Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om Kriminalforsorgens mentorordning

Justitsministeriets cirkulære nr. 16 af 4/3 2011.

Formål

§ 1. Mentorordningen er et tilbud til primært unge dømte, der har brug for særlig støtte og vejledning til at opnå en kriminalitetsfri tilværelse.

Stk. 2. Mentoren skal i samarbejde med Kriminalforsorgen støtte den unge i at opnå de mål, der opstilles i handleplanen.

Betingelser for at få tilknyttet en mentor

§ 2. Kriminalforsorgen kan tildele dømte en mentor, hvis den dømte

1) er 14-25 år,

2) er undergivet tilsyn af Kriminalforsorgen, og

3) har et særligt behov for støtte og vejledning, som ikke kan dækkes på anden måde.

Stk. 2. Indsatte, der opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 3, kan som led i et udslusningsforløb tildeles en mentor i indtil 3 måneder før forventet løsladelse.

Stk. 3. Dømte over 25 år, der er i tilsyn af Kriminalforsorgen, og som har et ganske særligt behov for støtte, kan få tilknyttet en mentor.

Stk. 4. Indsatte over 25 år, som har et ganske særligt behov for støtte, kan som led i et udslusningsforløb tildeles en mentor i indtil 3 måneder før forventet løsladelse.

§ 3. Det er en forudsætning for at tildele en indsat mentor under strafudståelsen, at mentorforløbet fortsætter efter løsladelsen.

Betingelser for at blive mentor

§ 4. Som mentor kan Kriminalforsorgen udpege personer, der

1) er fyldt 18 år,

2) forstår og taler dansk,

3) er indstillet på at samarbejde med Kriminalforsorgen og andre relevante myndigheder og personer omkring den dømte, og

4) er indstillet på at dokumentere sit arbejde ved brug af logbog, jf. § 16.

Stk. 2. Medarbejdere i Kriminalforsorgen kan udpeges som mentor, dog som udgangspunkt ikke for dømte i den institution/afdeling hvor den pågældende er ansat.

Stk. 3. Nærstående personer til den dømte kan ikke udpeges som mentor.

§ 5. Kriminalforsorgen skal efter indhentet skriftligt samtykke undersøge, om den pågældende er registreret i kriminalregisteret.

Kompetence

§ 6. Beslutning om etablering af et mentorforløb, udpegning af mentor samt ophør af mentorforløb træffes af tilsynsmyndigheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udpegning af mentor skal godkendes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis den pågældende er registreret i kriminalregisteret, og tilsynsmyndigheden finder den pågældende egnet som mentor på trods af denne registrering.

§ 7. Ved tilsynsmyndigheden forstås i dette cirkulære den afdeling af Kriminalforsorgen, hvor den dømte er i tilsyn, eller forventes at komme i tilsyn ved prøveløsladelsen.

Procedure for etablering af mentorforløb

§ 8. For alle dømte, hvor der tilknyttes en mentor, skal der udarbejdes en handleplan, uanset den dømte ikke er omfattet af reglerne for udarbejdelse af handleplaner, jf. bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte.

Stk. 2. Handleplanen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af den dømtes behov for at få tilknyttet en mentor.

§ 9. Hvis institutionen skønner, at en indsat har behov for at få tilknyttet en mentor, jf. § 2, stk. 2 og 4, tager institutionen kontakt til tilsynsmyndigheden herom, jf. §§ 6-7.

§ 10. Forinden etablering af et mentorforløb skal den dømte have lejlighed til at fremkomme med forslag til en mentor.

Stk. 2. Opfylder en efter stk. 1 foreslået person betingelserne i §§ 4-5, og der ikke i øvrigt er afgørende forhold, der taler imod, kan den pågældende udpeges som mentor.

§ 11. Når tilsynsmyndigheden har truffet beslutning om etablering af et mentorforløb og udpeget en mentor, aftales de nærmere retningslinjer for samarbejdet på et møde mellem de relevante parter, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Når en indsat tildeles en mentor, afholdes mødet mellem institutionen, mentor, den indsatte og så vidt muligt tilsynsmyndigheden.

Stk. 3. Når en tilsynsklient tildeles en mentor, afholdes mødet mellem mentor, klienten og tilsynsmyndigheden.

§ 12. Aftaler om opgavefordeling mellem mentor og Kriminalforsorgen skal fremgå af den dømtes handleplan.

Stk. 2. Tjenestestedet er forpligtet til at udpege en person, som er ansvarlig for det enkelte mentorforløb og for samarbejdet med mentor.

Stk. 3. De i § 11, stk. 2 og 3 nævnte parter mødes hver tredje måned, hvor opfølgning og eventuel revurdering af handleplanen drøftes.

Stk. 4. Det påhviler den af tjenestestedet udpegede ansvarlige for mentorforløbet at tage initiativ til mødet.

Mentors honorering m.v.

§ 13. Mentor er honorarlønnet.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden fastsætter honorarets størrelse ud fra en vurdering af opgavens omfang. Logbogen indgår i grundlaget for vurdering af honorarstørrelsen.

Stk. 3. For mentor til indsatte fastsættes honorarets størrelse efter indstilling fra institutionen.

Stk. 4. Der ydes ikke tilskud til transport, telefon, porto eller lignende.

§ 14. Tilsynsmyndigheden skal påse, at den enkelte mentors arbejdsopgaver ikke overstiger, hvad der svarer til en halvtidsstilling.

§ 15. Tilsynsmyndigheden kan i begrænset omfang yde tilskud til aktiviteter, der tjener et konkret eller pædagogisk formål.

§ 16. Mentor er forpligtet til at udfylde en logbog.

Stk. 2. I logbogen skal mentoren notere følgende oplysninger:

1) Dato for kontakt mellem mentoren og den dømte.

2) Kontaktens varighed.

3) Kontaktens form (f.eks. telefon, mail, fysisk møde).

4) Kontaktens indhold (f.eks. møde på jobcentre, morgenvækning, løbetur).

§ 17. Mentor er underlagt tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Stk. 2. Mentor har pligt til at underrette Kriminalforsorgen, hvis mentor bliver bekendt med, at den dømte har begået strafbart forhold.

Mentortovholder

§ 18. Alle tjenestesteder i Kriminalforsorgen, bortset fra arresthusene, skal udpege en mentortovholder, der har ansvar for at holde sig opdateret på området og viderebringe relevant information til de øvrige medarbejdere.

Ophør af mentorforløb

§ 19. Mentorforløbet ophører,

1) når formålet med mentorforløbet er opnået,

2) efter aftale, eller

3) når tilsynsmyndigheden i øvrigt træffer afgørelse herom.

Klageadgang

§ 20. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter dette cirkulære kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Ikrafttræden

§ 21. Cirkulæret træder i kraft den 15. marts 2011.

Til toppen