sag er afsluttet.

Stk. 2. Regionstandlægenævnene og Landstandlægenævnet indberetter klager over mangelfuld diagnostik og dermed manglende behandling, så snart nævnets behandling af den pågældende sag er afsluttet.

§ 9. Regionstandlægenævnene og Landstandlægenævnet underretter Sundhedsstyrelsen og Patientombuddet om samtlige afgørelser og forlig i klagesager omfattet af § 1.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1446 af 15. december 2010 om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger.

Stk. 3. Klager omfattet af § 2, der er indgivet til Regionstandlægenævnet eller Landstandlægenævnet før 1. januar 2011, færdigbehandles af vedkommende nævn efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmer udpeget af Forbrugerrådet og Danske Patienter, jf. § 6, stk. 1, for så vidt angår møder i Regionstandlægenævnene og Landstandlægenævnet afholdt i perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2012 afholdes alene af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Til toppen