Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25/2 2008.

I medfør af § 33, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, som senest ændret ved lov nr. 1600 af 20. december 2006, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

1) Hoteller m.v.: Hoteller, moteller, pensionater, kroer, klublejligheder, kollegier, kostskoler, spejderhytter, feriehjem og lignende virksomheder med soverumsafsnit.

2) Soverumsafsnit: Et eller flere soverum med tilhørende gange, herunder flugtveje, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende soverum. To eller flere soverumsafsnit med fælles flugtvej betragtes som ét soverumsafsnit ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

3) Plejeinstitutioner: Plejeboliger, plejehjem, sygehuse, ældreboliger og andre institutioner for plejekrævende personer med soverumsafsnit.

4) Forsamlingslokaler: Teatersale, biografsale, restaurationslokaler, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller, kirkerum og andre lokaler, der anvendes til lignende formål.

5) Forsamlingslokaleafsnit: Et eller flere forsamlingslokaler med tilhørende gange, herunder flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende lokaliteter. To eller flere forsamlingslokaleafsnit, som har fælles flugtvej, betragtes som ét forsamlingslokaleafsnit ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

6) Undervisningslokaler: Lokaler, der benyttes til undervisningsformål, samt lokaler, som er nødvendige for eller naturligt knytter sig til undervisningen, som f.eks. biblioteksrum, spisestuer, grupperum, specialklasser og gymnastiksale.

7) Undervisningsafsnit: Et eller flere undervisningslokaler med tilhørende gange, herunder flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende lokaliteter. To eller flere undervisningsafsnit, som har fælles flugtvej, betragtes som ét undervisningsafsnit ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

8) Daginstitutioner: Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, dagcentre, skolefritidsordninger og andre institutioner med lignende formål.

9) Daginstitutionsafsnit: Et eller flere opholdsrum med tilhørende gange, herunder flugtveje, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende lokaliteter. To eller flere daginstitutionsafsnit, som har fælles flugtvej, betragtes som ét daginstitutionsafsnit ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

10) Opholdsrum i daginstitutioner: Soverum, hvilerum, legerum, beskæftigelsesrum, spiserum og lignende lokaler.

11) Butikker: Salgslokaler med tilhørende gange, herunder flugtveje, servicerum og kunderum. To eller flere butikker med fælles flugtveje betragtes som ét salgslokale ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

12) Salgslokaler: Lokaler for detailsalg under enhver form samt andre salgslokaler med tilsvarende indretning og anvendelse. To eller flere salgslokaler med fælles flugtveje betragtes som ét salgslokale ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen er gældende for

1) soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i hoteller m.v. og plejeinstitutioner,

2) feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning,

3) forsamlingslokaler til flere end 50 personer,

4) undervisningsafsnit til flere end 150 personer,

5) daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende og

6) butikker til flere end 150 personer.

Driftsmæssige foranstaltninger

§ 3. Beredskabsstyrelsen fastsætter driftsmæssige forskrifter for de i § 2, nr. 1 og nr. 4-6, nævnte virksomheder samt for forsamlingslokaler til flere end 150 personer, jf. dog stk. 3. De driftsmæssige forskrifter indeholder regler om instruktion af personale, ordensregler, flugtveje, brandslukningsmateriel, branddøre m.v., flugtvejsbelysning, varslingsanlæg samt el-sikkerhedsattest m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for disse virksomheder give yderligere driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendige for at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre redning af personer, der befinder sig i lokalerne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan godkende andre driftsmæssige foranstaltninger, jf. stk. 4, end de foranstaltninger, der er påbudt i de driftsmæssige forskrifter udfærdiget i medfør af stk. 1. De af kommunalbestyrelsen godkendte driftsmæssige foranstaltninger skal sikre, at de hensyn, der er anført i de driftsmæssige forskrifter, tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

Stk. 4. De af kommunalbestyrelsen godkendte driftsmæssige foranstaltninger skal fremgå af en af ejeren eller brugeren udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplan. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal indeholde oplysning om virksomhedens art, jf. § 2, nr. 1-6, samt de eventuelle bestemmelser, der måtte være truffet om

1) at andre end ejeren eller brugeren kan pålægges at drage omsorg for, at de af drifts- og vedligeholdelsesplanen omfattede foranstaltninger overholdes,

2) brandtekniske installationer,

3) indretning af lokaliteterne, herunder eventuelle bestemmelser om

a) anvendelse af en eller flere pladsfordelingsplaner,

b) inventaropstilling,

c) det antal personer, der må gives adgang til lokaliteterne,

d) en evakueringsplan,

e) porte og andre adgangsveje, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, og

f) flugtveje og redningsforhold i øvrigt,

4) de foranstaltninger i de driftsmæssige forskrifter, der er fastsat i medfør af stk. 1, som skal gælde for lokaliteterne,

5) særlige forhold, som f.eks. særlige arrangementer, reparationer og vedligeholdelsesarbejder på eller i bygningen,

6) instruktion og uddannelse af personalet,

7) egenkontrol, der skal udføres af ejeren eller af andre og dokumentationen herfor, samt

8) de yderligere bestemmelser, der måtte være truffet for at brandsikkerheden kan opretholdes i hele bygningens levetid.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan for forsamlingslokaler til flere end 50 og højst 150 personer give driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendige for at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, give driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendige til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

§ 5. Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v., kan i indtil 5 døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i de driftsmæssige forskrifter.

Ansøgning og anmeldelse

§ 6. Ansøgninger om tilladelser og godkendelser samt anmeldelser til kommunalbestyrelsen i henhold til bekendtgørelsen eller de i § 3 nævnte driftsmæssige forskrifter skal være vedlagt nødvendige beskrivelser og tegninger i to eksemplarer.

Straf

§ 7. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der

1) undlader at efterkomme de driftsmæssige forskrifter, der er fastsat i medfør af § 3, stk. 1,

2) tilsidesætter bestemmelser fastsat i medfør af § 3, stk. 2 og 4,

3) tilsidesætter foranstaltninger godkendt i henhold til § 3, stk. 3, eller

4) overtræder § 8, stk. 2-7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2008.

Stk. 2. Hoteller m.v., feriehuse, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner, undervisningslokaler og butikker, der tillades indrettet, ombygget eller ændret efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren eller brugeren anmeldes til kommunalbestyrelsen, og de krav, som kommunalbestyrelsen stiller efter bekendtgørelsen eller de i medfør af denne udfærdigede driftsmæssige forskrifter, skal være opfyldt, inden lokalerne tages i brug.

Stk. 3. Hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, der er tilladt indrettet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen inden 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden eller inden lokalernes ibrugtagning, medmindre anmeldelse tidligere er sket efter:

1) § 28 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 25. januar 1949 angående brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v.,

2) § 9, stk. 2 og 3, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 20. december 1972 om brandværnsforanstaltninger i hoteller, forsamlingslokaler, skoler, butikker og selskabshuse,

3) § 9, stk. 2 og 3, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner, butikker og selskabshuse, eller

4) § 8, stk. 2-9, i bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker med senere ændringer.

Stk. 4. Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og som er opført før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren eller brugeren anmeldes til kommunalbestyrelsen inden 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 5. Ved anmeldelse til kommunalbestyrelsen af de i stk. 2-4 nævnte forsamlingslokaler og feriehuse skal ejerens eller brugerens navn og bopælsadresse oplyses. Såfremt ejeren eller brugeren af et forsamlingslokale har udpeget en driftsansvarlig person, skal dennes navn og bopælsadresse tillige oplyses. Ændringer i det oplyste skal tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 6. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker ophæves.

Til toppen