Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 819 af 2/7 2007, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 112 af 28/1 2010,

bekendtgørelse nr. 752 af 28/6 2012,

bekendtgørelse nr. 1285 af 17/12 2012,

bekendtgørelse nr. 826 af 25/6 2014,

bekendtgørelse nr. 267 af 23/3 2015.

I medfør af § 2, stk. 1, nr. 3, § 2, stk. 4, § 3, stk. 2, nr. 1 og 3, § 4, stk. 2, § 9, stk. 2, § 12, stk. 6 og 7, § 12 a, § 13, stk. 3, § 15, stk. 1, § 16, stk. 4, § 17, stk. 3, og § 18, stk. 3, i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. juni 2014, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Støtteberettigede studerende og støtteformer m.m.

§ 1. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen) kan efter ansøgning yde specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der

1) er danske statsborgere,

2) er EU- eller EØS-borgere eller

3) opfylder særlige betingelser, svarende til de betingelser, der er fastsat med hjemmel i SU-lovens § 2 b, stk. 2, jf. § 2 b, stk. 1, nr. 5, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra betingelsen om forudgående erhvervsarbejde for ikke danske statsborgere, når den studerende på grund af funktionsnedsættelse ikke eller kun vanskeligt har kunnet påtage sig eller opnå erhvervsarbejde.

§ 1 a. Det er en betingelse for tildeling af specialpædagogisk støtte til uddannelse i et EU-eller EØS-medlemsland, at den studerende, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, er bosat i et EU- eller EØS-medlemsland, og

1) har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet,

2) har gået i skole i Danmark i en betydelig periode,

3) har familiemedlemmer i Danmark, ud over de familiemedlemmer, der forsørger den uddannelsessøgende, og ansøgeren har haft nær kontakt med disse i en betydelig periode,

4) har haft betydelig økonomiske bånd til Danmark i en betydelig periode,

5) har haft arbejde i Danmark af et vist omfang og i en vis periode, eller

6) har betydelig tilknytning til Danmark på baggrund af mindst et af kriterierne i nr. 2-5, uden dog at opfylde kriteriet, og har betydelige danskkundskaber.

Stk. 2. En studerende, der ikke har bopæl i et EU- eller EØS-medlemsland, har ret til uddannelsesstøtte til uddannelse i et EU- eller EØS-medlemsland, hvis den studerende opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. En studerende, der forsørgers af en EU- eller EØS-statsborger, der har bopæl i udlandet og samtidig er vandrende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, har uanset stk. 1 ret til specialpædagogisk støtte til uddannelse i et EU- eller EØS-medlemsland, hvis EU- eller EØS-statsborgeren har arbejdet i Danmark eller drevet selvstændig virksomhed i Danmark i mindst 5 år.

Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for studerende, der ikke er registreret i CPR som udrejst, jf. § 24, stk. 5 og 6, i lov om Det Centrale Personregister.

§ 1 b. Det er en betingelse for tildeling af specialpædagogisk støtte til uddannelse uden for EU- og EØS-medlemslandene, at den studerende, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for studerende, der ikke er registreret i CPR som udrejst, jf. § 24, stk. 5 og 6, i lov om Det Centrale Personregister.

§ 2. Ud over støtte til studerende på de i lovens § 4 nævnte uddannelser kan der ydes støtte til studerende, der er indskrevet på og gennemgår offentligt anerkendte videregående uddannelser indtil kandidatgrad og magisterkonferensgrad, som hører under Kirkeministeriet, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte, herunder obligatoriske praktikperioder i disse uddannelser, selv om de ikke berettiger til statens uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Ved danske uddannelser forstås i denne bekendtgørelse uddannelser, der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 5, og de oven for i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Ved udenlandske uddannelser forstås i denne bekendtgørelse de uddannelser, der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Ved institutionen forstås i denne bekendtgørelse dels den danske uddannelsesinstitution, som den studerende er optaget på, dels den ansættelsesinstitution, hvor den studerende gennemgår pædagogikum.

§ 3. Specialpædagogisk støtte kan ydes i en eller flere støtteformer inden for følgende grupper:

1) Rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens betydning for gennemførelse af uddannelsen.

2) Hjælpemidler og instruktion i brugen heraf.

3) Sekretærhjælp og praktisk hjælp.

4) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

5) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

6) Støttetimer med henblik på kompensation for funktionsnedsættelsen.

Stk. 2. Støtte kan ikke ydes til:

1) Specialundervisning eller andre pædagogiske initiativer med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for gennemførelse af uddannelsen.

2) Bygningsmæssige ændringer med henblik på at forbedre tilgængeligheden for studerende med fysisk funktionsnedsættelse.

3) Befordring til og fra institutionen.

4) Sygeundervisning.

Stk. 3. Støtte under studierejser og praktikperioder i udlandet, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 5, samt under uddannelse i udlandet, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 3 og 4, kan ikke overstige det økonomiske niveau for den støtte, som den studerende får eller ville kunne få under uddannelse i Danmark.

Til toppen

Kapitel 2 – Forlængelse af støtteramme og støttetid

§ 4. Styrelsen kan forlænge støtterammen og støttetiden, jf. lovens §§ 5 og 6, herunder til teoretisk og praktisk pædagogikum og uddannelse på pastoralseminarierne, dog ikke ud over 24 måneder.

Stk. 2. Støtterammen og støttetiden kan ikke forlænges, hvis den studerende har fået støtte i en periode med frivillig, ulønnet praktik, tilrettelagt efter reglerne for uddannelsen.

Til toppen

Kapitel 3 – Ansøgning, indstilling, afgørelse og administration

§ 5. Den studerende indgiver ansøgning om støtte til institutionen, hvis der søges støtte til deltagelse i danske uddannelser, jf. § 2, stk. 2, eller til styrelsen, hvis der søges støtte til deltagelse i udenlandske uddannelser, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 2. Ansøgningen skal omfatte:

1) Den studerendes navn og personnummer.

2) En skriftlig tilkendegivelse fra den studerende om behovet for støtte.

3) Eksisterende dokumentation for den studerendes fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse.

Stk. 3. Ansøgningen kan tidligst afleveres den dag, hvor den studerende har fået meddelelse om at være optaget på uddannelsen.

Stk. 4. Styrelsen bestemmer, i hvilke tilfælde der ud over den første ansøgning om støtte, jf. stk. 1, skal indgives yderligere ansøgninger.

§ 6. På baggrund af ansøgningen fra den studerende foretager institutionen en indstilling til styrelsen. Indstillingen skal indeholde institutionens redegørelse for den studerendes behov for specialpædagogisk støtte.

Stk. 2. Når institutionen indskriver en studerende, der medbringer et hjælpemiddel bevilget under et tidligere uddannelsesforløb, skal den studerende indgive ansøgning til institutionen om overførsel af bevillingen. På baggrund af ansøgningen foretager institutionen en indstilling til styrelsen inden for den angivne frist, jf. stk. 2. Institutionen oplyser om tidligere støtteforløb i sin indstilling og vurderer i sin redegørelse, om der er behov for ændringer af støtten. Hvis der ikke indstilles ændringer af støtten, kan der ses bort fra dokumentationskravet, jf. § 5, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3. Indstillingen skal fremsendes til styrelsen senest 14 dage efter, at institutionen har modtaget den studerendes ansøgning og relevant dokumentation for den studerendes fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse foreligger.

Stk. 4. Institutionerne skal indgive indstillingen digitalt ved anvendelse af den digitale løsning som Ministeriet for Børn og Undervisning stiller til rådighed. Institutionerne og de uddannelsessøgende skal modtage meddelelser og afgørelser om indstillingen digitalt.

Stk. 5. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, meddele dispesation til, at indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse af meddelelser og afgørelser herom kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening. Dette kan f.eks. gælde for borgere, hvis særlige forhold gør, at de ikke er fortrolige med brugen af digitale medier og derfor har svært ved at tilegne sig brugen heraf, samt for borgere uden dansk CPR- nr.

Stk. 6. Afgørelser og meddelelser sendes til den uddannelsessøgendes e-boks.

§ 7. Styrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt og fra hvilket tidspunkt støtte kan tildeles.

Stk. 2. Støtte kan tidligst tildeles fra den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsen.

§ 8. Styrelsen træffer afgørelse om at standse støtte til en studerende, der

1) afslutter eller afbryder uddannelsen,

2) får orlov fra uddannelsen,

3) af andre grunde helt eller delvist ikke har behov for støtte i en periode eller

4) ikke er studieaktiv.

Stk. 2. En studerende, som af en af de i stk. 1 nævnte grunde ikke længere er berettiget til støtte, skal selv give meddelelse herom til institutionen ved deltagelse i danske uddannelser, jf. § 2, stk. 2, eller til styrelsen ved deltagelse i udenlandske uddannelser, jf. § 2, stk. 3.

§ 9. Støtte tilvejebringes af institutionen i overensstemmelse med styrelsens afgørelse ved deltagelse i danske uddannelser, jf. § 2, stk. 2, og af styrelsen ved deltagelse i udenlandske uddannelser, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 2. Hjælpemidler tildelt i medfør af denne bekendtgørelses § 3, stk. 1, nr. 2, følger den studerende til anden uddannelse omfattet af lovens § 4, stk. 1, eller omfattet af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

§ 10. Styrelsen udarbejder skemaer, formularer og andet materiale til brug for ansøgninger, indstillinger og udlån af hjælpemidler, der er omfattet af genbrugsordningen, og bestemmer i hvilken udstrækning skemaer mv. skal indgives i elektronisk form.

Stk. 2. Styrelsen kan pålægge institutionerne at benytte styrelsens edb-systemer ved varetagelse af institutionernes opgaver efter denne bekendtgørelse.

Til toppen

Kapitel 4 – Udgifter, regnskab og revision

§ 11. Udgifter til specialpædagogisk støtte afholdes af institutionen eller af styrelsen, jf. § 9.

Stk. 2. Styrelsen refunderer institutionens afholdte udgifter i overensstemmelse med den afgørelse, som styrelsen har truffet, jf. § 7.

Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå refusion, at styrelsens bevillingstilsagn foreligger, før institutionen tilvejebringer den specialpædagogiske støtte, og at institutionen anskaffer støtten fra leverandører, som er godkendt af eller anvist af styrelsen.

Stk. 4. Det er tillige en betingelse for at opnå refusion, at styrelsen har modtaget refusionsanmodningen senest en måned efter, at regningen er betalt. Styrelsen kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen.

§ 12. Tilskud, der inden for Undervisningsministeriets område er ydet efter denne bekendtgørelse, indgår i institutionens årsrapport, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse m.v., og er omfattet af de for institutionen gældende regler om revision og tilskudskontrol m.v.

Stk. 2. Tilskud, der inden for andre ministerområder er ydet efter denne bekendtgørelse af statsinstitutioner, folkekirkelige institutioner eller selvejende institutioner, er omfattet af de inden for disse ministerområder gældende bestemmelser om revision og tilskudskontrol m.v.

Til toppen

Kapitel 5 – Tilsyn og afgivelse af oplysninger

§ 13. Styrelsen fører tilsyn med institutionerne i forbindelse med administrationen af den specialpædagogiske støtte. Institutionerne skal efter anmodning fra styrelsen indsende alle oplysninger, der er nødvendige for kontrol af grundlaget for støttetildeling og refusion af udgifter, der er afholdt af institutionen.

Til toppen

Kapitel 6 – Klage

§ 14. Klage over afgørelser, der træffes af styrelsen, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Klage stiles til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten og indsendes gennem styrelsen.

Stk. 3. Ankenævnet for Uddannelsesstøtten kan se bort fra en overskridelse af klagefristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 4. Ankenævnet for Uddannelsesstøttens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Til toppen

Kapitel 7 – Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007 og finder anvendelse på ansøgninger om specialpædagogisk støtte, som indgives denne dato eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1242 af 18. december 2000 med senere ændringer om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen) ophæves. Bekendtgørelsens regler finder dog fortsat anvendelse på ansøgninger, der er indgivet forud for den 1. august 2007.

Til toppen

Noter

§ 1 ændret 1/4 2015 ved bek. nr. 267 af 23/3 2015.

Indledningen og § 1 ændret og § 1 a og § 1 b indsat 1/7 2014 ved bek. nr. 826 af 25/6 2014.

§ 6 ændret 4/7 2012 ved bek. nr. 752 af 28/6 2012.

Indledningen, § 2 og § 3 ændret 1/2 2010 ved bek. nr. 112 af 28/1 2010.

Til toppen