Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om hjemtransport af afdøde patienter

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 634 af 26/6 2009.

I medfør af § 160 a i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret ved lov nr. 529 af 12. juni 2009, fastsættes:

Hjemtransport af afdøde fra sygehus m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter hjemtransport af patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når patienten modtog vederlagsfri sygehusbehandling efter sundhedsloven.

Stk. 2. Ved overflytning mellem sygehuse forstås, at patienten har været indlagt på et sygehus, inden der træffes beslutning om overflytning til et andet sygehus.

Personkreds m.v.

§ 2. I perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2009 omfatter bekendtgørelsen hjemtransport af afdøde patienter

a) som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen var begrundet i pladsmæssige hensyn.

b) som var under 18 år ved dødens indtræden, og som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen skete på sygehusets initiativ og var begrundet i sundhedsfaglige hensyn.

Stk. 2. Fra den 1. januar 2010 omfatter bekendtgørelsen hjemtransport af afdøde patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen skete på sygehusets initiativ og var begrundet i pladsmæssige eller sundhedsfaglige hensyn.

§ 3. Det er en betingelse for retten til hjemtransport af afdøde efter § 2, at patientens indlæggelse på sygehuset er sket efter regionsrådets visitationskriterier.

Stk. 2. Det er ligeledes en betingelse for retten til hjemtransport af afdøde efter § 2, at overflytningen af patienten er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl end det sygehus, patienten blev flyttet fra.

§ 4. Hjemtransport af afdøde patienter foretages mellem sygehuset, hvor den pågældende afgik ved døden, og et passende bestemmelsessted i den afdødes bopælskommune efter de pårørendes ønske, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Regionsrådet og de pårørende kan aftale, at hjemtransport af en afdød efter stk. 1, kan ske til et passende bestemmelsessted udenfor den afdødes bopælskommune.

Stk. 3. Såfremt patienten afgik ved døden under transporten mellem sygehusene, foretages hjemtransporten fra det sygehus, som patienten blev indbragt til efter sin død.

Regionsrådets forpligtelser m.v.

§ 5. Regionen, hvor den afdøde patient havde sin folkeregisteradresse på tidspunktet for sin død (bopælsregionen), foretager hjemtransport af den afdøde patient efter denne bekendtgørelse, jfr. dog stk. 2 og § 6.

Stk. 2. Regionsrådet kan aftale med afdødes pårørende, at disse arrangerer hjemtransport af den afdøde med efterfølgende refusion fra regionen af dokumenterede udgifter efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Anmodning om hjemtransport af den afdøde efter reglerne i denne bestemmelse skal fremsættes for regionsrådet inden den afdøde hjemtransporteres.

§ 6. For de hjemtransporter, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, og som har fundet sted i perioden fra den 1. januar 2007 til den 1. juli 2009, refunderer regionsrådet efter anmodning dokumenterede udgifter til hjemtransporten.

Stk. 2. Regionsrådet kan i forbindelse med modtagelsen af anmodningen om refusion af udgifter til hjemtransport af den afdøde efter stk. 1, bede om dokumentation for, hvor dødsfaldet har fundet sted, om overflytningen forinden dødsfaldet var sket fra et sygehus, som patienten var henvist til efter regionsrådets visitationspraksis, samt begrundelsen for overflytningen mellem sygehusene.

Stk. 3. Anmodning om refusion af dokumenterede udgifter efter stk. 1, skal fremsættes overfor regionsrådet senest den 31. december 2010.

§ 7. Et regionsråd kan anvende private virksomheder m.v. til varetagelse af opgaven med hjemtransport af afdøde patienter.

Stk. 2. Virksomheder m.v. der udfører hjemtransport af afdøde for regionsrådet, kan til brug herfor foretage nødvendig registrering af oplysninger om den afdøde patient.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. januar 2007.

 

Til toppen