Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a-kasser, som ikke ønsker at modtage delegation af kompetencen til realudligning

Arbejdsdirektoratets skrivelse nr. 9569 af 5/10 2010.

Denne skrivelse er en opfølgning på Skrivelse nr. 9247 af 17. maj 2010 om behandlingen af nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – personer, der har modtaget feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1, og personer, der har holdt ferie før overgangen til efterløn.

Nogle a-kasser har meddelt direktoratet, at de ikke ønsker at modtage den delegation af kompetencen til at træffe afgørelse om realudligning, som direktoratet meddelte i Skrivelse nr. 9247 af 17. maj 2010, pkt. 4.

Direktoratet vil endvidere snarest udsende en Skrivelse med yderligere retningslinier om forældelse og en Skrivelse om medlemmer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov eller kontanthjælp i ferieåret.

A-kasser, der ikke ønsker at modtage delegationen

For de a-kasser, som ikke ønsker at modtage delegationen af kompetencen til at træffe afgørelse om realudligning, fastsættes i henhold til arbejdsløshedsforsikringslovens § 88, stk. 3, følgende retningslinier:

A-kassen skal inden den 31. december 2010 finde de sager frem, der er omfattet af Skrivelse nr. 9247 af 17. maj 2010 og spørge medlemmet, om den pågældende ønsker sin sag genoptaget med henblik på, at a-kassen træffer en ny afgørelse. Hvis medlemmet ønsker sin sag genoptaget, skal a-kassen vejlede medlemmet om forældelse, og hvordan medlemmet kan afbryde forældelsesfristen. Der henvises til Skrivelse om forældelse i forhold til de nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn, som udsendes snarest.

Det drejer sig om følgende sagstyper:

 • I de sager, hvor a-kassen har truffet afgørelse om fradrag for feriepenge, der er udbetalt som et engangsbeløb efter ferielovens § 30, stk. 1, skal a-kassen genoptage sagen for at vurdere, om afgørelsen om fradrag er korrekt, herunder om a-kassen har vejledt i overensstemmelse med Arbejdsmarkedets Ankenævns/Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs praksis om a-kassernes vejledningspligt.
 • I de sager, hvor der ikke er sket fradrag, men hvor medlemmet har holdt ferie umiddelbart før overgangen til efterløn, skal a-kassen genoptage sagen for at vurdere, om afgørelsen om datoen for overgang til efterløn er korrekt, herunder om a-kassen har vejledt i overensstemmelse med Arbejdsmarkedets Ankenævns/Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs praksis om a-kassernes vejledningspligt.

Hvis medlemmet ønsker sin sag genoptaget, skal a-kassen bl.a. træffe afgørelse om, hvorvidt a-kassens vejledning af medlemmet i sin tid har været i overensstemmelse med den retsopfattelse, som kommer til udtryk i Arbejdsmarkedets Ankenævns/Ankestyrelsens praksis på dette område. Denne praksis, som er normdannende og dermed bindende for a-kasserne, har fundet udtryk i en række afgørelser. Der henvises til bilaget til Skrivelse nr. 9247 af 17. maj 2010 og til bilag 4 til denne Skrivelse. Afgørelserne i bilag 4 kan ses i deres helhed i Arbejdsdirektoratets videnbank, ARVID.

A-kassen skal vejlede medlemmet om, at hvis den pågældende har fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller ydelser efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret, kan en efterbetaling af efterløn få betydning for de udbetalte feriepenge. A-kassen skal yderligere vejlede om, at en eventuel senere efterbetaling af efterløn kan få betydning for opfyldelse af 2-års-reglen og den skattefri præmie.

Henvendelsen til medlemmet kan foregå i én arbejdsgang. Hvis medlemmet ønsker at få sin sag genoptaget, kan a-kassen samtidig anmode om, at medlemmet giver de fornødne oplysninger til brug for behandlingen af sagen.

Afhængig af sagstypen skal a-kassen ved oversendelsen til Arbejdsdirektoratet udfylde et af de to nedenstående oplysningsskemaer (bilag 1 eller 2). For sager om medlemmer, der har fået udbetalt feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1, skal a-kassen udfylde bilag 1. For sager om medlemmer, der har holdt ferie inden overgangen til efterløn – enten efter afslutningen af arbejdsforholdet eller i den sidste periode i arbejdsforholdet – skal a-kassen udfylde bilag 2. Der henvises til Skrivelse nr. 9247 af 17. maj 2010, pkt. 1 og 2.

A-kassen skal ved oversendelsen vedlægge dokumentation ifølge nedenstående dokumentationsliste (bilag 3). Ved oversendelsen skal a-kassen i emnefeltet mærke sager om udbetaling af feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1, med ”Feriepenge som engangsbeløb” og sager om ferie før overgangen til efterløn med ”Ferie før overgang”.

A-kassen skal udregne det beløb, medlemmet vil kunne få udbetalt, hvis direktoratet træffer afgørelse om realudligning. Beløbet opgøres uden renter. Ved en eventuel senere afgørelse om realudligning og efterbetaling skal a-kassen opgøre rentebeløbet indtil det tidspunkt, hvor beløbet er til medlemmets disposition.

I alle sager, der genoptages, skal a-kassen træffe en afgørelse og sende sagen til Arbejdsdirektoratet. I de sager, hvor medlemmet ikke ønsker sin sag genoptaget, sendes sagen ikke til Arbejdsdirektoratet.

Når direktoratet har taget stilling til realudligning

Direktoratet afgør spørgsmålet om eventuel realudligning og sender afgørelsen til medlemmet og a-kassen.

I sager, hvor direktoratet træffer afgørelse om realudligning og efterbetaling af efterløn, skal a-kassen anvende NemKontoSystemet efter de retningslinier, der er angivet i pkt. 11 i Skrivelse nr. 9247 af 17. maj 2010.

 

Til toppen

Bilag 1 – Oplysningsskema vedrørende personer, der har modtaget feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1

Generelt:

 

Navn

 

Cpr. nr.

 

Overgang til efterløn

Dato

Ansøgning om efterløn modtaget i a-kassen

Dato

Ferieoptjeningsår

 

Feriedage

Antal

Dato for udbetaling af feriepenge

Dato

Perioder med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller børnepasningsydelse i det ferieår, feriepengene blev udbetalt

Ja/Nej

Hvis ja:

Periode og antal dage

 

Hvornår fik medlemmet kendskab til muligheden for at få udbetalt feriepenge efter ferieårets udløb uden fradrag i efterlønnen?

Dato

 

 

§ 30, stk. 1:

 

Har medlemmet på ansøgningen om efterløn svaret ”ja” på spørgsmålet om, hvorvidt medlemmet havde eller forventede at få opsparede feriepenge udbetalt som et engangsbeløb uden samtidig at holde ferie?

Ja/Nej

Hvis medlemmet på ansøgningen om efterløn svarede ”nej” på spørgsmålet om, hvorvidt medlemmet havde eller forventede at få opsparede feriepenge udbetalt som et engangsbeløb uden samtidig at holde ferie:

Hvornår modtog a-kassen oplysning om udbetalingen af feriepenge?

Dato

Hvordan modtog a-kassen oplysning om udbetaling af feriepenge (fx pr. brev, telefon, andet)?

Svar

Yderligere oplysninger om a-kassens vejledning om ferie.

 

Muligt efterbetalingsbeløb uden renter, hvis direktoratet realudligner.

Brutto kr.

Til toppen

Bilag 2 – Oplysningsskema vedrørende personer, der har holdt ferie før overgangen til efterløn

Generelt:

 

Navn

 

Cpr. nr.

 

Overgang til efterløn

Dato

Ansøgning om efterløn modtaget i a-kassen

Dato

Ferieoptjeningsår

 

Feriedage

Antal

Dato for udbetaling af feriepenge

Dato

Perioder med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller børnepasningsydelse i det ferieår, hvor ferien blev afholdt

Ja/Nej

Hvis ja:

Periode og antal dage

 

Hvornår fik medlemmet kendskab til muligheden for at få udbetalt feriepenge efter ferieårets udløb uden fradrag i efterlønnen?

Dato

 

 

Ferie før overgangen til efterløn:

 

Ferieperiode

Datoer

Hvornår modtog a-kassen oplysning om feriens afholdelse?

Dato

Hvordan modtog a-kassen oplysning om feriens afholdelse (fx pr. brev, telefon, andet)?

Svar

Yderligere oplysninger om a-kassens vejledning om ferie.

 

Var ansættelsesforholdet, hvori ferien blev optjent, ophørt inden udløbet af det ferieår, hvori ferien blev holdt?

Ja/Nej

Muligt efterbetalingsbeløb uden renter, hvis direktoratet realudligner

Brutto kr.

Til toppen

Bilag 3 – Dokumentationsliste til nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn

Personer, der har modtaget feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1, og personer, der har holdt ferie før overgangen til efterløn.

Der skal ved indsendelsen af sagen til direktoratet vedlægges følgende dokumentation:

 • Ansøgning om efterløn
 • Dato for a-kassens modtagelse af ansøgningen om efterløn, hvis ansøgningen ikke er modtagestemplet
 • Dokumentation for fradrag for ferie (print af udbetalingsliste)
 • Dokumentation for hvornår og hvordan a-kassen modtog oplysning om ferien
 • Dokumentation for udbetaling af feriepenge (lønseddel, feriepengeanvisning eller lignende)
 • Dokumentation/oplysning om kontakt mellem a-kassen og medlemmet ved overgangen til efterløn (fx vejledningsmøde)
 • Al korrespondance (breve, samtalenotater mv.) mellem a-kassen og medlemmet vedrørende ferie forud for overgangen til efterløn og forinden feriens afholdelse
 • Skriftlig erklæring fra medlemmet eller andet, der dokumenterer, at medlemmets ansættelsesforhold var ophørt inden ferieårets udløb
 • Al øvrig dokumentation/oplysning om a-kassens vejledning om ferie

Til toppen

Bilag 4 – Eksempler på afgørelser

Eksempler på afgørelser fra Arbejdsmarkedets Ankenævn/Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg om fradrag for feriepenge, der er udbetalt efter ferielovens § 30, stk. 1, og om ferie, der er holdt umiddelbart før overgangen til efterløn i forbindelse med et arbejdsophør.

Der er gengivet resuméer af afgørelserne. Afgørelserne kan ses i deres helhed i direktoratets videnbank, ARVID, som kan findes på direktoratets hjemmeside under menupunktet ”Regler”.

1.

Adir j. nr. 08-653-0289:

A-kassen vejledte ikke medlemmet tilstrækkeligt om muligheden for udbetaling af feriepenge optjent i 2004 uden fradrag i efterlønnen.

Medlemmet havde ved ansøgningen om efterløn svaret ”ja” på spørgsmålet om, hvorvidt hun forventede at få udbetalt feriepenge som et engangsbeløb uden at holde ferien. Der var vedlagt en erklæring fra arbejdsgiveren om udbetalingen.

Medlemmet skulle stilles, som om hun havde fået tilstrækkelig vejledning af a-kassen.

Fradrag for udbetalte feriepenge, der var optjent i 2005, var sket med rette. Medlemmet fyldte 65 år i 2005, og a-kassen havde ikke pligt til at vejlede om perioder, der ligger efter, at medlemmet ikke længere var på efterløn.

2.

Adir j. nr. 09-653-0136:

A-kassen havde ikke overholdt sin vejledningspligt over for medlemmet i forbindelse med overgangen til efterløn.

Medlemmet havde ved ansøgningen om efterløn oplyst a-kassen om, at hans feriepenge ville blive udbetalt af arbejdsgiveren som et engangsbeløb. Der var derfor anledning for a-kassen til at vejlede medlemmet om, at han i stedet for kontant udbetaling muligvis ville have ret til at få et feriekort, undlade at holde ferien og få feriepengene udbetalt efter ferieårets slutning uden fradrag i efterlønnen.

Medlemmet skulle stilles, som om han havde fået korrekt vejledning.

3.

Adir j. nr. 08-653-0638:

Medlemmet skulle have fradrag i efterlønnen for feriepenge, der var udbetalt som et engangsbeløb umiddelbart før overgangen til efterløn.

Medlemmet havde på sin ansøgning om efterløn svaret ”Nej” til spørgsmålet, om han havde fået eller forventede at få opsparede feriepenge udbetalt uden samtidig at holde ferie.

A-kassen kunne ikke vide, at medlemmet ville få feriepengene udbetalt, før udbetalingen skete. Det havde derfor ikke været muligt for a-kassen at vejlede om muligheden for at udskyde udbetalingen af feriepengene og dermed undgå fradrag i efterlønnen.

4.

Adir j. nr. 09-653-0044:

A-kassen havde ikke vejledt medlemmet tilstrækkeligt om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterlønnen.

Medlemmet havde på sin ansøgning om efterløn oplyst, at hun forventede at få opsparet feriegodtgørelse udbetalt som et engangsbeløb uden samtidig at holde ferie.

Medlemmet fik ret til at vælge, om hun ville stilles, som om hun have undladt at holde ferie og få udbetalt feriepengene efter ferieårets udløb uden fradrag i efterlønnen.

Ved en eventuel efterbetaling af efterløn havde medlemmet ret til renter, fordi det ikke skyldtes medlemmets forhold, at a-kassen havde modregnet feriegodtgørelse i efterlønnen.

Det er ikke en betingelse for udbetaling af renter, at medlemmet har lidt et økonomisk tab, og der er ikke hjemmel til at fradrage eventuelle afledede rentefordele.

5.

Adir j. nr. 06-653-1010:

Medlemmet skulle have fradrag i efterlønnen for en del af den afholdte ferie.

Medlemmet var ophørt med sit arbejde og havde holdt 5 ugers ferie efter arbejdsophør inden overgang til efterløn. Han ansøgte om efterløn efter 4 ugers ferie og oplyste på dette tidspunkt, at han holdt ferie. Han havde ikke tidligere kontakt til a-kassen.

A-kassen havde ikke haft en naturlig anledning til at vejlede medlemmet før ferien. Da a-kassen modtog medlemmets ansøgning om efterløn og oplysning om ferien, burde den have vejledt om muligheden for at undlade at holde resten af ferien og i stedet få feriepengene udbetalt efter ferieåret uden fradrag i efterlønnen.

6.

Adir j. nr. 08-653-0667:

A-kassen havde ikke vejledt tilstrækkeligt om efterløn og feriegodtgørelse. Medlemmet skulle have mulighed for at vælge at blive stillet, som om han ikke havde holdt ferien og havde fået feriepengene udbetalt efter ferieårets udløb uden fradrag i efterlønnen.

A-kassen havde før medlemmets arbejdsophør vejledt om, at han skulle holde ferien, før han gik på efterløn. A-kassen vejledte ikke om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterlønnen. Medlemmet søgte derfor først om at overgå til efterløn, efter at han havde holdt sin ferie.

7.

Adir j. nr. 09-653-0230:

Medlemmet kunne ikke få kompensation for den periode, han havde holdt ferie inden overgangen til efterløn.

A-kassen havde først fået oplysninger om ferie og feriepenge samtidig med ansøgningen om efterløn og overgang til efterløn. A-kassen havde derfor ikke haft anledning til at vejlede medlemmet om muligheden for at overgå til efterløn uden forinden at holde ferie og i stedet få feriepengene udbetalt efter ferieårets slutning uden fradrag i efterlønnen.

Til toppen