Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Vejledning om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed

Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 118 af 13/12 2006.

I bekendtgørelse nr. 1404 af 13. december 2006 om tilsynet med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed, er der fastsat regler om tilsynet.

Denne vejledning beskriver, hvad kommunerne skal gøre ved direktoratets tilsyn efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 51 af 9. juni 2004 om tilsynet med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed.

 

§ 1. Formålet med tilsynet er at medvirke til at sikre kvaliteten af kommunernes administration af rådighedsvurderinger.

Til § 1

Det er Arbejdsdirektoratets (direktoratets) opgave at medvirke til, at kommunerne har en høj kvalitet i sagsbehandlingen ved rådighedsvurderinger.

Formålet med tilsynet er at sikre, at kommunerne administrerer efter de gældende regler om rådighed, konsekvenser og sanktioner mv. En korrekt administration vil sikre, at modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer bl.a., at de skal deltage i tilbud efter afsnit IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller kapitel 4 i integrationsloven, eller modtage formidlet arbejde.

Tilsynet skal også bidrage til, at kommunerne forebygger og standser fejludbetalinger af ydelser.

Endelig vil den viden, der samles ved tilsynet, skabe større kendskab og gennemsigtighed med kommunernes administration af området.

Anvendelsesområde

§  2. Arbejdsdirektoratet (direktoratet) fører tilsyn med kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter §§ 13-13 c og 38 a-41 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Direktoratet fører også tilsyn med kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter §§ 25- 25 a og 30-31 i lov om integration af udlændinge i Danmark.

Stk. 3. Tilsynet omfatter kun sager om personer, der søger om eller får kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, og som kun har ledighed som problem (matchkategori 1-3).

Til § 2, stk. 3

Direktoratet fører kun tilsyn med sager, der vedrører modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse, som alene har ledighed som problem (matchkategori 1-3).

Hvis kommunen vurderer, at en person, der er omfattet af § 2, har andre problemer end ledighed (matchkategori 4-5), og derfor ikke skal være registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenterene, udgår sagen af tilsynet.

Tilsynsformen mv.

§ 3. Direktoratet fører tilsyn efter § 2 ved en central stikprøvekontrol, ved tilsynsbesøg i kommunerne eller ved spotundersøgelser.

Til § 3

Direktoratet foretager stikprøvekontrol, tilsynsbesøg og spotundersøgelser fordelt over året i kommunerne. Når en kommune skal indgå i tilsynet, får kommunen nærmere besked om dette.

Central stikprøvekontrol

§ 6 . Direktoratet udvælger de sager, som skal indgå i den centrale stikprøvekontrol blandt sager om personer, der er omfattet af § 2, som er registreret hos staten i jobcenteret som arbejdssøgende, og som har handlet på en sådan måde, at kommunen har pligt til at vurdere personens rådighed og eventuelt give en sanktion mv.

Stk. 2. Direktoratet afgør størrelsen og sammensætningen af stikprøvekontrollen før det enkelte tilsyn og giver kommunen besked.

Til § 6, stk. 1

Direktoratet kan indhente sager til stikprøvekontrollen på baggrund af underretninger fra staten i jobcenteret om, at en person har haft en negativ hændelse, fx ikke er mødt til en samtale hos staten i jobcenteret.

Direktoratet kan også indhente sager fra kommunerne på baggrund af oplysninger fra Arbejdsmarkedsportalens Ledelsesrapporter. Direktoratet foretager en søgning af personer, som kommunen har indplaceret i matchkategori 1-3. Herfra udvælger direktoratet et antal cpr.nr., og anmoder kommunen om at oplyse, hvilke af disse personer, som har haft en negativ hændelse i en bestemt periode. En negativ hændelse kan fx være, at personen er udeblevet fra et kommunalt tilbud.

På baggrund af kommunens oplysninger om personer, som har haft en negativ hændelse, udvælger direktoratet et antal cpr.nr., som skal indgå i tilsynet.

Direktoratet kan også indhente sager fra kommunerne ved at anmode en kommune om i en given periode at registrere alle negative hændelser, som personer, der er omfattet af § 2, har haft. Herefter udvælges et antal sager fra denne liste til at indgå i tilsynet.

Direktoratet kan endelig indhente sager ved at foretage udtræk fra sanktionsregisteret, som består af kommunernes oplysninger om, hvorfor en person har fået en sanktion, og hvilken sanktion personen har fået. Direktoratet skal henvise til bekendtgørelse om kommunernes pligt til at levere data om afgørelser om konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag. Direktoratet udvælger et antal sager på baggrund af de leverede data til at indgå i tilsynet.

De negative hændelser kan fx være, når personen:

1) afslår et formidlet arbejde,

2) udebliver fra en formidlingssamtale (jobsamtale) eller en kontaktdato hos staten i jobcenteret,

3) udebliver fra en formidlingssamtale (jobsamtale) eller en samtale i det individuelle kontaktforløb (jobsamtale) i kommunen i jobcenteret,

4) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

5) undlader efter krav fra kommunen eller staten i jobcenteret at søge konkrete, åbne jobordrer,

6) uden en rimelig grund ophører med sit arbejde,

7) ikke giver besked til kommunen eller staten i jobcenteret, kommunen eller arbejdsgiveren om sygdom, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven eller skal møde til en jobsamtale hos en arbejdsgiver,

8) uden en rimelig grund afviser tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,

9) udebliver fra et tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven, eller

10) undlader senest 1 måned efter registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret at indlægge sit CV i Jobnet.

§ 7. Når en sag er udvalgt til tilsyn, skal kommunen sende kopi af de relevante sagsakter i sagen til direktoratet senest 14 dage efter, at den er blevet bedt om det. Hvis kommunen ikke kan sende materialet inden for fristen, skal den oplyse hvorfor og hvornår materialet så vil blive sendt.

Stk. 2. Materialet skal sendes med sikker elektronisk post. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen sende materialet med post.

Til § 7, stk. 1

Kommunen skal sende alt relevant materiale i sagen til direktoratet.

Dette kan være kommunens:

1) oplysning om den hændelse eller de grunde, der har ført til rådighedsvurderingen, fx besked fra staten i jobcenteret om, at en person, der er omfattet af § 2, ikke er mødt til eller har afslået en aktivitet,

2) breve, telefon- eller samtalenotat mv. om, hvad personen har forklaret om hændelsen,

3) oplysning om rådighedsvurderingen og resultatet heraf,

4) oplysning om vurderingen af, om hændelsen skal medføre en sanktion eller have konsekvenser for udbetalingen af hjælp, fx nedsættelse af hjælpen,

5) oplysning om andre hændelser inden for de seneste 12 måneder, der har ført til en sanktion,

6) kopi af afgørelsen til personen,

7) oplysning om, hvilken ydelse personen modtager,

8) timesedler,

9) udbetalingsspecifikationer, og

10) andet relevant materiale til brug for vurderingen af sagen, fx lægeerklæringer, udtalelser fra arbejdsgiver mv.

Hvis kommunen fører journalark, hvor de oplysninger, der fremgår af ovenstående liste, er journalført, skal kommunen sende arkene til direktoratet. Hvis der indgår oplysninger om forhold, der ikke angår tilsynet, skal kommunen sørge for, at disse ikke sendes til direktoratet.

Direktoratet har udarbejdet en checkliste til brug for kommunernes sagsbehandling. Tjeklisten ligger på direktoratets hjemmeside, www.adir.dk.

De oplysninger, der er nævnt i ovenstående liste, bør ligge i sagerne. Det skyldes, at kravene til dokumentation, sagsoplysning mv. skal opfyldes ved kommunens sagsbehandling i sager om personer, der er omfattet af § 2. Kravene er fastsat i forvaltningsloven, offentlighedsloven, lov om retssikkerhed og almindelige retsgrundsætninger.

Der er også fastsat krav i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets og øvrige ministeriers ressortområder.

Når kommunen sender materialet til direktoratet, skal kommunen underrette de personer, hvis sager indgår i tilsynet, om deres rettigheder efter Persondataloven. Direktoratet har udarbejdet en orienteringsskrivelse, som ligger på direktoratets hjemmeside – www.adir.dk – under overskriften Persondataloven.

Til § 7, stk. 2

Kommunerne kan på direktoratets hjemmeside se, hvordan de kan sende oplysninger til direktoratet med sikker post. Kommunerne skal følge den fremgangsmåde, som er beskrevet på hjemmesiden for at sikre, at personfølsomme oplysninger sendes krypteret og signeret.

Tilsynsbesøg

§ 8. Direktoratet vælger de sager, som skal indgå i tilsynsbesøget, efter de kriterier, som er nævnt i § 6, stk. 1.

Stk. 2. Direktoratet afgør størrelsen og sammensætningen af sagerne, som skal indgå i tilsynsbesøget og giver kommunen besked.

Til § 8, stk. 1

Tilsynet omfatter sager, hvor kommunen har pålagt en person, der er omfattet af § 2, en sanktion mv. Tilsynet omfatter også sager, hvor kommunen har vurderet, at der ikke skulle foretages mere.

Til § 8, stk. 2

Når direktoratet har valgt sager til brug for tilsynsbesøget, får kommunen besked om, hvilke sager direktoratet ønsker at se.

Hvis kommunen vurderer, at en person, der er omfattet af § 2, har andre problemer end ledighed, og derfor ikke skal være registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, vil sagen ikke indgå i tilsynet.

Kommunen skal give direktoratet besked om dette hurtigst muligt efter, at kommunen har fået besked om, at en sag skal indgå i tilsynet.

§ 9. Ved et tilsynsbesøg i kommunen skal direktoratet have adgang til de relevante akter i de sager, som direktoratet ønsker at føre tilsyn med.

Stk. 2. Et tilsynsbesøg varsles 14 dage før besøget. Direktoratet oplyser ved varslet, hvilke konkrete sager der skal indgå i tilsynet.

Stk.3. Kan direktoratet ikke vurdere sagen endeligt under tilsynsbesøget, anmoder direktoratet kommunen om kopi af materialet i sagen.

Stk. 4. Hvis kommunen ikke kan give direktoratet kopi af materialet i sagen ved besøget, skal den sende det til direktoratet senest 14 dage efter besøget. Hvis kommunen ikke kan sende materialet inden for fristen, skal den oplyse hvorfor og hvornår materialet så vil blive sendt.

Stk. 5. Materialet skal sendes med sikker elektronisk post. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen sende materialet med post.

Til § 9, stk. 1

Direktoratet skal henvise til vejledningen til § 7, stk. 1, hvor det fremgår, hvilket materiale direktoratet skal have adgang til.

Til § 9, stk. 5

Se vejledningen til § 7, stk. 2.

Spotundersøgelser

§ 10. Direktoratet kan vælge at foretage tilsyn ved spotundersøgelser.

Stk. 2. Når en spotundersøgelse skal foretages, anmoder direktoratet kommunen om oplysninger om sager om personer, der er omfattet af § 2, som er registreret hos staten i jobcenteret som arbejdssøgende, og som har handlet på en sådan måde, at kommunen har pligt til at vurdere personens rådighed og eventuelt give en sanktion mv.

Stk. 3. Direktoratet afgør størrelsen og sammensætningen af spotundersøgelsen og giver kommunen besked.

Til § 10, stk. 1

Direktoratet kan vælge at foretage tilsyn via en spotundersøgelse. Det kan fx være et område, hvor tilsynet har vist, at kommunerne har problemer med administrationen eller områder, hvor der er opstået tvivl om, hvorvidt administrationen af rådighedsreglerne er hensigtsmæssig.

Til § 10, stk. 2

Når direktoratet har valgt, at der skal foretages en spotundersøgelse, kan direktoratet udvælge sager, som beskrevet i § 6 og vejledningen til § 6.

Direktoratet kan også anmode kommunerne om oplysninger om, hvilke personer, der fx ikke er blevet ansat i et formidlet arbejde og hvilken konsekvens det har fået for personen.

§ 11. Spotundersøgelsen gennemføres efter samme retningslinier, som beskrevet i § 7 og § 9.

Til § 11

Direktoratet skal henvise til vejledningen til § 7 og § 9.

Resultatet af tilsynet

§ 12. Direktoratet meddeler sin vurdering af den enkelte sag til kommunen.

Stk. 2. Hvis direktoratet ikke er enig i kommunens vurdering af sagen og vurderer, at der ikke kan anmeldes et beløb til statsrefusion, hører direktoratet kommunen. Kommunen har 14 dage til at komme med bemærkninger. Direktoratet meddeler herefter sin endelige vurdering af sagen.

Til § 12

Direktoratet kan ikke ændre en kommunes afgørelse overfor en person, hvis sag indgår i tilsynet.

Direktoratet kan heller ikke anmode en ankeinstans om at tage en afgørelse op til behandling, selv om direktoratet har vurderet, at der er fejl i kommunens afgørelse.

Ankesystemet er ikke bundet af direktoratets vurdering ved tilsynet. De kan fx i en ankesag foretage den nødvendige helhedsvurdering af personens situation. De kan dermed nå til en anden afgørelse end resultatet af direktoratets tilsyn.

Til § 12, stk. 2

Kommunen vil altid blive hørt i en sag, hvor direktoratet umiddelbart vurderer, at kommunen ikke har ret til at anmelde et beløb til statsrefusion for en periode. Dette sker for, at kommunen kan se grundlaget for direktoratets vurdering og har mulighed for at komme med bemærkninger eller nye oplysninger i sagen. Kommunen har 14 dage til at svare. Direktoratet sender derefter sin endelige vurdering af sagen til kommunen.

Hvis en kommune har truffet en forkert afgørelse, og dette ikke får refusionsmæssige konsekvenser, meddeler direktoratet sin vurdering til kommunen uden forudgående høring. Kommunen kan dog altid komme med bemærkninger eller nye oplysninger til sagen. Direktoratet vil herefter genvurdere sagen og give kommunen meddelelse om resultatet. Direktoratet skal have de nye oplysninger inden 14 dage efter, at kommunen har modtaget direktoratets vurdering i sagen.

§ 13. Direktoratet giver kommunalbestyrelsen en samlet meddelelse om resultatet af tilsynet og orienterer samtidig kommunens revisor. Meddelelsen gives senest 3 måneder efter afslutningen af tilsynet. Hvis meddelelsen ikke kan gives inden for fristen, oplyser direktoratet kommunen om årsagen til dette, og om hvornår kommunen kan forvente meddelelsen.

Stk. 2. Meddelelsen indeholder bl.a. følgende:

1) en vurdering af, om afgørelserne følger de gældende regler på området, og

2) en vurdering af, om der er udbetalt ydelser fejlagtigt, med den virkning at der skal ske refusionsmæssig berigtigelse.

Stk. 3. Direktoratet kan sammen med meddelelsen anmode kommunen om at gøre rede for forhold, som er konstateret ved tilsynet.

Stk. 4. Hvis det konstateres, at der ikke er retningslinjer eller beskrivelser af forretningsgange for sagsbehandlingen, kan direktoratet henstille, at der bliver udarbejdet sådanne. Udarbejdelsen af disse skal ske med inddragelse af kommunens revisor.

Stk. 5. Hvis direktoratet ved tilsynet konstaterer, at særlige forhold gør sig gældende i en kommune, fx en særlig høj fejlprocent eller særligt alvorlige fejl, kan direktoratet indlede en dialog med kommunen om forholdet.

Til § 13, stk. 1

Direktoratet giver kommunalbestyrelsen meddelelse om resultatet af det enkelte tilsyn. Direktoratet orienterer samtidig kommunens revisor. Det sker bl.a. for, at kommunen og kommunens revisor kan sørge for en eventuel refusionsmæssig berigtigelse.

Meddelelsen gives også for, at kommunens revisor kan foretage yderligere undersøgelser.

Til § 13, stk. 2

Meddelelsen indeholder en samlet gennemgang og vurdering af resultatet af tilsynet. Følgende vil fremgå af meddelelsen:

  • hvor mange sager, der er truffet en forkert afgørelse i,
  • hvor mange sager, der ikke har kunnet vurderes på grund af manglende oplysninger om sagen i fx journalark
  • hvor mange sager, der ikke er udtalt kritik i, og
  • hvor mange sager, der er udgået af tilsynet.

Hvis direktoratet har vurderet, at der er udbetalt ydelser fejlagtigt, vil det også fremgå af meddelelsen. Kommunen skal sørge for, at det fejlagtigt udbetalte beløb ikke anmeldes til statsrefusion. Hvis beløbet allerede er anmeldt til statsrefusion, skal kommunen sørge for, at der sker refusionsmæssig berigtigelse. Berigtigelsen er undergivet revisors sædvanlige kontrol.

Direktoratet kan også på baggrund af resultatet af tilsynet komme med forslag til forbedringer af sagsbehandlingen.

Til § 13, stk. 3

Direktoratet kan anmode kommunen redegøre nærmere for forhold, der er konstateret under tilsynet. Det kan fx være, at kommunen har et højt fejlniveau, eller at der ikke er retningslinjer eller beskrivelser af forretningsgange for sagsbehandlingen.

Til § 13, stk. 5

Direktoratet kan ved dialogmøder fx komme med forslag til forbedringsområder og metoder i samspil med kommunen.

Direktoratet kan også indgå i et samarbejde om fx undervisningsmateriale om reglerne, udarbejdelse af checklister mv.

Benchmarking og offentliggørelse af resultaterne

§ 15. Direktoratet offentliggør resultaterne af stikprøvekontrollen, tilsynsbesøgene og spotundersøgelserne for de enkelte kommuner i en samlet benchmarkingrapport.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter en gang om året en målsætning for kommunernes fejlniveau mv. i tilsynssagerne. Dette sker første gang i 2007.

Til § 15, stk. 1

Benchmarkingrapporten indeholder en gennemgang af hovedresultaterne. Den indeholder også en sammenligning af de enkelte kommuners resultater, fx i forhold til antal fejl.

Rapporten vil også kunne indeholde forslag til forbedringsområder. Den vil også kunne beskrive praksis i de kommuner, der har den laveste fejlprocent i tilsynet. Heri kan fx indgå en gengivelse af deres forretningsgange til inspiration for andre.

Direktoratet kan på baggrund af benchmarkingrapporterne følge udviklingen i hovedresultaterne og de enkelte kommuners resultater over tid.

Til toppen