Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til fodterapeut

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 5 af 8/1 2009.

I medfør af § 15 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, og § 1, stk. 2, og § 38 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 22. september 2008, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Uddannelsens formål og varighed

§ 1. Formålet med uddannelsen til fodterapeut er, at eleven opnår faglige og personlige kompetencer, der kvalificerer til at udøve virksomhed som fodterapeut.

Stk. 2. Uddannelsen skal kvalificere eleverne til at kunne varetage forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende opgaver i overensstemmelse med faglig udvikling og skiftende samfundsbehov og kunne samarbejde med andre faggrupper og dermed deltage i løsningen af de sundhedsfaglige opgaver.

§ 2. Uddannelsen foregår på uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af undervisningsministeren.

Stk. 2. Uddannelsen varer 18 måneder.

§ 3. Eleven kan autoriseres efter bestået eksamen som fodterapeut i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Til toppen

Kapitel 2 – Adgang til uddannelsen

§ 4. Adgang til uddannelsen har ansøgere, som har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven, og som:

1) har opnået mindst karakteren 02 ved folkeskolens afgangsprøver i hvert af fagene dansk, matematik og fysik/kemi eller

2) har anden relevant erfaring, der modsvarer kvalifikationer efter nr. 1.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen optager de bedst egnede ansøgere til uddannelsen efter retningslinjer fastsat i uddannelsesordningen, jf. § 16.

Til toppen

Kapitel 3 – Merit

§ 5. Elever fritages for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer.

Stk. 2. Skolen skal ved afgørelser efter stk. 1 i videst mulig omfang inddrage elevens hidtidige uddannelse og beskæftigelse som reelt kan sidestilles med elementer i uddannelsen.

Stk. 3. Fritagelse for prøver kan ikke gives for hele uddannelsen eller for uddannelsens centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen ikke kan anses for gennemført.

Til toppen

Kapitel 4 – Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

§ 6. Uddannelsen indeholder teoretisk og praktisk/klinisk undervisning i forholdet 1:2. Samlet opnår eleven kliniske, praktiske og pædagogiske færdigheder, der muliggør ansvarlig helhedsbehandling af såvel raske mennesker som mennesker med akutte eller kroniske sygdomme.

§ 7. Uddannelsen er opdelt i 3 moduler og tilrettelægges således, at 1. modul omhandler fodterapeutens almene funktioner. De efterfølgende 2 moduler omfatter fodterapeutens specifikke opgaver og tilrettelægges med en stigende sværhedsgrad således, at sidste modul omfatter fodterapeutens selvstændige varetagelse af fodterapeutens arbejdsområder. Fodterapeutens administrative funktioner er indeholdt i alle uddannelsens moduler.

§ 8. Uddannelsens teoretiske del består af følgende fagområder, som hver for sig udgør cirka følgende procentdele af den samlede undervisning:

1)

Fodterapeutiske fag

75 %

2)

Naturvidenskabelige fag

10 %

3)

Sundhedsvidenskabelige fag

10 %

4)

Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag

5 %

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 2. Fagenes indhold:

1) Fodterapeutiske fag omfatter fodterapiens teori og metode.

2) Naturvidenskabelige fag omfatter anatomi, førstehjælp, fysiologi og mikrobiologi.

3) Sundhedsvidenskabelige fag omfatter infektionspatologi, sygdomslære, ortopædi og dermatologi.

4) Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag omfatter psykologi, socialpsykologi, pædagogik, sundhedspædagogik, innovativ kvalitetssikring af fodterapeutiske behandlingsprincipper og social orientering.

§ 9. Den praktiske/kliniske del af uddannelsen består af oplæring i almen og speciel fodterapi. Undervisningen tilrettelægges dels som en koordineret, dels som en integreret del af teoriundervisningen.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger den praktiske undervisning samt klinikundervisningen ud fra lokale muligheder og således, at undervisningen normalt finder sted på uddannelsesinstitutionens klinik og værksted.

§ 10. Den nærmere tilrettelæggelse af teoriundervisning, praktisk undervisning og klinikundervisning samt fordelingen heraf fastlægges i uddannelsesordningen, jf. § 16.

Til toppen

Kapitel 5 – Bedømmelse

§ 11. Hver af de 3 moduler afsluttes med en prøve. Prøven ved afslutningen af 3. modul udgør den afsluttende prøve for uddannelsen.

Stk. 2. Prøverne, jf. stk. 1, består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del udgør en teoretisk opgave, som eleven udarbejder forud for den mundtlige del af prøven. Eleven arbejder selvstændigt, projektorienteret med en af uddannelsesinstitutionen given problemformulering, der belyser stoffet fra de fagområder, der er nævnt i § 8. Ved den mundtlige del af prøven fremlægger eleven den skriftlige opgave. Den mundtlige prøve varer 30 minutter, inklusiv votering.

Stk. 3. Der gives én karakter for henholdsvis den skriftlige opgave og præstationen ved den mundtlige prøve. Eleven har bestået, hvis gennemsnittet af de to afgivne karakterer uden afrunding er mindst beståkarakteren. Begge karakterer vægtes lige.

Stk. 4. Hver af de tre prøver, jf. stk. 1, skal bestås. Hver af de to første prøver skal bestås, for at eleven kan fortsætte i det efterfølgende modul.

§ 12. Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for fuldført uddannelse til fodterapeut.

Stk. 2. Beviset skal indeholde angivelse af forholdet mellem teoriundervisning og praktisk/klinisk undervisning samt time- og fagfordeling.

§ 13. For prøverne gælder i øvrigt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

§ 14. Uddannelsesinstitutionen afgiver standpunktsbedømmelse med ”Bestået/Ikke bestået” ved afslutningen af den praktiske undervisning/klinikundervisningen i hver af de 3 moduler.

Stk. 2. Eleven skal have opnået bedømmelsen ”Bestået” ved afslutningen af den praktiske undervisning/klinikundervisningen i hvert modul, inden eleven kan aflægge prøve i det pågældende modul som nævnt i § 11, stk. 1.

Til toppen

Kapitel 6 – Andre bestemmelser

§ 15. Klage over uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til og behandles af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Klagen skal være indgivet til uddannelsesinstitutionen, jf. stk. 1, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Hvis en klage ikke tages til følge af uddannelsesinstitutionen, kan den indbringes for Undervisningsministeriet, såfremt den vedrører retlige spørgsmål. Institutionen videresender klagen til ministeriet ledsaget af institutionens bemærkninger. Forinden underretter institutionen klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet, fremsender institutionen klagen til ministeriet vedlagt sagens akter.

§ 16. Uddannelsesinstitutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer de nærmere regler for uddannelsen i en uddannelsesordning. Uddannelsesordningen skal sikre, at uddannelsen opfylder kravene i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed samt de forskrifter, som Sundhedsstyrelsen fastsætter.

Stk. 2. Uddannelsesordningen skal indeholde:

1) Retningslinjer for optagelse til uddannelsen.

2) Plan for fordeling og tilrettelæggelse af teori- og praktisk undervisning samt klinikundervisning.

3) Mål og indhold for hvert af uddannelsens 3 moduler.

4) Fag- og timefordeling i teoriundervisningen.

5) Eventuelle særlige krav til undervisnings- og arbejdsformer.

6) Retningslinjer for prøvers afvikling.

7) Retningslinjer for afgivelse af standpunktsbedømmelser.

8) Retningslinjer for behandling af klager, herunder klager over prøver.

9) Ordensregler, herunder bestemmelser om fravær og bortvisning.

Stk. 3. Uddannelsesordningen godkendes af Undervisningsministeriet efter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. Ændringer i uddannelsesordningen træder i kraft ved uddannelsens begyndelse.

§ 17. Elever har ret til specialpædagogisk støtte efter samme regler som elever, der uddannes efter lov om erhvervsuddannelser.

§ 18. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, eller hvor fravigelse er midlertidig for gennemførelse af uddannelsesforsøg.

Til toppen

Kapitel 7 – Ikrafttræden m.m.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2009.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 528 af 6. juli 1998 om fodterapeutuddannelsen, og

2) bekendtgørelse nr. 145 af 11. marts 1991 om opskolingsuddannelse af fodplejere.

Stk. 3. Elever, der er meddelt optagelse til eller er påbegyndt uddannelsen til fodterapeut før den 1. februar 2009, kan færdiggøre uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen fastsætter i uddannelsesordningen eventuelle overgangsordninger for elever, der er meddelt optagelse til eller er påbegyndt uddannelsen til fodterapeut efter de hidtil gældende regler.

Til toppen