Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Cirkulære om forkyndelser og udrejsekontrol i asylsager m.v.

Integrationsministeriets cirkulære nr. 65 af 15/8 2006.

I medfør af § 30, stk. 2, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes følgende retningslinjer for politiets behandling af forkyndelser og udrejsekontrol m.v. i sager om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 og i sager om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8:

§ 1. I sager, hvor Udlændingeservice i medfør af udlændingelovens § 53 b, stk. 1, har meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, skal forkyndelse så vidt muligt ske samme dag, som anmodningen herom modtages, og ellers dagen efter. Tilsvarende gælder i sager, hvor Flygtningenævnet har meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, og hvor afgørelsen ikke er forkyndt for udlændingen i forbindelse med mødet i Flygtningenævnet.

Stk. 2. Søger udlændingen i tilknytning til forkyndelsen af en afgørelse som nævnt i stk. 1 om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 b, skal dette fremgå af forkyndelsespåtegningen. Politiet underretter i sådanne tilfælde Udlændingeservice eller Flygtningenævnet herom med henblik på, at Udlændingeservice eller Flygtningenævnet straks sender sagens akter til Integrationsministeriet.

Stk. 3. I sager, hvor Udlændingeservice har truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, og hvor udlændingen ikke er pålagt at udrejse straks, skal forkyndelse ske snarest muligt og senest 5 dage efter modtagelsen af anmodningen herom. Tilsvarende gælder i sager, hvor Flygtningenævnet har truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, hvor udlændingen ikke er pålagt at udrejse straks, og hvor afgørelsen ikke er forkyndt for udlændingen i forbindelse med mødet i Flygtningenævnet.

Stk. 4. I sager, hvor Udlændingeservice har truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, og hvor udlændingen er pålagt at udrejse straks, skal forkyndelse så vidt muligt ske samme dag, som anmodningen herom modtages, og ellers dagen efter. Tilsvarende gælder i sager, hvor Flygtningenævnet har truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, hvor udlændingen er pålagt at udrejse straks, og hvor afgørelsen ikke er forkyndt for udlændingen i forbindelse med mødet i Flygtningenævnet.

§ 2. Politiet skal snarest muligt og senest 10 dage efter modtagelse af en anmodning fra Udlændingeservice underrette en udlænding om en afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, der af Udlændingeservice indbringes for Flygtningenævnet, jf. udlændingelovens § 53 a, stk. 2.

§ 3. I sager, hvor udlændingen er pålagt at udrejse straks, foretages udrejsekontrol i umiddelbar tilknytning til forkyndelsen.

Stk. 2. I sager, hvor Flygtningenævnet har meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, og hvor afgørelsen er forkyndt for udlændingen i forbindelse med mødet i Flygtningenævnet, skal udrejsekontrol så vidt muligt foretages samme dag, som Flygtningenævnets underretning om afgørelsen modtages, og ellers dagen efter. Tilsvarende gælder i sager, hvor Flygtningenævnet har truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, hvor udlændingen er pålagt at udrejse straks, og hvor afgørelsen er forkyndt for udlændingen i forbindelse med mødet i Flygtningenævnet.

Stk. 3. I sager, hvor Udlændingeservice eller Flygtningenævnet har truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, og hvor udlændingen ikke er pålagt at udrejse straks, foretages udrejsekontrol dagen efter udrejsefristens udløb.

§ 4. Konstateres det ved udrejsekontrollen, at udlændingen ikke er udrejst, skal der straks tages de fornødne skridt til, at udrejsen kan effektueres så hurtigt som muligt.

§ 5. Politiet skal i forbindelse med udrejsekontrollen anvende tolk, medmindre det kan lægges til grund, at udlændingen til fulde vil forstå indholdet og betydningen af den vejledning, der skal gives af politiet.

§ 6. Politiet skal i forbindelse med udrejsekontrollen indskærpe udrejsepligten, jf. udlændingelovens § 30, stk. 1, over for udlændingen samt opfordre udlændingen til at medvirke til udrejsen.

Stk. 2. Politiet skal vejlede udlændingen om, at politiet vil kunne yde praktisk bistand i forbindelse med udrejsen. Politiet skal endvidere vejlede en udlænding, der kan få udgifterne hertil afholdt efter udlændingelovens § 43, stk. 2, og økonomisk støtte efter udlændingelovens § 43 a ved medvirken til udrejse uden ugrundet ophold, herom.

Stk. 3. Politiet skal vejlede udlændingen om konsekvenserne af, at udlændingen ikke medvirker til udrejsen, herunder om indstilling til Udlændingeservice om anvendelse af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10, nr. 2, og overflytning til et udsendelsescenter, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 7, 1. pkt., hvor udlændingen kan blive pålagt meldepligt, jf. udlændingelovens § 34, stk. 2, og frihedsberøvet, jf. udlændingelovens § 36.

Stk. 4. Politiet skal vejlede en udlænding, der er indrejst i kraft af et visum, om, at manglende medvirken til udrejsen uden ugrundet ophold indebærer, at udlændingen som udgangspunkt er afskåret fra at få visum igen i en periode på 5 år.

§ 7. Afviser en udlænding i forbindelse med udrejsekontrollen at ville medvirke til udrejsen, indstiller politiet straks til Udlændingeservice, at udlændingen omfattes af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10, nr. 2.

Stk. 2. Når en udlænding har været omfattet af kostpengeordningen i en måned, foretager politiet på ny udrejsekontrol, jf. § 6, stk. 1. Afviser udlændingen i forbindelse med udrejsekontrollen at ville medvirke til udrejsen, indstiller politiet straks til Udlændingeservice, at udlændingen overflyttes til et udsendelsescenter, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 7, 1. pkt.

Stk. 3. Stk. 1 og 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis en udlænding, der ved udrejsekontrollen har erklæret at ville medvirke til udrejsen, ikke efterfølgende aktivt medvirker hertil.

Stk. 4. Er udlændingen privat indkvarteret og ikke omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 4, indstiller politiet straks til Udlændingeservice, at udlændingen overflyttes til et udsendelsescenter, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 7, 1. pkt., og omfattes af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10, nr. 2.

§ 8. Politiets forkyndelse af en af Udlændingeservice truffet afgørelse om overflytning af en udlænding til et udsendelsescenter skal ske straks og senest syv dage efter politiets modtagelse af afgørelsen. Politiet orienterer indkvarteringsstedet om tidspunktet for forkyndelsen. Politiet underretter Udlændingeservice, hvis forkyndelse ikke kan ske inden for den i 1. pkt. nævnte frist. Politiet sørger for, at udlændingen overflyttes til udsendelsescenteret, hvis udlændingen ikke af egen drift flytter til udsendelsescentret.

§ 9. Rigspolitichefen fører kontrol med, at sagen ekspederes inden for de i cirkulæret fastsatte frister.

Stk. 2. Rigspolitichefen fastsætter nærmere regler, der sikrer, at forkyndelse og udrejsekontrol m.v. foretages i overensstemmelse med retningslinjerne i §§ 1-8.

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 1. september 2006. Samtidig ophæves cirkulære nr. 102 af 3. september 2003 om forkyndelser og udrejsekontrol i asylsager m.v.

Til toppen