Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8/6 2010, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 289 af 30/3 2011.

I medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, § 5, § 8, § 75 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 175 af 27. februar 2007, lov nr. 1272 af 16. december 2009 og lov nr. 508 af 19. maj 2010, fastsættes:

Anmeldelse mv.

§ 1. Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Hvor arbejdet ikke udføres for en arbejdsgiver, skal ejeren (brugeren) af tekniske hjælpemidler m.v. tilsvarende anmelde arbejdsulykker og forgiftninger, der er sket ved brugen af disse.

§ 2. Anmeldelse efter § 1 skal ske digitalt til Arbejdstilsynet via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem EASY.

Stk. 2. Anmeldelse efter § 1 skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1.

§ 3. Arbejdsgiveren skal give virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentanten) adgang til anmeldelsen. Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen.

§ 4. Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen kan supplerende kræve indsendt oplysning om fraværsperiodens længde.

Digital kommunikation

§ 5. Dokumenter, der indsendes digitalt til Arbejdstilsynet i forbindelse med anmeldelse af arbejdsulykker m.v. skal være forsynet med en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES standard eller højere.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selv om dokumentet ikke er forsynet med digital signatur, jf. stk. 1.

§ 6. Følgende typer af dokumenter kan ved behandlingen af anmeldelser af arbejdsulykker i Arbejdstilsynet udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde:

1) Kvitteringsbreve

2) Rykkerbreve

3) Spørgebreve og spørgeskemaer til brug for sagsoplysningen

4) Oplysningsbreve til brug for sagsoplysningen

5) Breve med rent orienterende indhold, for eksempel om frister.

Stk. 2. Disse dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

Dispensation

§ 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan under ganske særlige omstændigheder undtage arbejdsgiveren fra kravet om at den enkelte anmeldelse efter § 1 skal ske digitalt samt fra efterfølgende digital kommunikation herom.

Stk. 2. Arbejdstilsynet træffer afgørelse om at undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse af og digital kommunikation om arbejdsulykke, når anmeldelse alene er sendt til Arbejdstilsynet. Hvis anmeldelse af arbejdsulykke både er sendt til Arbejdsskadestyrelsen og til Arbejdstilsynet, træffes afgørelse af Arbejdsskadestyrelsen, jf. arbejdsmiljølovens § 75, stk. 6.

Stk. 3. Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, jf. stk. 1, forudsætter ansøgning fra arbejdsgiveren herom. Arbejdsgiveren kan ikke undtages fra pligten til at anmelde digitalt, hvis arbejdsgiveren har adgang til computer og internet.

Stk. 4. Ansøgning om dispensation skal fremsendes samtidig med anmeldelsen.

Klage

§ 8. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år, den der

1) overtræder § 1, § 2, § 3, og § 5, stk. 1, eller

2) ikke efterkommer påbud eller afgørelse uden påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For overtrædelse af § 1, kan der pålægges arbejdsgiveren bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden mv.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 33 af 20. januar 2003 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet.

Til toppen

Noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, s. 1.

 

§ 3 ændret 15/4 2011 ved bek. nr. 289 af 30/3 2011.

Til toppen

Bilag 1 – Oplysninger i anmeldelse efter § 1

Anmeldelse efter § 1 af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 2, stk. 2:

1. Oplysninger om skadelidte og skaden:

a) Navn

b) CPR-nummer eller i mangel heraf, køn, alder og nationalitet (statsborgerskab)

c) Beskæftigelse (jobtype)

d) Erhvervsmæssig status (selvstændig eller lønmodtager mv.)

e) Ansættelsesdato i virksomheden

f) Skadens art (skadetype)

g) Skadet legemsdel

h) Forventet arbejdsudygtighed (skadens følger)

2. Oplysninger om anmelder og virksomheden:

a) Virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens navn, adresse, branchetilhørsforhold, beliggenhedskommune og selskabsform

b) Anmelders CPR-/CVR-nummer og navn og adresse, hvis anmelderen er en anden end arbejdsgiver

3. Oplysninger om arbejdsstedet og ulykken:

a) Ulykkessted, hvis ulykken ikke er sket på virksomhedens område

b) Ulykkesdato og ulykkestidspunkt

c) Ulykkeshændelsesforløbet, herunder oplysning om kontakt-/skademåde og tilhørende materielt element/teknik

 

Til toppen