Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af opkrævet Særlig Pensionsopsparing for 2004 af dagpenge, godtgørelser m.v., og om tilbageførsel af overført Særlig Pensionsopsparing vedrørende 2004 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til arbejdsløshedskasser

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 406 af 28/5 2004.

I medfør af § 2, stk. 6 og 8, i lov nr. 308 af 4. maj 2004 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes:

§ 1. Indeholdelsespligtige a-kasser, kommuner og Arbejdsformidlingen skal indstille opkrævningen af særlig pensionsopsparing ( SP-bidrag ) med virkning for dagpenge, godtgørelse m.v., der udbetales fra og med den 1. juni 2004 til personer, der er omfattet af § 17 f, stk. 3, 1. pkt., jf. dog 6. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der kan dog ske opkrævning af SP-bidrag efter 1. juni 2004, hvis udbetalingen vedrører perioden 1. januar – 31. maj 2004.

§ 2. A-kasser, kommuner og Arbejdsformidlingen tilbagebetaler snarest muligt og senest fra den 1. september 2004 allerede opkrævede SP-bidrag vedrørende perioden 1. januar – 31. maj 2004 til de personer, der er omfattet af § 17 f, stk. 3, 1. pkt., jf. dog 6. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og som på tilbagebetalingstidspunktet modtager dagpenge, godtgørelse m.v. fra den pågældende a-kasse, kommune eller Arbejdsformidlingen. Tilbagebetalingen sker uden forrentning.

Stk. 2. A-kasser, kommuner og Arbejdsformidlingen kan vælge at foretage tilbagebetaling efter stk. 1, selv om personen ikke modtager dagpenge, godtgørelse mv. på tilbagebetalingstidspunktet.

Stk. 3. Opkrævede SP-bidrag , der ved udgangen af 2004 ikke er tilbagebetalt efter stk. 1 eller 2, angives og afregnes sammen med A-skat for december måned 2004. Det indeholdte SP-bidrag for den enkelte ydelsesmodtager indberettes i rubrik 17 på den oplysningsseddel, hvor den pågældende indkomst indberettes. Indkomsten, der indberettes i rubrik 14, skal være ydelsen inklusiv SP-bidrag . Det indberettede SP-bidrag vil herefter indgå som overskydende SP-bidrag på personens årsopgørelse for 2004, dog ikke for personer, der er afgået ved døden i 2004.

§ 3. SP-bidrag , der tilbagebetales af A-kasserne, kommunerne og Arbejdsformidlingen efter § 2, stk. 1 og 2, er skattepligtig A-indkomst for modtageren, jf. § 20, nr. 37, i bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v.

§ 4. Til brug for tilbagebetalingen efter § 2 tilbagefører Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 15. juni 2004 modtagne opkrævede SP-bidrag for 2004 for personer omfattet af § 17 f, stk. 3, 1. pkt., jf. dog 6. pkt., til a-kasser, kommuner og Arbejdsformidlingen, jf. stk. 2-3. Endvidere tilbagefører Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 15. juni 2004 a conto overført SP-bidrag samt SP-bidrag modtaget fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond vedrørende 2004 til Told- og Skattestyrelsen. Tilbagebetalingen sker uden forrentning.

Stk. 2. Ved tilbagebetalingen skal Arbejdsmarkedets Tillægspension specificere tilbagebetalingsbeløbene pr. SE-nummer .

Stk. 3. Beløb, der skal føres tilbage til a-kasserne, tilbagebetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Arbejdsdirektoratet, der fordeler beløbene til henholdsvis Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

§ 5. A-kassernes tilbagebetaling til medlemmerne sker via Statens KoncernBetaling (SKB). Reglerne i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte arbejdsløshedskasser samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse om refusion af de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetalinger af godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og befordringstilskud samt om tilsyn, regnskab og revision finder tilsvarende anvendelse på tilbagebetalinger efter denne bekendtgørelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juni 2004 og har virkning fra den 1. juni 2004.

Til toppen