Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1033 af 20/8 2007.

I medfør af § 32, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsråd, der driver et særligt dagtilbud efter § 5 stk. 2 i lov om social service, skal oprette en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre ved de særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet er ikke forpligtet til at oprette en forældrebestyrelse, hvis forældrene er sikret forældreindflydelse gennem repræsentation i en fællesbestyrelse for et kombineret tilbud efter §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven og § 32 i lov om social service.

Stk. 3. Forpligtelsen til at oprette en forældrebestyrelse bortfalder, hvis det ikke er muligt at få valgt det nødvendige antal forældrerepræsentanter til sammensætning af en forældrebestyrelse. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet må i stedet for sikre på anden måde, at forældrene får indflydelse på dagtilbuddets arbejde.

Stk. 4. Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan beslutte, at medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret.

Stk. 5. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelse af en budgetramme for hvert enkelt dagtilbud inden for de af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsatte retningslinier. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet i forbindelse med ansættelse af personale i dagtilbuddet.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade opgaver med at udføre tilsyn efter § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område til en forældrebestyrelse.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan ikke overlade beføjelser, der følger af kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bevillings- og arbejdsgiverkompetance til en forældrebestyrelse.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan ikke til en forældrebestyrelse overlade kompetence til at træffe afgørelse om optagelse i dagtilbuddet og til at fastsætte forældrebetalingen.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter vedtægter for styrelsen af dagtilbuddene efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne.

§ 2. Selvejende særlige dagtilbud skal oprette en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og repræsentation af dagtilbuddets medarbejdere. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor det selvejende dagtilbuds bestyrelse består af et flertal af valgte forældre. Det selvejende dagtilbuds bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra en forældrebestyrelse en vedtægt for styrelsen af dagtilbuddet. Vedtægten godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Forpligtelsen til at oprette en forældrebestyrelse kan fraviges efter samme retningslinier som nævnt under § 1, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Selvejende særlige dagtilbud skal fastlægge i vedtægten, at forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet samt har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier og det i vedtægten fastsatte formål og idegrundlag.

Stk. 4. Begrænsningerne i § 1, stk. 6, om, at visse beføjelser ikke kan overlades til en forældrebestyrelse, gælder også i forhold til en forældrebestyrelse i selvejende særlige dagtilbud.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. september 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1160 af 23. november 2006 om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud ophæves.

Til toppen