Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 3/5 2010, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 438 af 1/5 2013.

I medfør af udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 3. pkt., § 42 c, stk. 5, § 42 d, stk. 3, § 42 e, stk. 5, § 42 f, stk. 8 og 9, § 42 g og § 42 i, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 430 af 1. maj 2013, fastsættes for så vidt angår denne bekendtgørelses §§ 13 og 14 efter forhandling med undervisningsministeren og for så vidt angår denne bekendtgørelses kapitel 8 efter forhandling med beskæftigelsesministeren:

Til toppen

Kapitel 1 – Definitioner

§ 1. Ved asylansøgere forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, der er omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, uanset om de pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5.

Stk. 2. Ved asylansøgere i den indledende fase forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, jf. stk. 1, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, men som ikke er registreret som asylansøgere, jf. udlændingelovens § 48 e, stk. 2, og hvorom der ikke er truffet afgørelse om afvisning, overførsel eller tilbageførsel eller udvisning og i givet fald udsendelse, jf. udlændingelovens § 48 a, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Ved registrerede asylansøgere forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, jf. stk. 1, der er registreret som asylansøgere, jf. udlændingelovens § 48 e, stk. 2, og hvis asylansøgning er under behandling her i landet, hvis ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b har opsættende virkning, jf. udlændingelovens § 33, stk. 4, eller hvis ansøgning om genoptagelse af en afgørelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 b har opsættende virkning, jf. udlændingelovens § 33, stk. 7.

Stk. 4. Ved afviste asylansøgere forstås i denne bekendtgørelse

1) udlændinge, jf. stk. 1, der er meddelt endeligt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller har frafaldet en sådan ansøgning, medmindre den pågældende har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, og denne ansøgning har opsættende virkning, jf. udlændingelovens § 33, stk. 4, eller den pågældende har indgivet ansøgning om genoptagelse af en afgørelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 b, og denne ansøgning har opsættende virkning, jf. udlændingelovens § 33, stk. 7, og

2) udlændinge, jf. stk. 1, hvorom der er truffet afgørelse om afvisning, overførsel eller tilbageførsel eller udvisning og i givet fald udsendelse, jf. udlændingelovens § 48 a, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 5. Ved andre udlændinge forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, jf. stk. 1, der ikke er omfattet af stk. 2-4, jf. endvidere udlændingelovens § 42 a, stk. 2.

Stk. 6. Ved asylansøgerbørn forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, jf. stk. 1, i aldersgruppen 7-16 år.

Stk. 7. Ved indkvarteringssteder forstås i denne bekendtgørelse de indkvarteringssteder for asylansøgere, der er nævnt i udlændingelovens § 42 a, stk. 5.

Stk. 8. Ved modtagecentre forstås i denne bekendtgørelse indkvarteringssteder, der blandt andet anvendes til indkvartering af nyankomne udlændinge, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

Stk. 9. Ved opholdscentre forstås i denne bekendtgørelse indkvarteringssteder, der ikke er modtagecentre.

Stk. 10. Ved indkvarteringsoperatører forstås i denne bekendtgørelse private organisationer eller selskaber, statslige styrelser eller kommuner, der i samarbejde med Udlændingeservice tilvejebringer og driver indkvarteringssteder.

Stk. 11. Ved medvirken til udrejsen forstås i denne bekendtgørelse, at en afvist asylansøger over for politiet har tilkendegivet at ville medvirke til frivillig udrejse af landet og reelt samarbejder med politiet herom.

Til toppen

Kapitel 2 – Undervisning af asylansøgerbørn

§ 2. Asylansøgerbørn skal deltage i særskilt tilrettelagt undervisning efter dette kapitel, eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves efter den særskilt tilrettelagte undervisning.

§ 3. På eller i tilknytning til indkvarteringsstederne skal indkvarteringsoperatørerne efter aftale med Udlændingeservice tilbyde særskilt tilrettelagt undervisning for asylansøgerbørn efter reglerne i dette kapitel.

§ 4. Undervisningen har til formål i samarbejde med asylansøgerbørnenes forældre at

1) give asylansøgerbørnene kundskaber og færdigheder, der fremmer det enkelte asylansøgerbarns alsidige udvikling,

2) give asylansøgerbørnene kendskab til dansk kultur og historie, give dem forståelse for andre kulturer og bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen,

3) bibringe asylansøgerbørnene en forståelse for deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, ved at undervisningen er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, og

4) ruste asylansøgerbørnene til deres fremtidige liv, hvad enten asylansøgerbørnene meddeles opholdstilladelse eller afslag herpå.

§ 5. Undervisningen på modtagecentre skal give asylansøgerbørnene et indledende kendskab til det danske sprog og samfund. Asylansøgerbørn, som opholder sig mere end 6 uger på et modtagecenter, skal dog tilbydes tilsvarende undervisning som i § 6.

§ 6. Undervisningen på opholdscentre skal i indhold og omfang svare til den undervisning, der tilbydes tosprogede elever i den danske folkeskole, jf. dog stk. 3 og § 7.

Stk. 2. Undervisningen omfatter

1) undervisning i dansk,

2) undervisning i engelsk og

3) undervisning i folkeskolens øvrige fag.

Stk. 3. Der skal udover den undervisning, der er nævnt i stk. 2, så vidt muligt tilbydes modersmålsundervisning og individuelt tilpassede undervisningstilbud.

§ 7. Asylansøgerbørn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, kan gives specialundervisning i det omfang, der er mulighed herfor.

Stk. 2. Særlige undervisningsordninger kan etableres for fysisk og psykisk handicappede asylansøgerbørn.

§ 8. Undervisningssproget er dansk med undtagelse af timer i modersmål og andre fremmedsprog, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningssproget ved undervisning, der gennemføres ved asylansøgeres medvirken, jf. § 23, stk. 2, kan, hvor dette ikke strider mod formålet med undervisningen, være et andet sprog end dansk.

§ 9. Den ugentlige undervisningstid for asylansøgerbørn skal mindst svare til minimumstimetallet for det tilsvarende klassetrin i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 16.

Stk. 2. Timetallet for undervisning på modtagecentre er dog 20 timer om ugen.

§ 10. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i asylansøgerbørnenes særlige situation. Tilrettelæggelsen skal tage hensyn til det enkelte asylansøgerbarns alder og forudsætninger og give det enkelte asylansøgerbarn mulighed for at anvende og udbygge allerede tilegnede kundskaber og færdigheder.

Stk. 2. §§ 5, 6, 8 og 9 kan fraviges, hvis det enkelte asylansøgerbarns særlige situation taler herfor. Indberetning herom sker til Udlændingeservice.

§ 11. En indkvarteringsoperatør kan i særlige tilfælde efter aftale med Udlændingeservice undlade at tilbyde særskilt tilrettelagt undervisning, hvis det ikke er muligt at tilbyde undervisning på et indkvarteringssted eller at transportere asylansøgerbørnene til et andet indkvarteringssted, hvor der tilbydes undervisning.

Stk. 2. Undervisningen på et indkvarteringssted afbrydes kun, så længe det som følge af flytning af indkvarteringsstedet eller de indkvarterede eller som følge af andre særlige forhold ikke er muligt at fortsætte undervisningen. Indberetning herom sker til Udlændingeservice.

Stk. 3. Undervisning i folkeskolens øvrige fag, jf. § 6, stk. 2, nr. 3, kan i særlige tilfælde tilrettelægges under hensyn til de undervisningslokaler, indkvarteringsstederne råder over, jf. § 12, stk. 1 og 2.

§ 12. Undervisning af asylansøgerbørn kan iværksættes i samarbejde mellem indkvarteringsstederne.

Stk. 2. Den indkvarteringsoperatør, der driver undervisningen på et givet indkvarteringssted, kan indgå aftaler om samarbejde med de kommunale skolemyndigheder om undervisningen, herunder om lån eller leje af faglokaler m.v.

Stk. 3. Forældre til asylansøgerbørn inddrages løbende i undervisningsforløbet, herunder gennem afholdelse af forældremøder og -konsultationer.

§ 13. Asylansøgerbørn kan deltage i folkeskolens undervisning eller i undervisning ved andre skoleformer.

Stk. 2. Optagelse af asylansøgerbørn i henhold til stk. 1 sker efter godkendelse fra de kommunale skolemyndigheder henholdsvis vedkommende institution.

Stk. 3. Fuld undervisning i folkeskolen eller tilsvarende undervisning ved andre skoleformer træder i stedet for undervisning efter dette kapitel. Modersmålsundervisning, jf. § 6, stk. 3, kan dog fortsat tilbydes i det omfang, der er mulighed herfor, medmindre modersmålsundervisning modtages i folkeskolen eller ved andre skoleformer.

§ 14. Indkvarteringsoperatøren kan fremsætte anmodning om optagelse i folkeskolen over for de kommunale skolemyndigheder, hvis

1) der i forhold til et privat indkvarteret asylansøgerbarn ikke er et indkvarteringssted, der tilbyder undervisning inden for en rimelig afstand,

2) et asylansøgerbarn er indkvarteret hos en herboende, der har forsørgerpligten,

3) et asylansøgerbarn er indkvarteret på et indkvarteringssted, hvor der ikke tilbydes særskilt tilrettelagt undervisning, jf. § 11, stk. 1, eller

4) undervisning i folkeskolen i særlige tilfælde i øvrigt vil være til gavn for det enkelte asylansøgerbarn.

Stk. 2. Ved beslutning efter stk. 1, nr. 4, tages hensyn til det enkelte asylansøgerbarns sproglige og faglige modenhed samt til varigheden af asylansøgerbarnets ophold her i landet. Er asylansøgerbarnet indkvarteret på et indkvarteringssted, tages der tillige hensyn til den forventede varighed af asylansøgerbarnets ophold på indkvarteringsstedet.

§ 15. Hvis hensynet til den undervisning, der tilbydes på eller i tilknytning til et indkvarteringssted, gør det nødvendigt, kan et asylansøgerbarn, der udviser en forstyrrende adfærd eller øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, af læreren overføres til anden undervisning på eller i tilknytning til indkvarteringsstedet i enkelte timer eller resten af dagen.

Stk. 2. Er der ikke mulighed for overførsel til anden undervisning på eller i tilknytning til indkvarteringsstedet, kan et asylansøgerbarn som nævnt i stk. 1 af læreren udelukkes fra undervisningen i enkelte timer eller resten af dagen.

Stk. 3. For at afværge, at et asylansøgerbarn, der følger undervisningen på eller i tilknytning til et indkvarteringssted, øver vold mod sig selv, mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang. Legemlig afstraffelse eller nedværdigende behandling er ikke tilladt.

Stk. 4. Indkvarteringsoperatøren træffer over for et asylansøgerbarn som nævnt i stk. 1 beslutning om de nødvendige foranstaltninger, herunder overførsel til anden undervisning på eller i tilknytning til indkvarteringsstedet eller udelukkelse fra undervisning.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en uhensigtsmæssig opførsel af et asylansøgerbarn som nævnt i stk. 1 skyldes sociale og emotionelle vanskeligheder, skal indkvarteringsoperatøren tilbyde specialundervisning efter § 7, stk. 1, i det omfang, der er mulighed herfor.

Stk. 6. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 4 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse kan indbringes for ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, jf. udlændingelovens § 46.

Til toppen

Kapitel 3 – Kontrakt for asylansøgere over 18 år

§ 16. Indkvarteringsoperatøren udarbejder en kontrakt for asylansøgere over 18 år, der er indkvarteret på et indkvarteringssted, der drives af indkvarteringsoperatøren. For en asylansøger, der ikke er indkvarteret på et indkvarteringssted, udarbejdes kontrakten af den indkvarteringsoperatør, som asylansøgeren er tilknyttet.

§ 17. Kontrakten indgås mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren. Kontrakten indgås skriftligt og underskrives af indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren.

Stk. 2. Indkvarteringsoperatøren udleverer kopi af kontrakten til asylansøgeren umiddelbart efter kontraktens indgåelse.

Stk. 3. Indkvarteringsoperatøren anvender den standardkontrakt, som er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse. Standardkontrakten indeholder et generelt afsnit og 3 særskilte dele, som finder anvendelse således:

1) Standardkontraktens del 1 omfatter asylansøgere i den indledende fase.

2) Standardkontraktens del 2 omfatter registrerede asylansøgere.

3) Standardkontraktens del 3 omfatter afviste asylansøgere og andre udlændinge.

§ 18. Kontrakten fastlægger omfang og indhold af

1) de nødvendige opgaver, som asylansøgeren skal medvirke til udførelsen af, jf. § 21,

2) det asylansøgerkursus, som asylansøgeren skal deltage i, jf. § 33,

3) den undervisning, som det er aftalt eller fastsat, at asylansøgeren skal deltage i, jf. §§ 34-36, 45 og 46, og

4) den aktivering, som det er aftalt eller fastsat, at asylansøgeren skal deltage i, jf. §§ 23-26, 45 og 46.

Stk. 2. I kontrakten indføres oplysninger om den enkelte asylansøgers færdigheder og kompetencer.

Stk. 3. Kontraktens omfang og indhold tilpasses den enkelte asylansøgers færdigheder og kompetencer samt den pågældendes personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold.

Stk. 4. Kontraktens samlede omfang af undervisning, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, og aktivering, jf. stk. 1, nr. 4, udgør gennemsnitligt pr. uge, jf. dog kapitel 7,

1) mindst 10 timer og højst 37 timer for asylansøgere i den indledende fase, der deltager i asylansøgerkursus, jf. § 33,

2) mindst 15 timer og højst 37 timer for asylansøgere i den indledende fase, der deltager i undervisning i dansk eller engelsk sprog og danske kultur- og samfundsforhold, jf. § 34,

3) mindst 5 timer og højst 37 timer for andre end de asylansøgere i den indledende fase, der er nævnt i nr. 1 og 2,

4) mindst 15 timer og højst 37 timer for registrerede asylansøgere og

5) højst 37 timer for afviste asylansøgere og andre udlændinge.

§ 19. Kontraktens omfang og indhold aftales mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren.

Stk. 2. Kan der ikke mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren opnås enighed om kontraktens omfang og indhold, fastsættes omfanget og indholdet af indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 c, stk. 2, 3. pkt., og § 46 e, 1. pkt. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbindelse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation eller et privat selskab, jf. udlændingelovens § 46 e, 3. pkt.

Stk. 3. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 2 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelser efter 1. pkt. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. udlændingelovens § 46 e, 5. pkt.

§ 20. Kontrakten indgås for en nærmere fastsat periode, dog ikke for længere end 6 måneder.

Stk. 2. Kontrakten skal være indgået senest en uge efter asylansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7.

Stk. 3. For andre udlændinge indgås kontrakten hurtigst muligt efter indkvarteringsoperatørens nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Kontrakten revideres, når en asylansøger omfattes af gruppen af registrede asylansøgere eller gruppen af afviste asylansøgere.

Stk. 5. Flytter en asylansøger fra et indkvarteringssted, som drives af en indkvarteringsoperatør, til et indkvarteringssted, der drives af en anden indkvarteringsoperatør, fremsender indkvarteringsoperatøren for det indkvarteringssted, hvorfra asylansøgeren flytter, uden asylansøgerens samtykke kontrakten til indkvarteringsoperatøren for det indkvarteringssted, hvortil asylansøgeren flytter. Den modtagende indkvarteringsoperatør foretager sammen med asylansøgeren en revision af kontrakten, idet den modtagende indkvarteringsoperatør så vidt muligt søger at fortsætte de aktiverings- og undervisningstiltag, der er indeholdt i kontrakten.

Stk. 6. Udover de tilfælde, der er nævnt i stk. 4 og 5, revideres kontrakten, når der viser sig behov herfor. Indkvarteringsoperatøren skal i den forbindelse løbende påse, at asylansøgeren deltager i de for asylansøgeren mest relevante aktiverings- og undervisningstiltag, som den pågældende indkvarteringsoperatør har mulighed for at tilbyde.

Stk. 7. Revision af kontrakten sker ved påtegning på den oprindelige kontrakt med underskrift af indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren eller ved udarbejdelse af en ny kontrakt. §§ 17-19 finder tilsvarende anvendelse.

Til toppen

Kapitel 4 – Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstederne

§ 21. Asylansøgere i aldersgruppen 18-60 år, der er indkvarteret på et indkvarteringssted, skal medvirke til udførelsen af nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, herunder

1) madlavning til sig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på indkvarteringsstedet,

2) rengøring af egne værelser,

3) daglig udvendig og indvendig oprydning og rengøring af fællesområder samt

4) pasning og renholdelse af udenomsarealer.

Til toppen

Kapitel 5 – Aktivering af asylansøgere over 17 år

§ 22. Aktivering af asylansøgere over 17 år har til formål

1) at skabe forudsætninger for en vellykket integrationsproces for de asylansøgere, som meddeles opholdstilladelse, og at lette tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, som meddeles afslag på opholdstilladelse,

2) at medvirke til at skabe en aktiv og meningsfuld hverdag for den enkelte asylansøger,

3) at vedligeholde og udbygge asylansøgernes almene og faglige kompetencer og

4) at bidrage til at øge asylansøgernes ansvar for eget liv og for det fællesskab, der eksisterer på indkvarteringsstedet.

§ 23. Asylansøgere over 17 år kan udføre andre opgaver end de opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, der er nævnt i § 21, herunder

1) indvendig og udvendig vedligeholdelse, reparationer og forbedringer af bygninger, inventar og fællesområder,

2) anden pasning og renholdelse af udenomsarealer,

3) anden rengøring og madlavning,

4) opgaver i forbindelse med pasning af børn samt aktiviteter for børn og unge i øvrigt og

5) administrationsopgaver.

Stk. 2. Asylansøgere over 17 år kan medvirke til gennemførelsen af den undervisning af asylansøgerbørn og voksne asylansøgere, som tilbydes efter reglerne i kapitel 2, 6 og 7.

Stk. 3. Asylansøgere over 17 år kan tilrettelægge og deltage i tilbud om fritidsbeskæftigelse, sociale og kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, projekter og kurser.

Stk. 4. Indkvarteringsoperatøren kan i forbindelse med udførelsen af opgaver som nævnt i stk. 1-3 fastsætte bestemte funktioner på indkvarteringsstedet, som asylansøgere over 18 år kan søge om at få ansvar for at varetage. Får en asylansøger over 18 år ansvar for at varetage en sådan bestemt funktion, indgår varetagelse af funktionen i den pågældendes kontrakt, jf. kapitel 3.

§ 24. Registrerede asylansøgere over 17 år kan deltage i intern produktionsvirksomhed, der er tilrettelagt af indkvarteringsoperatøren. Indkvarteringsoperatøren er ansvarlig for og forestår produktionsvirksomheden, som kun må foregå med henblik på intern afhændelse af produkterne inden for indkvarteringssystemet.

Stk. 2. Asylansøgere i den indledende fase, afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, og andre udlændinge, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i intern produktionsvirksomhed.

§ 25. Registrerede asylansøgere over 17 år kan deltage i praktik uden for indkvarteringsstedet. Formålet med prak­tik­op­holdet skal være at foretage en afklaring af asylansøgerens kvalifikationer eller en arbejdsprøvning, og praktikopholdet skal for asylansøgeren have et betydeligt læringselement.

Stk. 2. Varigheden af praktikopholdet fastsættes konkret ud fra indholdet af praktikopholdet. Enkeltstående praktikophold kan maksimalt vare op til 13 uger. Sammenhængende praktikforløb med flere kombinerede og korterevarende aktiverings- og undervisningsforløb på og uden for indkvarteringsstedet kan i særlige tilfælde vare op til 26 uger.

Stk. 3. Praktikopholdet må ikke udgøre eller virke som egentlig beskæftigelse. Asylansøgeren må ikke modtage løn eller andre ydelser i forbindelse med praktikopholdet.

Stk. 4. Praktikopholdets formål, indhold, læringselement, omfang og varighed fastsættes ved en praktikaftale. Indkvarteringsoperatøren kan afvise praktikopholdet, hvis der ikke kan opnås enighed om praktikopholdets formål, indhold, læringselement, omfang og varighed mellem indkvarteringsoperatøren, praktikstedet og asylansøgeren.

Stk. 5. Af praktikaftalen skal fremgå

1) praktikaftalens parter, herunder indkvarteringsoperatørens og praktikstedets kontaktperson,

2) praktikopholdets formål,

3) praktikopholdets indhold,

4) praktikopholdets læringselement,

5) praktikopholdets omfang og varighed,

6) forsikringsmæssige forhold i forbindelse med praktikopholdet,

7) at asylansøgeren ikke har arbejdstilladelse og ikke må modtage løn eller andre ydelser i forbindelse med praktikopholdet, og

8) de lovgivningsmæssige konsekvenser for asylansøgeren ved ulovlig beskæftigelse, herunder risikoen for strafforfølgning efter udlændingelovens § 59, stk. 2, jf. stk. 3, og risikoen for udvisning med indrejseforbud efter udlændingelovens § 25 a, stk. 2, nr. 1, jf. § 32.

Stk. 6. Praktikaftalen indgås skriftligt mellem og underskrives af indkvarteringsoperatøren, praktikstedet og asylansøgeren. Indkvarteringsoperatøren udleverer kopi af praktikaftalen til praktikstedet og asylansøgeren umiddelbart efter aftalens indgåelse.

Stk. 7. Asylansøgere i den indledende fase, afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, og andre udlændinge, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i praktik uden for indkvarteringsstedet.

Stk. 8. Uanset stk. 1-7 kan en udlænding, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, og som er optaget på en ungdomsuddannelse, deltage i ulønnet eller lønnet praktik som led i uddannelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, udrejser eller udsendes.

§ 26. Registrerede asylansøgere over 17 år kan deltage i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde.

Stk. 2. Asylansøgere i den indledende fase, afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, og andre udlændinge, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde.

§ 27. Aktiveringen kan indgå i et sammenhængende forløb, der kombinerer aktivering, jf. §§ 23-26, § 45 og § 46, og undervisning, jf. §§ 34-36, § 37, jf. §§ 34-36, § 45 og § 46. Omfanget af aktiveringen og undervisningen kan variere under forløbet. Det gennemsnitlige omfang af aktiveringen og undervisningen pr. uge under forløbet skal holdes inden for de timetal, der er anført i § 18, stk. 4, og § 35, stk. 4, jf. dog kapitel 7.

§ 28. Aktiveringen tilrettelægges i samarbejde mellem asylansøgerne og medarbejderne på indkvarteringsstedet og udføres i overensstemmelse med de nærmere retningslinjer herom, som indkvarteringsoperatøren og ledelsen af indkvarteringsstedet fastsætter.

Stk. 2. På indkvarteringsstederne kan iværksættes særlige samarbejdsordninger, der sikrer beboerne medindflydelse på aktiveringen efter dette kapitel (beboerråd m.v.).

§ 29. Tilbud om aktivering kan iværksættes i samarbejde mellem indkvarteringsstederne og i samarbejde med lokalsamfundet.

§ 30. Det aftales mellem asylansøgeren og indkvarteringsoperatøren, hvilken aktivering asylansøgeren skal deltage i.

Stk. 2. Kan der ikke mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren opnås enighed om, hvilken aktivering asylansøgeren skal deltage i, bestemmer indkvarteringsoperatøren efter reglerne i §§ 23-26, hvilken aktivering asylansøgeren skal deltage i, jf. udlændingelovens § 42 e, stk. 4, og § 46 e, 1. pkt. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbindelse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation eller et privat selskab, jf. udlændingelovens § 46 e, 3. pkt.

Stk. 3. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 2 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse efter 1. pkt. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. udlændingelovens § 46 e, 5. pkt.

§ 31. Hvis hensynet til aktiveringen gør det nødvendigt, kan en asylansøger, der udviser en forstyrrende adfærd, øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, af den, som er ansvarlig for aktiveringen, overføres til anden aktivering på eller uden for indkvarteringsstedet i enkelte timer eller resten af dagen.

Stk. 2. Er der ikke mulighed for overførsel til anden aktivering, kan en asylansøger som nævnt i stk. 1 af den, som er ansvarlig for aktiveringen, udelukkes fra aktiveringen i enkelte timer eller resten af dagen.

Stk. 3. Indkvarteringsoperatøren træffer over for en asylansøger som nævnt i stk. 1 beslutning om de nødvendige foranstaltninger, herunder overførsel til anden aktivering på eller uden for indkvarteringsstedet eller udelukkelse fra aktivering.

Stk. 4. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 3 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse kan indbringes for ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, jf. udlændingelovens § 46.

Til toppen

Kapitel 6 – Undervisning af asylansøgere over 17 år

§ 32. Undervisningen af asylansøgere over 17 år har til formål

1) at skabe forudsætninger for en vellykket integrationsproces for de asylansøgere, som meddeles opholdstilladelse, og at lette tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, som meddeles afslag på opholdstilladelse,

2) at medvirke til at skabe en aktiv og meningsfuld hverdag for den enkelte asylansøger,

3) at vedligeholde og udbygge asylansøgernes almene og faglige færdigheder og

4) at bidrage til at øge asylansøgernes ansvar for eget liv og for det fællesskab, der eksisterer på indkvarteringsstedet.

§ 33. Asylansøgere over 18 år i den indledende fase, som er indkvarteret på et modtagecenter, skal deltage i et asylansøgerkursus, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Asylansøgerkurset skal give asylansøgeren et helt indledende kendskab til dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold samt danske arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold. Asylansøgerkurset indeholder

1) orientering om de danske asylregler, herunder om faserne i asylsagsbehandlingen og indkvarteringssystemet,

2) orientering om pligter og rettigheder i asylsystemet, herunder afviste asylansøgeres pligt til at udrejse,

3) orientering om den aktuelle tilladelsesprocent for asylansøgere og

4) undervisning i dansk sprog og kultur med henblik på at kunne håndtere de mest dagligdags situationer og praktiske anvisninger.

Stk. 3. Asylansøgerkurset kan indeholde undervisning inden for andre emner end de emner, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Asylansøgerkurset har et omfang på mindst 30 timers undervisning. Flytter en asylansøger fra et modtagecenter til et opholdscenter eller til privat indkvartering inden asylansøgerkursets afslutning, færdiggøres asylansøgerkurset på opholdscentret. Indkvarteringsoperatøren på modtagecentret skal i umiddelbar forbindelse med flytningen oplyse operatøren på opholdscentret om, hvorvidt asylansøgerkurset er gennemført eller skal fortsættes og afsluttes på opholdscentret.

Stk. 5. En asylansøger, som allerede besidder den viden og de færdigheder, som kan opnås ved deltagelse i asylansøgerkurset, kan undtages fra deltagelse i asylansøgerkurset. Tilsvarende gælder, såfremt en asylansøger ikke er i stand til at følge asylansøgerkurset på grund af egen eller barns alvorlige sygdom, psykiske lidelser, barsel eller høj alder.

Stk. 6. Afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, og andre udlændinge, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i asylansøgerkurset.

§ 34. Asylansøgere over 18 år i den indledende fase, som har opholdt sig her i landet i mere end 3 måneder fra tidspunktet for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, skal deltage i undervisning, der kan forberede udlændingen til en tilværelse i hjemlandet, jf. § 35.

§ 35. Registrerede asylansøgere over 18 år skal deltage i undervisning, der kan forberede udlændingen til en tilværelse i hjemlandet, jf. dog stk. 6. Personer, der er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., skal deltage i særligt tilrettelagt undervisning i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold, jf. dog stk. 6, 2. pkt.

Stk. 2. Undervisningen kan indeholde undervisning i dansk, undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet.

Stk. 3. Undervisningen efter stk. 1, 1. pkt., kan indeholde undervisning inden for andre emner end de emner, der er nævnt i stk. 2. Undervisningen har et omfang på gennemsnitligt 10 timer pr. uge. Undervisningen tilrettelægges i moduler af forskellig sværhedsgrad.

Stk. 4. Undervisningen efter stk. 1, 2. pkt., har et omfang på gennemsnitligt 20-25 timer pr. uge og gennemføres i videst muligt omfang i henhold til de fagbeskrivelser, der er indeholdt i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. De pågældende udlændinge indplaceres på danskuddannelse og modul i overensstemmelse med danskuddannelseslovens § 6, stk. 4, jf. stk. 3.

Stk. 5. Indkvarteringsoperatøren bestemmer, hvilken undervisning der tilbydes på det enkelte indkvarteringssted, jf. stk. 3. Ved bestemmelsen herom tages der hensyn til kvalifikationer og ønsker hos de indkvarterede asylansøgere og til de praktiske muligheder, herunder for så vidt angår opretholdelse af klassestørrelser, der sikrer en effektiv drift, undervisere og lokaler.

Stk. 6. En asylansøger, som allerede besidder den viden og de færdigheder, som kan opnås ved deltagelse i undervisningen, kan undtages fra deltagelse i undervisningen. Tilsvarende gælder, såfremt en asylansøger ikke er i stand til at følge undervisningen på grund af egen eller barns alvorlige sygdom, psykiske lidelser, barsel, høj alder eller beskæftigelse.

Stk. 7. Asylansøgere i den indledende fase og andre udlændinge, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i undervisningen, jf. dog § 34.

Stk. 8. Afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen, skal deltage i samme undervisning som registrerede asylansøgere, jf. § 35. Dog kan denne gruppe kun tilbydes undervisning i dansk, hvis det vil hjælpe asylansøgeren til at tilegne sig færdigheder, der afgørende vil hjælpe den pågældende til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet.

Stk. 9. Afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, har samme mulighed for undervisning, som afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen, jf. § 35, stk. 8. Dog har denne gruppe ingen mulighed for danskundervisning.

Stk. 10. Stk. 8 og 9 er ikke til hinder for, at afviste asylansøgere kan deltage i undervisningsforløb, der indeholder faget dansk, når dette ikke har karakter af sprogundervisning.

§ 36. Udover den undervisning, der er indeholdt i § 35, kan registrerede asylansøgere over 18 år og personer, der er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., deltage i undervisning i andre fag, herunder fremmedsprog, tekniske fag, IT-relaterede fag, modersmål m.v.

Stk. 2. Indkvarteringsoperatøren bestemmer, i hvilke andre fag der tilbydes undervisning på det enkelte indkvarteringssted. Ved bestemmelsen herom tages der hensyn til kvalifikationer og ønsker hos de indkvarterede asylansøgere og til de praktiske muligheder, herunder for så vidt angår opretholdelse af klassestørrelser, der sikrer en effektiv drift, undervisere og lokaler.

Stk. 3. Asylansøgere i den indledende fase og andre udlændinge, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i undervisningen.

§ 37. 17-årige asylansøgere kan deltage i asylansøgerkurset, jf. § 33, samt undervisning, jf. §§ 34-36. Deltagelse i asylansøgerkurset og undervisningen sker på samme betingelser, som gælder for asylansøgere over 18 år, jf. §§ 33-36.

§ 38. Undervisningen kan indgå i et sammenhængende forløb, der kombinerer aktivering, jf. §§ 23-26, § 45 og § 46, og undervisning, jf. §§ 34-36, § 37, jf. §§ 34-36, § 45 og § 46. Omfanget af aktiveringen og undervisningen kan variere under forløbet. Det gennemsnitlige omfang af aktiveringen og undervisningen pr. uge under forløbet skal holdes inden for de timetal, der er anført i § 18, stk. 4, og § 35, stk. 4, jf. dog kapitel 7.

§ 39. Undervisningssproget er dansk med undtagelse af timer i engelsk, modersmål og andre fremmedsprog, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningssproget ved undervisning, der gennemføres ved asylansøgeres medvirken, jf. § 23, stk. 2, kan, hvor dette ikke strider mod formålet med undervisningen, være et andet sprog end dansk.

§ 40. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde mellem asylansøgerne og medarbejderne på indkvarteringsstedet og udføres i overensstemmelse med de nærmere retningslinjer herom, som indkvarteringsoperatøren og ledelsen af indkvarteringsstedet fastsætter.

Stk. 2. På indkvarteringsstederne kan iværksættes samarbejdsorganer, der sikrer beboerne medindflydelse på undervisningen efter dette kapitel (beboerråd m.v.).

§ 41. Tilbud om undervisning kan iværksættes i samarbejde mellem indkvarteringsstederne og i samarbejde med lokalsamfundet.

Stk. 2. Undervisningen, jf. §§ 34-36 og § 37, jf. §§ 34-36, kan ske i samarbejde med eksterne aktører, herunder skoler, uddannelsesinstitutioner og udbydere under Beskæftigelsesministeriet, Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Justitsministeriet, eller kan erstattes af undervisning udbudt af disse, herunder en ungdomsuddannelse, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8, 2. pkt.

Stk. 3. Den indkvarteringsoperatør eller samarbejdspartner, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8, 2. pkt., der driver undervisningen på et indkvarteringssted, kan indgå aftaler med skoler og uddannelsesinstitutioner om lån eller leje af faglokaler m.v.

§ 42. En indkvarteringsoperatør kan i særlige tilfælde efter aftale med Udlændingeservice undlade at tilbyde undervisning, hvis det ikke er muligt at tilbyde undervisning på et indkvarteringssted eller at transportere asylansøgerne til et andet indkvarteringssted, hvor der tilbydes undervisning.

Stk. 2. Undervisningen på et indkvarteringssted afbrydes kun, hvis det som følge af flytning af indkvarteringsstedet eller de indkvarterede eller som følge af andre særlige forhold ikke er muligt at fortsætte undervisningen. Indberetning herom sker til Udlændingeservice.

§ 43. Det aftales mellem asylansøgeren og indkvarteringsoperatøren, hvilken undervisning asylansøgeren skal deltage i.

Stk. 2. Kan der ikke mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren opnås enighed om, hvilken undervisning asylansøgeren skal deltage i, bestemmer indkvarteringsoperatøren efter reglerne i §§ 33-36 og § 37, jf. §§ 33-36, hvilken undervisning asylansøgeren skal deltage i, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 7, og § 46 e, 1. pkt. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbindelse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation eller et privat selskab, jf. udlændingelovens § 46 e, 3. pkt.

Stk. 3. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 2 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse efter 1. pkt. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. udlændingelovens § 46 e, 5. pkt.

§ 44. Hvis hensynet til undervisningen gør det nødvendigt, kan en asylansøger, der udviser en forstyrrende adfærd, øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, af læreren overføres til anden undervisning på eller uden for indkvarteringsstedet i enkelte timer eller resten af dagen.

Stk. 2. Er der ikke mulighed for overførsel til anden undervisning, kan en asylansøger som nævnt i stk. 1 af læreren udelukkes fra undervisningen i enkelte timer eller resten af dagen.

Stk. 3. Indkvarteringsoperatøren eller samarbejdspartneren, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8, 2. pkt., træffer over for en asylansøger som nævnt i stk. 1 beslutning om de nødvendige foranstaltninger, herunder overførsel til anden undervisning på eller uden for indkvarteringsstedet eller udelukkelse fra undervisning.

Stk. 4. Indkvarteringsoperatørens eller samarbejdspartnerens afgørelse efter stk. 3 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse kan indbringes for ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, jf. udlændingelovens § 46.

Til toppen

Kapitel 7 – Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning af asylansøgere over 17 år

§ 45. Asylansøgere over 17 år kan, hvis ganske særlige grunde taler derfor, deltage i særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning efter stk. 2-4, jf. dog stk. 7. Tilrettelæggelsen af særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning tager udgangspunkt i den almindelige aktivering, jf. kapitel 5, og undervisning, jf. kapitel 6. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning kan i særlige tilfælde udgøre en erstatning for den almindelige aktivering og undervisning eller et supplement hertil.

Stk. 2. For asylansøgere, der besidder særlige kvalifikationer inden for et fagområde, hvor der her i landet er mangel på særlig kvalificeret arbejdskraft, har den særskilt tilrettelagte aktivering og undervisning til formål at foretage en nærmere vurdering af den pågældendes kvalifikationer og at afprøve og udvikle den pågældendes færdigheder inden for fagområdet.

Stk. 3. For asylansøgere, der på grund af alvorlig sygdom, psykiske lidelser eller høj alder har behov for særlig støtte, har den særskilte tilrettelagte aktivering og undervisning til formål i videst muligt omfang at gøre asylansøgeren i stand til at tage vare på sin egen tilværelse og blive selvhjulpen.

Stk. 4. Hvis asylansøgere har behov for særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning på grund af andre særlige grunde end de grunde, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal denne aktivering og undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte asylansøgers ganske særlige situation.

Stk. 5. For asylansøgere, der deltager i særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning efter stk. 2-4, kan § 18, stk. 4, fraviges.

Stk. 6. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning kan indgå i et sammenhængende forløb, der kombinerer aktiveringen og undervisningen. Omfanget af aktiveringen og undervisningen kan variere under forløbet.

Stk. 7. Andre udlændinge, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i undervisningen.

§ 46. Aktivering og undervisning af asylansøgere i aldersgruppen 17-21 år tilrettelægges så vidt muligt som heltidsundervisning på særlige hold, jf. dog stk. 3. I heltidsundervisningen kan indgå aktivering, jf. §§ 23-26, og undervisning, jf. §§ 33-36 og § 37, jf. §§ 33-36. Aktiveringen og undervisningen målrettes særligt mod denne aldersgruppes modenhed, igangværende personlige udvikling og erfaringsniveau.

Stk. 2. Aktivering og undervisning af asylansøgere i aldersgruppen 17-21 år kan indgå i et sammenhængende forløb, der kombinerer aktiveringen og undervisningen. Omfanget af aktiveringen og undervisningen kan variere under forløbet. Det gennemsnitlige omfang af aktiveringen og undervisningen pr. uge under forløbet skal holdes inden for de timetal, der er anført i § 18, stk. 4, og § 35, stk. 4. Aktivering og undervisning af asylansøgere i den indledende fase og registrerede asylansøgere i aldersgruppen 17-21 år har dog et omfang på gennemsnitligt mindst 20 timer pr. uge.

Stk. 3. Andre udlændinge, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i undervisningen.

§ 47. §§ 28-31 og §§ 39-44 finder tilsvarende anvendelse.

Til toppen

Kapitel 8 – Sikring mod følger af arbejdsskade

§ 48. En asylansøger er omfattet af reglerne i lov om arbejdsskadesikring for så vidt angår skader, der skyldes deltagelsen i undervisning eller de forhold, hvorunder undervisningen foregår, når den pågældende under arbejdspladslignende forhold deltager i undervisning efter kapitel 2, 6 eller 7.

§ 49. En asylansøger er omfattet af reglerne i lov om arbejdsskadesikring for så vidt angår skader, der skyldes udførelsen af en opgave eller de forhold, hvorunder udførelsen af en opgave foregår, når den pågældende

1) udfører opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 21, nr. 4, og § 23, stk. 1, nr. 1-3 og 5,

2) medvirker ved gennemførelsen af undervisning af asylansøgerbørn og voksne asylansøgere, jf. § 23, stk. 2,

3) deltager i intern produktionsvirksomhed, jf. § 24, eller

4) deltager i praktik uden for indkvarteringsstedet, jf. § 25.

§ 50. En asylansøger er omfattet af lov om arbejdsskadesikring for så vidt angår skader, der skyldes tilrettelæggelsen af en opgave eller de forhold, hvorunder udførelsen af en opgave foregår, når den pågældende under arbejdspladslignende forhold tilrettelægger eller deltager i de opgaver, der er nævnt i § 23, stk. 1, nr. 4, eller stk. 3.

Stk. 2. En asylansøger er omfattet af lov om arbejdsskadesikring for så vidt angår skader, der skyldes tilrettelæggelsen af arbejdet eller de forhold, hvorunder udførelsen af arbejdet foregår, når den pågældende under arbejdspladslignende forhold deltager i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde, jf. § 26.

§ 51. Ved bedømmelsen af erhvervsevnetabet skal der tages hensyn til tilskadekomnes muligheder her i landet og i udlandet for at skaffe sig indtægt ved arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning.

§ 52. De udgifter, der er nævnt i § 15, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring kan betales, i det omfang udgifterne ikke kan afholdes efter udlændingeloven.

§ 53. Skader, der overgår asylansøgere omfattet af §§ 48-50, anmeldes af den indkvarteringsoperatør, samarbejdspartner, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8, 2. pkt., institution eller arbejdsgiver eller det praktiksted, hvor den undervisning, der er nævnt i § 48, de opgaver, der er nævnt i § 49 og § 50, stk. 1, eller det arbejde, der er nævnt i § 50, stk. 2, foretages.

Stk. 2. Anmeldelse, der foretages af en samarbejdspartner, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8, 2. pkt., institution eller arbejdsgiver eller et praktiksted, foretages gennem indkvarteringsoperatøren.

Stk. 3. § 35 i lov om arbejdsskadesikring finder tilsvarende anvendelse på indkvarteringsoperatørens medvirken til indgivelse af anmeldelse som nævnt i stk. 2.

§ 54. Afgørelser efter dette kapitel træffes af Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse kan af tilskadekomne, dennes efterladte eller Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller af den indkvarteringsoperatør, samarbejdspartner, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8, 2. pkt., institution eller arbejdsgiver eller det praktiksted, hvor den undervisning, der er nævnt i § 48, de opgaver, der er nævnt i § 49 og § 50, stk. 1, eller det arbejde, der er nævnt i § 50, stk. 2, foregår, indbringes for Ankestyrelsen. Indkvarteringsoperatøren, samarbejdspartneren, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8, 2. pkt., institutionen, arbejdsgiveren eller praktikstedet kan dog alene indbringe Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om, hvorvidt et anmeldt tilfælde er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller denne bekendtgørelse, for Ankestyrelsen.

Stk. 3. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations, indkvarteringsoperatørens, samarbejdspartnerens, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8, 2. pkt., institutionens, arbejdsgiverens eller praktikstedets klage har opsættende virkning. § 44, stk. 2 og 3 i lov om arbejdsskadesikring finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. De udgifter, der er forbundet med ydelser efter lov om arbejdsskadesikring i henhold til denne bekendtgørelse, og Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af disse sager, refunderes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

§ 55. For så vidt andet ikke følger af bekendtgørelsens §§ 48-54, finder reglerne i lov om arbejdsskadesikring og de forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En asylansøger kan efter denne bekendtgørelse ikke stilles ringere end efter bestemmelserne i lov om arbejdsskadesikring.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttrædelse m.v.

§ 56. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 622 af 30. juni 2003 ophæves, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitel 8 finder anvendelse på

1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der indtræder den 1. januar 2004 eller senere, og

2) erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2004 eller senere.

Stk. 4. Kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 622 af 30. juni 2003 om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. finder fortsat anvendelse på

1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der er indtrådt i perioden fra den 12. juli 2003 til den 31. december 2003, og

2) erhvervssygdomme, der er anmeldt i perioden fra 12. juli 2003 til den 31. december 2003.

Stk. 5. Kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 550 af 26. juni 1999 om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.v. finder fortsat anvendelse på

1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der er indtrådt i perioden fra den 14. juli 1999 til den 11. juli 2003, og

2) erhvervssygdomme, der er anmeldt i perioden fra 14. juli 1999 til 11. juli 2003.

 

Til toppen

Noter

Indledningen, § 1, § 25, § 33, § 35, § 41 og Bilag 1 ændret 2/5 2013 ved bek. nr. 438 af 1/5 2013.

Til toppen

Bilag 1 – KONTRAKT vedrørende undervisning og aktivering for asylansøgere m.v.

Der er indgået følgende kontrakt i henhold til udlændingelovens § 42 c med

Navn: ___________________________________________ Person ID: ________________

A. Personlige og familiemæssige forhold

Køn : □ Mand □ Kvinde Fødedato : ___________________

Civilstand: □ Gift/samlevende □ Ikke gift/samlevende

B. Forudsætninger

Uddannelsesbaggrund:

– Grunduddannelse: _______________________________________________________

– Erhvervsuddannelse (faglig eller videregående uddannelse): ______________________

________________________________________________________________________

Erhvervserfaring: _________________________________________________________

________________________________________________________________________

Sprogkundskaber:

 

 

 

 

 

 

Sprog

Taler

Læser

Skriver

Forstår

Modersmål:

 

 

 

 

Dansk

 

 

 

 

Engelsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation vedrørende uddannelse vedlagt i form af: __________________________

_________________________________________________________________________

Dokumentation vedrørende erhvervserfaring vedlagt i form af: ______________________

________________________________________________________________________

Fritidsinteresser/hobbyer: ___________________________________________________

________________________________________________________________________

C. Opfyldelse af kontrakten

Jeg er vejledt om, at hvis jeg udfører de nødvendige opgaver og overholder de aftalte aktiverings- og undervisningstiltag, som er indeholdt i denne kontrakt, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 8, medmindre Udlændingeservice har truffet afgørelse om nedsættelse eller fratagelse af mine kontante ydelser (kostpengeordningen).

Jeg er i øvrigt vejledt om, at hvis jeg ikke overholder min kontrakt ved ikke at deltage i eller ved at udeblive fra et eller flere af de tiltag, der er indeholdt i min kontrakt, i en eller flere dage, vil jeg ikke kunne få udbetalt fuld tillægsydelse, og hvis kontrakten ikke overholdes i mere end halvdelen af perioden, vil jeg ikke kunne få udbetalt tillægsydelse, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 11.

Jeg er i øvrigt vejledt om, at hvis jeg ikke udfører de nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, kan følgende tiltag bringes i anvendelse:

 

1) Jeg kan meddeles et pålæg om at udføre de nødvendige opgaver, jf. udlændingelovens § 42 d, stk. 2, 1. pkt.

 

2) Hvis jeg tilsidesætter et pålæg om at udføre de nødvendige opgaver, kan Udlændingeservice bestemme, at jeg skal tage ophold efter deres nærmere bestemmelse, jf. udlændingelovens § 42 d, stk. 2, 2. pkt.

 

3) Hvis jeg tilsidesætter et pålæg om at udføre de nødvendige opgaver, kan Udlændingeservice endvidere bestemme, at jeg ikke får udbetalt kontante ydelser, hvis jeg er indkvarteret på et indkvarteringssted, hvor der er vederlagsfri bespisningsordning, eller at jeg alene får udbetalt grundydelse, forsørgertillæg og nedsat forsørgertillæg, hvis jeg er indkvarteret på et sted uden vederlagsfri bespisningsordning (kostpengeordningen), jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 11, nr. 5.

 

4) Hvis jeg tilsidesætter Udlændingeservices pålæg om at tage ophold et bestemt sted, kan jeg pålægges meldepligt eller frihedsberøves, jf. udlændingelovens § 34, stk. 2, nr. 4, og § 36, stk. 2, 1. pkt. Jeg kan endvidere straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år, jf. udlændingelovens § 60, stk. 1.

 

 

D. Videregivelse af oplysninger

Jeg er endvidere oplyst om, at oplysningerne i min kontrakt uden mit samtykke kan videregives til:

 

1) en anden indkvarteringsoperatør, hvis jeg flytter fra et indkvarteringssted til et andet indkvarteringssted,

 

2) til Udlændingeservice, hvis Udlændingeservice anmoder om det, og

 

3) til kommunalbestyrelsen for den kommune, hvortil jeg visiteres, hvis jeg får meddelt opholdstilladelse i Danmark, jf. udlændingelovens §§ 42 h og 44 b.

 

 

E. Klagevejledning

Såfremt der ikke kan opnås enighed om kontraktens indhold, fastsættes indholdet af indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 c, stk. 2, 3. pkt.

Indkvarteringsoperatørens afgørelse herom kan påklages til Udlændingeservice, jf. udlændingelovens § 46 e.

DEL 1 for asylansøgere i den indledende fase

Dato for ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7: ________________

Startdato for kontraktens del 1: ______________________________________________

Slutdato for kontraktens del 1: _______________________________________________

Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. udlændingelovens § 42 d, stk. 1

Jeg er blevet orienteret om, at jeg skal deltage i udførelsen af følgende nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet:

Madlavning til mig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på centret

Rengøring af egne værelser

Daglig udvendig og indvendig oprydning

Rengøring af fællesområder

Pasning og renholdelse af udenomsarealer

___________

Jeg skal derudover deltage i følgende aktiverings- og undervisningstiltag:

□ 1.1. Asylansøgerkursus

Startdato for kurset: _______________________________________________________

Slutdato for kurset: ________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: __________________________________________

□ 1.2. Intern aktivering

Opgavens art: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Startdato: ________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: __________________________________________

□ 1.3. Undervisning (efter 3 måneders ophold i Danmark):

Undervisningen kan indeholde; undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Undervisning i dansk kan kun tilbydes, hvis det er nødvendigt for gennemførelse af praktikophold uden for centret eller for deltagelse uden for centret i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde.

Startdato for undervisning: __________________________________________________

Slutdato for undervisning: ___________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: __________________________________________

□ 1.4. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning

Opgavens art: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Startdato: ________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: __________________________________________

□ 1.5. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning: behandlingsmæssigt forløb

Opgavens art: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Startdato: _________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ___________________________________________

Såfremt jeg overholder kontraktens del 1, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse.

Jeg er blevet oplyst om indholdet af kontraktens punkt C (Opfyldelse af kontrakten), D (Videregivelse af oplysninger) og E (Klagevejledning).

Indkvarteringsoperatør: ______________________ Center: _________________________

_________________________________________________________________________

Dato/Underskrift Dato/Underskrift

Asylansøger Indkvarteringsoperatør

DEL 2 for registrerede asylansøgere

Dato for registrering som asylansøger, jf. udlændingelovens § 48 e, stk. 2: _____________

Startdato for kontraktens del 2: _______________________________________________

Slutdato for kontraktens del 2: ________________________________________________

B. Forudsætninger fortsat

Kørekort: □ ja, _____________________ □ nej

Organisationserfaring, frivilligt arbejde m.v.: _____________________________________

_________________________________________________________________________

Fritidsinteresser/hobbyer: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

Fremtidige erhvervs- og uddannelsesønsker: _____________________________________

_________________________________________________________________________

Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. udlændingelovens § 42 d, stk. 1

Jeg er blevet orienteret om, at jeg skal deltage i udførelsen af følgende nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet:

Madlavning til mig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på centret

Rengøring af egne værelser

Daglig udvendig og indvendig oprydning

Rengøring af fællesområder

Pasning og renholdelse af udenomsarealer

___________

Jeg skal derudover deltage i følgende aktiverings- og undervisningstiltag:

□ 2.1. Obligatorisk undervisning

Undervisningen kan indeholde; undervisning i dansk, undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet.

Startdato for undervisning: __________________________________________________

Slutdato for undervisning: ___________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: __________________________________________

□ 2.2. Tilvalgsundervisning

Fag: ____________________________________________________________________

Startdato for undervisning: __________________________________________________

Slutdato for undervisning: ___________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: __________________________________________

Fag: ____________________________________________________________________

Startdato for undervisning: __________________________________________________

Slutdato for undervisning: ___________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: __________________________________________

□ 2.3. Intern aktivering

Opgavens art: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Startdato: ________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: __________________________________________

□ 2.4. Intern produktionsvirksomhed

Opgavens art: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Startdato: _______________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: __________________________________________

□ 2.5. Praktik uden for indkvarteringsstedet.

Praktiksted: ______________________________________________________________

Startdato: ________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ___________________________________________

Der henvises til indgået praktikaftale. __________________________________________

□ 2.6. Ulønnet humanitært arbejde eller andet frivilligt arbejde

Opgavens art: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Startdato: _________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ___________________________________________

□ 2.7. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning

Opgavens art: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Startdato: _________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ___________________________________________

□ 2.8. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning: behandlingsmæssigt forløb

Opgavens art: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Startdato: ________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ___________________________________________

Såfremt jeg overholder kontraktens del 2, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse.

Jeg er blevet oplyst om indholdet af kontraktens punkt C (Opfyldelse af kontrakten), D (Videregivelse af oplysninger) og E (Klagevejledning).

Indkvarteringsoperatør: ______________________ Center: _________________________

_________________________________________________________________________

Dato/Underskrift Dato/Underskrift

Asylansøger Indkvarteringsoperatør

DEL 3 for afviste asylansøgere og andre udlændinge

Der sondres mellem afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen, og afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen.

Afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen, kan deltage i det nedenfor angivne tilbud om undervisning og aktivering.

Afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, har samme mulighed for undervisning som asylansøgere, der medvirker til udrejsen. Dog har denne gruppe ingen mulighed for danskundervisning. For så vidt angår aktivering, er der kun mulighed for aktivering på indkvarteringsstedet (intern aktivering).

Dato for udrejsefrist: _________________________________________________________

□ Medvirker til udrejsen

□ Medvirker ikke til udrejsen

Startdato for kontraktens del 3: _________________________________________________

Slutdato for kontraktens del 3: __________________________________________________

Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. udlændingelovens § 42 d, stk. 1

Jeg er blevet orienteret om, at jeg skal deltage i udførelsen af følgende nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet:

Madlavning til mig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på centret

Rengøring af egne værelser

Daglig udvendig og indvendig oprydning

Rengøring af fællesområder

Pasning og renholdelse af udenomsarealer

___________

Jeg skal derudover deltage i følgende aktiverings- og undervisningstiltag

□ 3.1. Obligatorisk undervisning

Undervisningen kan indeholde; undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Undervisning i dansk kan kun tilbydes, hvis det vil hjælpe asylansøgeren til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet.

Startdato for undervisning: ___________________________________________________

Slutdato for undervisning: ____________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ___________________________________________

□ 3.2. Tilvalgsundervisning

Fag: _____________________________________________________________________

Startdato for undervisning: ___________________________________________________

Slutdato for undervisning: ____________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ___________________________________________

Fag: _____________________________________________________________________

Startdato for undervisning: ___________________________________________________

Slutdato for undervisning: ____________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ___________________________________________

□ 3.3. Intern aktivering

Opgavens art: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Startdato: _________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ____________________________________________

□ 3.4. Intern produktionsvirksomhed

Opgavens art: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Startdato: _________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ____________________________________________

□ 3.5. Praktik uden for indkvarteringsstedet

Praktiksted: ________________________________________________________________

Startdato: __________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: ____________________________________________

Der henvises til indgået praktikaftale. ____________________________________________

□ 3.6. Ulønnet humanitært arbejde eller andet frivilligt arbejde

Opgavens art: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Startdato: ___________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________________

□ 3.7. Særskilt tilrettelagt aktivering

Opgavens art: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Startdato: __________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________________

□ 3.8. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning: behandlingsmæssigt forløb

Opgavens art: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Startdato: ___________________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________________.

Såfremt jeg overholder kontraktens del 3, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse..

Jeg er blevet oplyst om indholdet af kontraktens punkt C (Opfyldelse af kontrakten), D (Videregivelse af oplysninger) og E (Klagevejledning).

Indkvarteringsoperatør: ______________________ Center: __________________________

__________________________________________________________________________

Dato/Underskrift Dato/Underskrift

Asylansøger Indkvarteringsoperatør

Revision af kontraktens del □ 1 □ 2 □ 3

Følgende punkter er revideret ved påtegning: ______________________________________

Startdato for revideret kontrakt: _________________________________________________

Slutdato for revideret kontrakt: __________________________________________________

Hvis jeg overholder kontraktens del _____, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse.

Indkvarteringsoperatør: ______________________ Center: ___________________________

___________________________________________________________________________

Dato/Underskrift Dato/Underskrift

Asylansøger Indkvarteringsoperatør

Til toppen