Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vesterbrogade 10, 2. · 1620 København VTlf. 70 23 01 02 · Fax 70 23 01 03 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om uddannelser der kan gives som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse nr. 9030 af 18/1 2011.

1. Tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

På baggrund af den politiske aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011 som tidligere udmeldt gennemført nogle ændringer af reglerne for statens refusion af kommunernes udgifter til aktivering og til forsørgelse af ledige.

Ifølge aftalen skal der kunne gives høj refusion af forsørgelsesudgifterne ved deltagelse i virksomhedsrettede tilbud og i tilbud om ordinære uddannelser. Ved tilbud om ordinære uddannelser forstås tilbud om uddannelsesforløb, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, bortset fra visse forberedende uddannelsesforløb.

Der gives lav refusion under deltagelse i øvrige former for tilbud, og når der ikke deltages i tilbud.

På baggrund heraf er der - som tidligere udmeldt - pr. 1. januar 2011 sket en nyaffattelse af § 32, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ændringerne har ikke betydning for, hvilke typer af tilbud som kan tilbydes de ledige under redskabet vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ifølge nyaffattelsen af lovens § 32, stk. 1, kan tilbud om vejledning og opkvalificering bestå af følgende:

1) Uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og

2) Uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb.

§ 32, stk. 1, nr. 1, erstatter således den tidligere formulering i § 32, stk. 1, nr. 3, om at der kan gives tilbud om ordinære uddannelsesforløb.

Ifølge lovens § 32, stk. 5, fastsætter beskæftigelsesministeren nærmere regler om, hvilke uddannelser der er omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1. Ministeren kan herunder fravige betingelsen om, at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Bestemmelsen er udmøntet i § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indholdet heraf er nærmere beskrevet i nedenstående.

Til toppen

2. Tilbud om kurser og uddannelser, der hører under § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2.1. Uddannelser med hjemmel i lov, der udbydes generelt og er rettet mod arbejdsmarkedet.

Som nævnt er udgangspunktet, for, at der kan gives tilbud efter lovens § 32, stk. 1, nr. 1, at det skal være uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som er direkte rettet mod arbejdsmarkedet, bortset fra visse forberedende uddannelser.

Uddannelsesforløb, der er tilpasset borgere med særlige behov eller vanskeligheder, er ikke rettet generelt mod alle borgere, hvorfor de ikke falder ind under § 32, stk. 1, nr. 1. Hvis disse gives som tilbud, skal det ske efter § 32, stk. 1, nr. 2. Som eksempler kan nævnes forløb på produktionsskoler, idet disse retter sig snævert til personer, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Af andre eksempler kan nævnes egu (erhvervsgrundgrunduddannelsen) eller USB (ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov) eller TAMU-undervisning.

At uddannelserne skal være umiddelbart rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet betyder, at de skal give kompetencer, som kan bruges på arbejdsmarkedet. De skal have et indhold, som arbejdsgivere vil kunne gøre brug af på virksomheder.

Det er udmøntet i den nye § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvilke uddannelser det handler om. Nedenfor er dette nærmere beskrevet.

2.1.1. Uddannelser efter takstkatalogerne jf. lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilhørende bekendtgørelser.

Det fremgår af § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at udgangspunktet er de uddannelser, som kommunen skal betale for, jf. ”lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.” (LBK nr. 606 af 14. juni 2007) og de med hjemmel i denne lov udfærdigede bekendtgørelser.

Det drejer sig om uddannelser under Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Kulturministeriet, som har udstedt følgende bekendtgørelser:

  • Undervisningsministeriets bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (bekendtgørelse nr. 687 af 02/07/2009)
  • Videnskabsministeriets bekendtgørelse om betaling for universitetsuddannelse i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (bekendtgørelse nr. 768 af 03/07/2009)
  • Kulturministeriets bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (bekendtgørelse nr. 871 af 08/09/2009).

Det fremgår af disse bekendtgørelser, at uddannelser, som kommunerne skal betale for, findes i takstkataloger under de pågældende ministerier. Disse kan findes på ministeriernes hjemmesider:

Undervisningsministeriet: www.uvm.dk/takst

Kulturministeriet: www.kum.dk/da/Kulturpolitik/Uddannelser/Takstkatalog/

Videnskabsministeriet: www.ubst.dk

Det er som nævnt ikke tilstrækkeligt, at en uddannelse er omfattet af et af takstkatalogerne, for at den kan høre under § 32, stk. 1, nr. 1. Uddannelsen skal også udbydes generelt og umiddelbart være rettet mod arbejdsmarkedet.

Som eksempel kan nævnes AMU-uddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser. I det omfang, et uddannelsesforløb er en blanding af arbejdsmarkedsuddannelser omfattet af takstkataloget og af anden form for uddannelsestilbud, er det kun den del af forløbet, som er omfattet af takstkataloget, der kan gives som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1. Dog kan den øvrige del af tilbuddet gives efter § 32, stk. 1, nr. 1, hvis det er omfattet af den type uddannelse, som fremgår af pkt. 2.1.2. eller 2.2. nedenfor.

2.1.2. Øvrige uddannelser med hjemmel i lov, der udbydes generelt og er direkte rettet mod arbejdsmarkedet.

Af § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår endvidere, at også tilbud om visse øvrige uddannelser er omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, uanset om de er omfattet af takstkatalogerne, i det omfang de udbydes generelt og har hjemmel i lov. Det drejer sig om uddannelser efter følgende love:

1) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

2) Lov om Danmarks Biblioteksskole

3) Lov om universiteter

Også for disse uddannelser er det en forudsætning, at de udbydes generelt og er direkte rettet mod arbejdsmarkedet.

2.2. Uddannelser med hjemmel i lov, der udbydes generelt og ikke er rettet mod arbejdsmarkedet, dvs. forberedende uddannelser.

Betingelsen om, at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet for at være omfattet af lovens § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gælder ikke for visse uddannelser, der er omfattet af Undervisningsministeriets takstkatalog. Det drejer sig om en række uddannelser, som forbereder personer i målgruppen på videre uddannelse.

Det fremgår for det første af bekendtgørelsens § 40, at uddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er omfattet af lovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Herudover fremgår det, at forberedende uddannelser, der hører under følgende love, tillige er omfattet af lovens § 32, stk. 1, nr. 1:

1) Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx)

2) Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)

3) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

4) Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

5) Lov om almen voksenuddannelse,

6) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse

7) Lov om forberedende voksenundervisning (FVU), bortset fra ordblindeundervisning.

8) Lov om åben uddannelse.

For så vidt angår nr. 7 kan nævnes, at ordblindeundervisning ikke er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. Ordblindeundervisning vil derfor ikke kunne gives som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1. Udgifterne til denne undervisning dækkes af staten.

 

Til toppen