Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1331 af 5/12 2006.

I medfør af §§ 9 og 161 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl. administreres af Søfartsstyrelsen. Styrelsen træffer afgørelser om retten til ydelser mv. i henhold til denne bekendtgørelse.

Personkreds

§ 2. Følgende personer har ret til ydelser efter denne bekendtgørelse:

1) Søfarende tjenestegørende på dansk skib, medmindre det udelukkende sejler i indenrigsfart.

2) Andre søfarende, der opholder sig i udlandet, herunder Færøerne og Grønland, og som inden for de sidste 2 uger har været tjenestegørende på dansk skib, for så vidt de ikke efter tjenestens ophør har taget anden erhvervsmæssig beskæftigelse.

3) Søfarende, hvis tjenesteforhold ikke er knyttet til et bestemt dansk skib (rederiansatte), under tjenstligt ophold i udlandet, herunder Færøerne og Grønland.

4) Søfarendes ægtefæller og børn under 18 år, der følger med skibet.

Stk. 2. De under stk. 1, nr. 1, 3 eller 4 nævnte personer har ret til ydelser under rejse til eller fra skibet. De personer, der nævnes under nr. 4, har dog ikke adgang til ydelser efter denne bekendtgørelse under rejse i Danmark, hvis de omfattes af sundhedslovens øvrige bestemmelser.

Stk. 3. Søfarende på dansk skib, der på bare-boat-betingelser overtages til befragtning af udenlandsk rederi, omfattes ikke af bekendtgørelsen.

Ydelser i udlandet

§ 3. Den særlige sygesikringsordning for søfarende omfatter tilskud til sundhedsydelser i udlandet, herunder Færøerne og Grønland. Tilskuddet svarer til det tilskud og gives med de eventuelle begrænsninger, der gælder for tilsvarende ydelser i Danmark i henhold til sundhedslovgivningen eller overenskomster udstedt i medfør af sundhedsloven, med mindre andet er nævnt under de enkelte ydelser. Den særlige sygesikringsordning omfatter følgende ydelser:

1) Vederlagsfri lægehjælp, herunder speciallægehjælp.

2) Tandlægebehandling, 50 pct. af udgifterne, hvis behandlingen svarer til tilskudsberettigede ydelser i Danmark.

3) Behandling hos kiropraktor.

4) Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut, for så vidt behandlingen har fundet sted i tilknytning til læge- eller sygehusbehandling.

5) Sygehusbehandling og fødselshjælp.

6) Fuld dækning af udgifter til lægemidler, som er indkøbt i tilslutning til læge-, sygehus- eller tandbehandling. Forbrug fra skibets medicinkiste dækkes ikke.

7) Fuld dækning af nødvendig befordring til og fra læge, sygehus og jordemoder med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel og fuld dækning af udgift til nødvendig befordring af læge eller jordemoder til og fra patienten.

Ydelser i Danmark

§ 4. Den særlige sygesikringsordning for søfarende omfatter tilskud til ydelser som nævnt i § 3 under fortsat sygdom i Danmark, i det omfang den pågældende ikke har adgang til tilskud eller vederlagsfri behandling efter andre bestemmelser i sundhedsloven m.m.

§ 5. Bliver en person omfattet af § 2, der ikke har bopæl her i landet, syg i Danmark under rejse til eller fra skibet eller under skibets ophold i dansk havn, gives der tilskud til ydelser som nævnt i § 3, nr. 1-6, i det omfang den pågældende ikke har adgang til tilskud eller vederlagsfri behandling efter andre bestemmelser i sundhedsloven m.m.

Begravelseshjælp

§ 6. Begravelseshjælp ydes inden for det tidsrum, der er fastlagt i § 7, for så vidt dødsfaldet er forårsaget af en sygdom eller ulykke, der opstod, mens afdøde var omfattet af § 2. Begravelseshjælpen omfatter:

a) Rimelige udgifter ved en sømmelig begravelse.

b) Udgifter i forbindelse med hjemførelse til Danmark af liget eller asken, hvis de nærmeste pårørende ønsker dette.

c) Rimelige udgifter til hjemsendelse til Danmark af den afdødes personlige ejendele.

Stk. 2. I begravelseshjælpen fragår beløb, der eventuelt kommer til udbetaling efter sundhedslovens § 160.

Tidsmæssige bestemmelser

§ 7. Ydelser efter § 3 gives i op til 18 uger regnet fra første hele sygedag.

Stk. 2. Ydelser efter §§ 4 - 6 gives i det tidsrum, i hvilket den pågældende har ret til pleje efter sømandsloven.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder forlænge de nævnte tidsfrister.

Rejse- og opholdsudgifter mv.

§ 8. Under perioder med uarbejdsdygtighed på grund af sygdom ydes godtgørelse til kost og logi i udlandet, herunder Færøerne og Grønland, i op til 18 uger fra første sygedag. Godtgørelse for kost og logi i Danmark kan højst ydes i 6 uger. Godtgørelsen ydes ikke under ophold på sygehus eller lignende, hvori indgår kostforplejning.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler om godtgørelse til kost og logi, herunder om godtgørelsens størrelse. Søfartsstyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder forlænge de i stk. 1, nævnte frister.

§ 9. For søfarende, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som afmønstres i udlandet, herunder Færøerne og Grønland, som følge af sygdom eller tilskadekomst, dækkes udgifter til hjemrejse med billigste forsvarlige befordringsmiddel samt kost og logi under rejsen. Hjemrejsen skal finde sted under sygdommen eller umiddelbart efter raskmelding og inden for de i § 7 nævnte perioder. Søfarende, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som ikke har bopæl i Danmark, kan i stedet for hjemrejse til Danmark få dækket fri rejse til forhyringsstedet.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler om dækning af udgifter efter stk. 1.

Forskellige bestemmelser

§ 10. Skibsføreren eller rederiet skal straks sende en indberetning til Søfartsstyrelsen, hvis en person omfattet af § 2 bliver indlagt på sygehus, og udgiften hertil ønskes dækket i henhold til § 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 skal dog selv foretage indberetning. Søfartsstyrelsen kan bestemme, at personen skal overføres til et andet sygehus, sendes til fortsat behandling i Danmark, eller at der iværksættes andre foranstaltninger.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen udarbejder nærmere regler om og blanketter til brug for indberetning af og anmodning om refusion af behandlingsudgifter .

Finansiering

§ 11. Staten afholder udgifterne til den særlige sygesikringsordning for søfarende.

Stk. 2. Til dækning af udgifterne betaler rederne (ejerne) et bidrag årligt for hver søfarende i udenrigsfart, jf. sundhedslovens § 258.

Klageadgang

§ 12. Klager over afgørelser efter denne bekendtgørelse kan inden for 4 uger, efter at den sikrede eller rederiet har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. § 8 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov nr. 547 af 24. juni 2005. Klagen sendes til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Inden en klage efter stk. 1 behandles af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, skal Søfartsstyrelsen vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Kan Søfartsstyrelsen ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 732 af 21. december 1982 om offentlig sygesikring for søfarende m.fl. og meddelelse nr. 1004 af 1. marts 1984 om offentlig sygesikring for søfarende m.fl.

Til toppen