Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen

Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1592 af 13/12 2007, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1177 af 21/9 2016.

I medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 628 af 8. juni 2016, og i medfør af tekstanmærkning nr. 2 ad 09.22.21. til § 9 på finansloven for finansåret 2016, fastsættes:

§ 1. Når et statsgaranteret studielån overføres til Udbetaling Danmark, indfrier restanceinddrivelsesmyndigheden lånet i pengeinstituttet, og pengeinstituttet skal indsende:

1) originale gældsbreve med tilhørende originale garantierklæringer,

2) den senest underskrevne tilbagebetalingsaftale, og

3) opgørelse af studielånet, herunder oplysning om det oprindelige lånebeløb og tilskrevne renter.

Stk. 2. Udbetaling Danmark og restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos pengeinstitutterne indhente de oplysninger, der er nødvendige for at administrere de overførte lån, herunder oplysning om perioder med bevilget udsættelse, tilbagebetalingsperiodens sluttidspunkt og tilskrevne renter i og efter studietiden.

Stk. 3. Når et statsgaranteret studielån er overført til administration i Udbetaling Danmark bortfalder statsgarantien, og lånet er herefter ydet som et direkte udlån af statskassen.

§ 2. Tilbagebetalingen af studielån efter § 1 inkl. renter og omkostninger m.v. skal normalt begynde 1 år efter det tidspunkt, hvor låntager afslutter eller afbryder sin uddannelse. Hvis låntager senere begynder på eller genoptager en uddannelse, udsættes tilbagebetalingen normalt fra dette tidspunkt, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om statsgaranterede studielån. Tilbagebetalingen skal ske med passende rater i forhold til gældens størrelse og inden for en tilbagebetalingsperiode på højst 15 år fra uddannelsens ophør.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan bestemme, at tilbagebetalingen af lånet skal begynde før det i stk. 1, 1. led, anførte tidspunkt, når låntager ikke længere kan anses for at være studieaktiv. Tilbagebetalingen af lånet skal i så fald ske inden for en tilbagebetalingsperiode på højst 15 år.

Stk. 3. Låntager og Udbetaling Danmark kan indgå en frivillig aftale om, at der indbetales ydelser på studielånet, inden tilbagebetalingspligten indtræder. Lånet kan ikke opsiges som misligholdt, selvom en sådan aftale ikke overholdes.

Stk. 4. Hvis en frivillig aftale efter stk. 3 ikke opfylder betingelsen om, at tilbagebetalingen skal ske med passende rater i forhold til gældens størrelse og inden for tilbagebetalingsperioden, jf. stk. 1, skal aftalen ændres, når tilbagebetalingspligten indtræder.

Stk. 5. Lånene tilbagebetales med månedlige ydelser og forrentes med en rente, der fastsættes til CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) for udlån over en 6 måneders periode med tillæg af et gebyr til dækning af omkostningerne ved administration af lånene. Renten fastsættes for et halvt år ad gangen på baggrund af CIBOR-renten i det forudgående halvår. Renten tilskrives kvartalsvis.

§ 3. Tilbagebetaling efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1, udsættes, hvis låntager senere begynder på eller genoptager

1) en uddannelse, der giver ret til statens uddannelsesstøtte, herunder perioder med lønnet praktik, der indgår i uddannelsen,

2) en erhvervsuddannelse eller en dertil svarende elev-/lærlingeuddannelse, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller

3) et ph.d-studium og ikke modtager løn til studiet.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan fra tidspunktet for tilbagebetalingspligtens indtræden, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1, træffe afgørelse om at udsætte tilbagebetalingen.

Stk. 3. Afvigelser fra en allerede indgået tilbagebetalingsordning aftales mellem låntager og Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Ved afgørelser efter stk. 2 og 3 skal Udbetaling Danmark tage hensyn til, at gælden fortsat kan tilbagebetales inden udløbet af den oprindeligt fastsatte tilbagebetalingsperiode.

§ 4. Udbetaling Danmark kan efter anmodning fra låntager forlænge tilbagebetalingsperioden, når omstændighederne taler for det. Tilbagebetalingsperioden vil normalt ikke kunne forlænges med mere end 5 år.

Stk. 2. Afgørelse om forlængelse af tilbagebetalingsperioden træffes på grundlag af en samlet vurdering af låntagers personlige og økonomiske forhold, studielånets hidtidige afvikling, og om restgælden må antages at kunne afvikles inden for den forlængede tilbagebetalingsperiode.

Stk. 3. Hvis låntager tidligere har fået bevilget udsættelse med tilbagebetalingen vil tilbagebetalingsperioden kunne forlænges med udsættelsesperiodens samlede varighed, jf. § 3, stk. 2, hvis låntager skønnes at være i stand til at afvikle studielånet inden for den forlængede tilbagebetalingsperiode.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan afslå at forlænge tilbagebetalingsperioden, hvis låntager afvikler anden betydelig gæld end studiegæld.

§ 5. Indgår låntager ikke aftale om tilbagebetaling, eller betaler låntager ikke de fastsatte ydelser til tiden, rykkes låntager skriftligt.

Stk. 2. Studielånet kan efter påkrav opsiges til skadesløs betaling, hvis låntager ikke overholder studielånets vilkår, herunder ikke betaler forfaldne ydelser.

§ 6. Det samlede studielån forfalder til betaling, hvis

1) en tilbagebetalingsaftale ikke er indgået på tilbagebetalingstidspunktet, og dette skyldes låntagers forhold,

2) skyldige beløb ikke betales rettidigt,

3) låntager afgår ved døden,

4) låntager bliver umyndiggjort eller kommer under lavværgemål, eller

5) låntagers bo kommer under konkursbehandling, der åbnes forhandling om akkord, eller der indledes gældssanering ved skifteretten.

§ 7. Låntager kan efter anmodning få tilbageført sit studielån til et pengeinstitut. I så fald kan Restanceinddrivelsesmyndigheden på statskassens vegne udstede garanti for betaling af den resterende del af lånet mod at modtage et til lånets restgæld incl. renter og omkostninger svarende beløb fra det pågældende pengeinstitut.

§ 8. Udbetaling Danmarks afgørelser kan indbringes for restanceinddrivelsesmyndigheden, der træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighedens øvrige afgørelser efter lov om statsgaranterede studielån kan indbringes for Landsskatteretten. Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser skal være modtaget af restanceinddrivelsesmyndigheden senest 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 3. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden efter en ny vurdering kan give klageren medhold, træffer restanceinddrivelsesmyndigheden afgørelse i klagesagen.

Stk. 4. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden efter en ny vurdering kan give klageren delvist medhold, skal restanceinddrivelsesmyndigheden samtidig oplyse klageren om, at klagen kan fastholdes, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden får besked herom inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse i klagesagen.

Stk. 5. Hvis den oprindelige afgørelse ikke ændres, eller hvis klagen fastholdes, sender restanceinddrivelsesmyndigheden klagen til Landsskatteretten, som træffer den endelige administrative afgørelse i klagesagen.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 950 af 16. december 1998 om administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Finansstyrelsen.

Til toppen

Noter

Indledningen og § 1, § 2, § 3, § 4 og § 8 ændret 1/10 2016 ved bek. nr. 1177 af 21/9 2016.

Til toppen