Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Vejledning om hjemmesygepleje

Sundhedsstyrelsens vejledning af 11/12 2006.

Indledning

Vejledningen er udarbejdet i medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 469 af 16. juni 2002 om hjemmesygepleje.

Formålet med vejledningen er at beskrive kommunalbestyrelsens forpligtelser vedrørende hjemmesygepleje og indeholder endvidere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunernes tilrettelæggelse af hjemmesygeplejen.

Formålet med den kommunale hjemmesygepleje

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har behov for det.

Hjemmesygepleje ydes til patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at skabe mulighed for, at patienten kan blive i eget hjem, herunder plejebolig mv., hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående, når det ud fra en lægefaglig, sygeplejefaglig og social vurdering skønnes forsvarligt. Den endelige afgørelse skal træffes under hensyntagen til patientens selvbestemmelsesret.

Sammenhængende patientforløb er et af formålene i sundhedsloven. Tilbuddet om hjemmesygepleje til den enkelte patient indgår som en vigtig del heraf og skal være med til at skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i patientforløb.

Den kommunale hjemmesygepleje er således en integreret del af både det samlede sundhedstilbud og den kommunale forvaltning.

Udviklingen i sundhedsvæsenet stiller nye krav til hjemmesygeplejen. Det gælder bl.a. den øgede specialisering, accelererende patientforløb, det forstærkede fokus på systematisk kvalitetsudvikling og forbedring af patientsikkerheden, det stigende antal kronisk syge, udviklingen af nye sygepleje- og behandlingsmetoder, krav til dokumentation og anvendelse af IT mv. Udviklingen indebærer, at hjemmesygeplejen i øget omfang skal løse komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i et tæt samspil med sygehuse og almen praksis.

Hjemmesygeplejens indhold

Den kommunale hjemmesygepleje retter sig mod alle personer uanset alder og boform med behov for sygepleje.

Nedenfor beskrives generelle funktioner, der varetages i hjemmesygeplejen:

Hjemmesygeplejen udfører sygepleje, bl.a.:

 • Udfører sygepleje, rehabilitering og palliation i forløb af forskellig varighed, bl. a. til borgere med kroniske lidelser, alvorligt syge og døende mv.
 • Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver.
 • Observerer patientens tilstand og effekten af sygepleje og behandling.
 • Yder borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at bevare og styrke den enkelte borgers og grupper af borgeres sundhed.

Hjemmesygeplejen planlægger og leder sygepleje, bl.a.:

 • Planlægger og leder sundhedsfremme og forebyggelse, sygepleje-, rehabiliterings- og palliative forløb samt lægeordinerede behandlingsopgaver.
 • Planlægger og leder indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet, sammenhængende patientforløb, høj kvalitet og patientsikkerhed.
 • Sikrer sammenhæng i forhold til sociale ydelser.

Hjemmesygeplejen formidler sygepleje, bl.a.:

 • Rådgiver, vejleder og underviser borgere, patienter, pårørende og hjemmeplejens øvrige faggrupper, herunder elever og studerende.
 • Medvirker til at bevare og styrke borgernes sundhed via borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

Hjemmesygeplejen udvikler sygepleje, herunder bl.a.:

 • Udvikler og forbedrer kvaliteten og patientsikkerheden, bl.a. via dokumentation og kvalitetsudvikling.
 • Medvirker i relevant regionalt udviklings- og forskningsarbejde.
 • Medvirker i analyse af lokale sundhedsbehov og rådgiver om det lokale sundhedsvæsens udvikling, bl.a. når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, palliation og sammenhæng mellem sundheds- og sociale tilbud mv.

Hjemmesygeplejens tilrettelæggelse

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning. Kommunen kan herudover træffe afgørelse om tildeling af hjemmesygepleje til personer med ophold i kommunen, uafhængigt af boform.

Ansvaret for tildeling af hjemmesygepleje påhviler kommunalbestyrelsen og kan ikke overdrages til private leverandører.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at den kommunale hjemmesygepleje tilrettelægges således, at de behov for hjemmesygepleje, der opstår i lokalsamfundet, kan imødekommes, uanset at kommunen yder hjemmesygepleje ved aftaler med private leverandører, eller kommunen yder hjemmesygepleje ved egne ansatte.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Kommunalbestyrelsen skal samtidig sikre en hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen.

Hjemmesygeplejens tilrettelæggelse bør skabe basis for løbende koordination med dels ydelse af personlig og praktisk hjælp efter den sociale lovgivning dels sygehusvæsenet og andre dele af social- og sundhedssektoren, herunder de øvrige kommunale sundhedsordninger, således at der sikres et sammenhængende patientforløb. Kommunen har ansvaret for at sikre mulighed for samarbejde med de respektive myndigheder og institutioner.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes ansvarlig for at sikre implementeringen af relevant lovgivning i relation til udøvelse af hjemmesygepleje.

Personale i hjemmesygeplejen

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sygeplejersker og andre personalegrupper med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det er en afgørende forudsætning for kvaliteten af opgavevaretagelsen og patientsikkerheden i hjemmesygeplejen, at sundhedspersonalet har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at løse opgaverne inden for de beskrevne funktionsområder.

Det anbefales således, at personalet efter endt grunduddannelse kontinuerligt erhverver viden og kompetence inden for relevante områder af sygeplejen, og at personalet får mulighed for at arbejde fleksibelt og selvstændigt ved udførelse af opgaverne.

Plejehjælpemidler

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der i forbindelse med opgavevaretagelsen i hjemmesygeplejen er adgang til almindeligt anvendte plejehjælpemidler, herunder sygeplejeartikler, således at nødvendig sygepleje og behandling umiddelbart kan iværksættes.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at plejehjælpemidlerne er af en sådan standard, at hjemmesygepleje kan tilrettelægges og gennemføres med størst mulig patientsikkerhed.

Den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM)

I henhold til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 990 af 2. oktober 2006 om Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (Medicinprofilen) § 4a, har den kommunale hjemmesygepleje, herunder plejehjem, adgang til oplysninger i Medicinprofilen, når patienten

1) har givet udtrykkeligt samtykke hertil,

2) er visiteret til hjemmesygepleje, herunder plejehjem, i den pågældende kommune, og

3) adgangen er relevant i forhold til behandling eller pleje af patienten.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 2-7, hvilke oplysninger, den kommunale hjemmesygepleje har adgang til på de anførte betingelser.

Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (PEM) indeholder oplysninger om alle anvendelser af oplysningerne (logning).

Den kommunale hjemmesygepleje, herunder plejehjem, har i medfør af bekendtgørelsens § 3 adgang til at indlægge oplysninger i registeret, når betingelserne i § 4a er opfyldt.

Instrukser

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der udarbejdes fornødne lokale instrukser, der indeholder retningslinier for ansvar og kompetence, herunder om delegation i forbindelse med varetagelse af hjemmesygeplejeopgaver samt indeholder retningslinier for de procedurer, der lokalt skal følges i forbindelse med opgavevaretagelsen på hjemmesygeplejeområdet.

Dokumentation

For at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i hjemmesygeplejens opgavevaretagelse, skal det sygeplejefaglige personale i forbindelse med sygepleje og behandling af patienter i relevant omfang føre patientjournaler om planlagt og udført sygepleje og behandling af patienter, opnåede resultater mv. i overensstemmelse med gældende regelsæt.

Tavshedspligt

En patient har som udgangspunkt krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Sundhedsloven indeholder regler om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. i forbindelse med bl.a. sygepleje og behandling og til andre formål.

Også anden lovgivning indeholder regler om udveksling af oplysninger. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indeholder således en regel, der giver mulighed for, at kommuner og sygehuse til brug for opfølgning af visse sager kan udveksle oplysninger om indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke.

Ansvar

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for hjemmesygeplejens opgavevaretagelse, også i tilfælde, hvor opgaverne varetages af private leverandører. Kommunalbestyrelsen vil således skulle føre tilsyn med, at borgerne får den ydelse, de har krav på i henhold til den afgørelse, der er truffet om tildeling af hjemmesygepleje.

Tilsyn og klageadgang

Sundhedsstyrelsen vejleder om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver efter sundhedsloven, herunder hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens § 214, stk. 1.

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. sundhedslovens § 215, stk. 1.

Hjemmesygeplejerskens arbejde er omfattet af lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, herunder hjemmesygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, jf. lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 2, jf. § 4.

Ikrafttræden

Vejledningen træder i kraft den 1. januar 2007.

Samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens retningslinier af 31. marts 1987 for tilrettelæggelse af hjemmesygeplejeordninger samt supplement til retningslinierne, november 1988.

Til toppen