Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik

Bestyrelsens for Arbejdsgivernes Elevrefusions bekendtgørelse nr. 1120 af 27/9 2007.

I medfør af § 3 i lov nr. 1325 af 20. december 2000 om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 14. juli 2007, og efter aftale med undervisningsministeren fastsættes:

§ 1. Arbejdsgivernes Elevrefusion udbetaler på statens vegne bonus til elever, der har gennemført en ungdomsuddannelse med lønnet praktik efter bestemmelserne i lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik.

Stk. 2. Følgende elever er berettiget til bonus efter reglerne i denne bekendtgørelse:

1) elever der har gennemført en erhvervsuddannelse,

2) elever der har gennemført en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan sidestilles med erhvervsuddannelser, jf. § 4, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (for tiden farmakonomuddannelsen, erhvervsfiskeruddannelsen og lokomotivføreruddannelsen).

Stk. 3. Der ydes ikke bonus for at gennemføre en uddannelse til elever, for hvilke arbejdsgiveren er berettiget til voksensats efter de regler, der er fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion i forbindelse med udbetaling af lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 2. Bonus optjenes i de måneder, hvor eleven har været under uddannelse i henhold til en skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og i de måneder, hvor eleven eventuelt har været i skolepraktik.

Stk. 2. Optjening af bonus begynder den 1. i den kalendermåned, hvor uddannelsesforholdet i henhold til stk. 1 er begyndt, dog tidligst fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 18 år. Optjeningen ophører med udgangen af den måned, hvor uddannelsesforholdet er gennemført.

§ 3. Bonus udbetales i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse. Bonus kan højst udgøre 83,33 kr. pr. måned eleven har været under uddannelse.

Stk. 2. Udbetaling af bonus, der som følge af manglende oplysninger ikke har kunnet foretages i juni måned, foretages inden årets udgang.

§ 4. Skolerne giver løbende Arbejdsgivernes Elevrefusion oplysning om gennemførte uddannelsesaftaler, eller hvad der uden for erhvervsuddannelserne træder i stedet herfor. Oplysningerne kan indberettes elektronisk eller skriftligt efter nærmere aftale mellem skolen og Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 5. Arbejdsgivere giver på anmodning Arbejdsgivernes Elevrefusion oplysninger af betydning for udbetaling af bonus. Oplysningerne kan gives elektronisk eller skriftligt efter nærmere aftale med Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 6. Elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik skal straks give Arbejdsgivernes Elevrefusion skriftlig meddelelse, hvis de modtager bonus for en længere periode, end de har været under lønnet ungdomsuddannelse eller i skolepraktik.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. oktober 2007 og har virkning fra 1. august 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 233 af 23 marts 2006 om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik.

Stk. 3. Bonus optjent før 1. august 2007 efter de hidtil gældende regler, jf. stk. 2, indgår i opgørelsen af bonus for uddannelse gennemført efter 1. august 2007. Elever i landbrugsuddannelserne og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der gennemfører uddannelse efter de regler, der er nævnt i § 17, stk. 3 eller § 18, stk. 2, i lov nr. 561 af 6. juni 2007, bevarer deres hidtidige rettigheder til bonus.

Til toppen