Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1006 af 24/10 2012.

I medfør af tekstanmærkning nr. 115 til Finanslovens § 17 fastsættes:

Anvendelse og målgruppe

§ 1. Som led i udmøntningen af aftalen »Stærkere ud af krisen – Bekæmpelse af langtidsledighed« kan beskæftigelsesregionerne anvende den regionale pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed.

Stk. 2. Sigtet med puljen er at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed.

Stk. 3. Som led i udmøntningen af aftalen »En styrket indsats over for unge ledige« øremærkes en del af puljen i 2011 og 2012 til en målrettet indsats for 18-29-årige i bygge- og anlægsområdet og det ufaglærte område.

§ 2. Målgruppen for indsatsen er langtidsledige eller dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som beskæftigelsesregionerne vurderer, er i særlig risiko for langtidsledighed.

Stk. 2. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder.

Stk. 3. Indsatsen for de unge 18-29-årige skal have fokus på at få ledige unge uden en uddannelse i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Fordeling af bevilling

§ 3. Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne.

Stk. 2. Bevillingen fordeles til de fire beskæftigelsesregioner på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder.

Stk. 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder hvert år efter vedtagelsen af det kommende års finanslov det beløb, som tilkommer den enkelte beskæftigelsesregion for dette bevillingsår.

Beskæftigelsesregionernes prioritering af indsatsen

§ 4. Til at understøtte puljens sigte, jf. § 1, stk. 2, kan beskæftigelsesregionerne anvende puljen

1) til at yde tilskud til kommuner og

2) til køb af varer og tjenesteydelser.

Stk. 2. Den del af bevillingen, der er øremærket til ungeindsatsen, jf. § 1, stk. 3, kan anvendes til

1) Uddannelses-/opkvalificeringsaktiviteter rettet mod områder med gode jobmuligheder.

2) Motivations-/vejledningsaktiviteter eller -forløb.

3) Kampagneaktiviteter.

4) Konkrete projekter/aktiviteter i jobcentre.

Stk. 3. Det regionale beskæftigelsesråd inddrages i udmøntningen af puljen.

Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud

§ 5. Beskæftigelsesregionerne kan i henhold til § 4, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, yde tilskud til en indsats, der understøtter puljens sigte i kommunerne.

Stk. 2. Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder beskæftigelsesregionen en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan gennemføre en indsats for indenfor tilskudsperioden.

Stk. 3. Der henvises til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens områder.

§ 6. Kommuner, der modtager tilskud, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunerne skal kontere tilskud som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Stk. 3. Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

§ 7. Kommuner, der modtager tilskud, jf. § 5, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres udgifter til indsatsen.

Stk. 2. Kommunen skal indsende det revisionspåtegnede regnskab til beskæftigelsesregionen, og der henvises i øvrigt til bestemmelserne om regnskab og revision m.v. i bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens områder.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1267 af den 18. november 2010 om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed, ophæves samtidig.

Til toppen