Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Vejledning om fremgangsmåden ved opkrævning af underholdsbidrag i Danmark, når bidragsmodtageren bor på Færøerne eller i Grønland

Familiestyrelsens vejledning nr. 9035 af 5/2 2009.

1. Indledning

Denne vejledning omhandler de situationer, hvor der er truffet afgørelse om underholdsbidrag på Færøerne, i Grønland eller i Danmark, hvor bidragsmodtageren bor på Færøerne eller i Grønland, og hvor

  • bidragsbetaleren bor i Danmark på det tidspunkt, hvor sagen om opkrævning [eller inddrivelse] af kravet på underholdsbidrag starter, eller
  • bidragsbetaleren under behandlingen af sag om opkrævning [eller inddrivelse] af krav på underholdsbidrag flytter fra Færøerne eller Grønland til Danmark, eller
  • inddrivelsen er rettet mod bidragsbetalerens aktiver i Danmark eller mod løn, som bidragsbetaleren får udbetalt fra en arbejdsgiver m.v., der har sit hovedkontor i Danmark.

Vejledningen omfatter opkrævning af både private og offentlige krav på underholdsbidrag.

Til toppen

2. Opkrævning

Opkrævning af krav på underholdsbidrag hos bidragsbetaleren forestås af den kompetente færøske eller grønlandske myndighed, også selvom bidragsbetaleren bor i Danmark.

Den kompetente myndighed tilrettelægger selv opkrævningsarbejdet, der bl.a. omfatter udsendelse af opkrævninger, indgåelse af betalingsaftaler, kontrol med at betalingen sker og rykkerprocedurer.

Når den kompetente færøske eller grønlandske myndighed har udtømt mulighederne for at opkræve bidraget, sendes sagen til opkrævning i den kommune i Danmark, hvor bidragsbetaleren bor eller opholder sig. Behovet for opkrævning af bidraget ved en dansk myndighed skyldes, at bidragsopkrævningsloven ikke gælder for hverken Grønland eller Færøerne1), og at der skal ske opkrævning i Danmark, inden der kan ske inddrivelse i Danmark, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Har bidragsbetaleren hverken bopæl eller opholdssted i Danmark, sendes sagen til den kommune i Danmark, hvor bidragsbetaleren har aktiver, eller hvor bidragsbetalerens arbejdsgiver m.v. har sit hovedkontor.

Kommunen i Danmark tager stilling til overdragelse af sagen til restanceinddrivelsesmyndigheden (det regionale skattecenter), jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kommunen i Danmark kan returnere sagen til den kompetente færøske eller grønlandske myndighed, hvis denne myndighed ikke har foretaget relevante skridt til opkrævning af bidraget.

Til toppen

3. Indsigelser

Bidragsbetaleren kan fremsætte indsigelser mod bidragskravets eksistens og størrelse. Den kompetente færøske eller grønlandske myndighed skal have taget stilling til sådanne indsigelser om bidragskravet, inden sagen sendes til Danmark.

Fremsættes indsigelserne først efter det tidspunkt, hvor sagen er sendt til opkrævning eller inddrivelse i Danmark, jf. pkt. 2, er det den pågældende kommune i Danmark, der tager stilling til indsigelserne.

Som eksempler på indsigelser kan nævnes:

  • Bidraget er betalt helt eller delvis.
  • Fordringen er helt eller delvis bortfaldet ved eftergivelse, forældelse eller på anden måde.
  • Bidraget er bortfaldet.
  • Afgørelsen eller aftalen om bidraget er ændret ved skriftlig eller mundtlig aftale.

Medmindre indsigelsen kan afvises som grundløs, skal indsigelsen forelægges for bidragsmodtageren. Er bidragsmodtageren ikke enig i indsigelsen, skal der træffes afgørelse herom. Inden afgørelsen skal myndigheden sikre sig, at alle relevante oplysninger er fremlagt.

Danske kommuners behandling af bidragsbetalerens indsigelser er nærmere beskrevet i Familiestyrelsens vejledning om opkrævning og inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag (Bidragsinddrivelsesvejledningen), der findes på www.familiestyrelsen.dk

Ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 § 13 blev lov om inddrivelse af underholdsbidrag ændret. Denne ændring indebærer bl.a., at lov om inddrivelse af underholdsbidrag alene omhandler opkrævning af underholdsbidrag, og lovens titel er ændret til lov om opkrævning af underholdsbidrag (Bidragsopkrævningsloven). På denne baggrund vil Familiestyrelsen udsende en vejledning om opkrævning m.v. af underholdsbidrag til afløsning af bidragsinddrivelsesvejledningen. Lovændringen har ikke betydning for kommunernes behandling af bidragsbetalerens indsigelser.

Til toppen

Noter

1) Lov om inddrivelse af underholdsbidrag gælder på Færøerne, men en række af ændringerne af loven er ikke sat i kraft der.

Til toppen