Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Socialministeriets skrivelse nr. 9833 af 19/12 2003.

1. Afrunding af indkomst, rente for boligstøttelån, regulering af beløbsgrænser samt ændring af kompensationsordningen

Folketinget har den 19. december 2003 vedtaget L 77 Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Afrunding af indkomst, rente for boligstøttelån, regulering af beløbsgrænser samt ændring af kompensationsordningen).

Lovforslaget, som vedtaget ved 3. behandlingen, vedlægges til orientering. Lovforslaget med bemærkninger kan læses på Socialministeriets hjemmeside http://www.sm.dk/lovgivning/retskilder/Retskildesamling/0-lovforslag_fremsatte.htm

De vedtagne ændringer af boligstøtteloven træder i kraft den 1. januar 2004. Forhøjelsen af renten for boligstøttelån træder dog først i kraft den 1. marts 2004.

Indholdet af lovændringerne

Som beskrevet i lovforslagets titel, ændres boligstøtteloven på fire punkter. Ændringerne gennemgås i det følgende.

Afrunding af indkomst

Husstandsindkomsten med formuetillæg, som opgøres efter reglerne i lovens § 8, skal fremover ikke afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 1.000 ved beregning af boligstøtte. Det faktiske beløb skal anvendes i stedet.

Rente for boligstøttelån

Renten for boligstøtte i form af lån er fastsat i boligstøtteloven. Renten har hidtil været fastsat til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Renten ændres 1. marts 2004 til niveauet for diskontoen. Ændringen har virkning for alle lån, der udbetales efter den 1. marts 2004. Boligstøttemodtagere, der har modtaget lån inden denne dato, betaler fortsat den hidtil gældende rente svarende til halvdelen af diskontoen for den del af lånet med påløbne renter, der er optaget indtil den 1. marts 2004.

Kommunerne skal sørge for, at modtagerne er gjort bekendt med den nye og højere rentebetaling for boligstøttelån efter den 1. marts 2004. Hvis modtageren ikke ønsker at acceptere de nye lånevilkår, standses den løbende udbetaling af boligstøttelånet.

Det er en betingelse for udbetaling af boligstøttelån, at ansøgeren har underskrevet en gældserklæring vedrørende lånet. Som betingelse for lånet tinglyses på ejendommen et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev til sikkerhed for tilbagebetaling af lånet med påløbne renter. Vilkårene for boligstøttelånet, herunder renten, vil i nogle tilfælde fremgå af disse dokumenter. Fx kan lovens § 35 være gengivet i gældserklæringen.

Hvis kommunen har indgået en aftale med borgeren om boligstøttelån, hvoraf den indtil den 1. marts 2004 gældende rentesats specifikt fremgår, vil det være nødvendigt at indgå en ny aftale med borgeren om udbetaling af boligstøttelån efter den 1. marts 2004.

Regulering af beløbsgrænser

Satserne og beløbsgrænserne i lovens § 72, stk. 1, reguleres en gang årligt pr. 1. januar.

Efter den 1. januar 2004 vil der være to reguleringsmetoder i boligstøtteloven. Beløbene vedr. boligydelse og beboerindskudslån vil fortsat blive reguleret med 2 procent tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår afhængig af lønudviklingen. Beløbene for boligsikring vil fremover blive pristalsreguleret med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks to år før det pågældende finansår.

Satserne og beløbsgrænserne i loven er opdateret til 2003-niveau. Disse beløb reguleres første gang 1. januar 2004. Som grundlag for reguleringen anvendes fremover de tidligere regulerede, afrundede tal, der er oplistet i Socialministeriets seneste reguleringsvejledning.

Ændring af kompensationsordningen

Reglerne om et kompensationsbeløb ophæves for det vedtagne lovforslag og fremover.

Husstande, der den 1. januar 2004 er berettiget til kompensationsbeløb som følge af tidligere ændringer i boligstøtteloven, har fortsat ret til beløbet efter de hidtil gældende regler. Det vil sige, at kompensationsbeløbet fortsat nedtrappes og udbetales efter 1. januar 2004. I beregningen af kompensationsbeløbet til denne gruppe i overgangsperioden indgår dog kun lovændringer vedtaget inden den 1. januar 2004, hvor lovens dagældende § 83 ikke direkte er undtaget.

Til toppen

2. Ophævelse af reglerne om byfornyelsesboligsikring som konsekvens af byfornyelsesreformen

Folketinget har den 19. december 2003 vedtaget L 73 Forslag til lov byfornyelse og udvikling af byer. Samtidig er vedtaget L 74 der indeholder konsekvensændringer i en række love som følge af lov om byfornyelse og udvikling af byer - byfornyelsesreformen. Det vedtagne lovforslag kan læses på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk.

Ved L 74 ophæves boligstøttelovens kapitel 5 om sanerings- og byfornyelsesboligsikring samt huslejetilskud. Herudover indeholder forslaget enkelte konsekvensændringer af regler om indfasningsstøtte fastsat i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Byfornyelsesreformen træder i kraft den 1. januar 2004. De nye regler om byfornyelse finder anvendelse for beslutninger om byfornyelse, der træffes efter 1. januar 2004. Ophævelsen af reglerne om sanerings- og byfornyelsesboligsikring samt huslejetilskud i boligstøttelovens kapitel 5 gælder for beboere, hvis bolig byfornys efter reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Lejeforhøjelser som følge af byfornyelse vil i stedet blive kompenseret via reglerne om indfasningsstøtte i lov om byfornyelse og udvikling af byer, som udbetales til ejeren eller i særlige tilfælde direkte til lejeren. Boligudgiften, som ligger til grund for beregningen af den individuelle boligstøtte, opgøres fremover som boligudgiften efter fradrag af indfasningsstøtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Beboere i ejendomme, hvortil kommunen har hjemtaget bindende tilsagn til en byfornyelsesbeslutning inden den 1. januar 2004, er fortsat omfattet af lov om byfornyelse. Denne gruppe vil fortsat være berettiget til byfornyelsesboligsikring m.v. efter de hidtil gældende regler i boligstøttelovens kapitel 5.

Samme forhold gør sig gældende for beboere i kvartersløftområder i ejendomme omfattet af en beslutning om byfornyelse i henhold til lov om byfornyelse, hvortil der er afsat midler på finanslov 2000 og hjemtaget bindende tilsagn om offentlig støtte inden den 1. januar 2009. Disse beboere er som følge af aftalen om finansloven for 2000 fortsat efter udgangen af 2003 omfattet af de hidtil gældende regler om byfornyelse, herunder reglerne om byfornyelsesboligsikring m.v.

Til toppen

Bilag

Forslag til

Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

(Afrunding af indkomst, rente for boligstøttelån, regulering af beløbsgrænser samt ændring af kompensationsordningen)

§ 1

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 896 af 5. november 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

2. I § 8, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »13.400 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 2« til: »15.700 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 1«.

3. I § 8, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres i 1. pkt. »stk. 1-5« til: »stk. 1-4«, og 2. pkt. ophæves.

4. I § 8, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres i 1. og 2. pkt. »stk. 1-6« til: »stk. 1-5«.

5. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 8, stk. 6, 1. pkt.« til: »§ 8, stk. 5«.

6. I § 8 a, stk. 1, ændres to steder »500.000 kr.« til: »587.500 kr.«, og »1.000.000 kr.« ændres til: »1.175.100 kr.«

7. I § 8 a, stk. 2, ændres »§ 72, stk. 1, nr. 3« til: »§ 72, stk. 1, nr. 2«.

8. I § 10, stk. 2, ændres »51,00 kr., 16,25 kr. og 38,50 kr. pr. m² bruttoetageareal, jf. § 72, stk. 1, nr. 4« til: »60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr. pr. m² bruttoetageareal, jf. § 72, stk. 1, nr. 3«.

9. I § 10, stk. 3, ændres »8,50 kr.« til: »10,00 kr.«, »12,25 kr.« til: »14,50 kr.« og »§ 72, stk. 1, nr. 5« til: »§ 72, stk. 1, nr. 4«.

10. I § 10, stk. 4, ændres to steder »38,50 kr.« til: »45,25 kr.« og »19,25 kr.« til: »22,50 kr.«, og »§ 72, stk. 1, nr. 6« ændres til: »§ 72, stk. 1, nr. 5«.

11. I § 10, stk. 5, ændres »19,50 kr.« til: »23,00 kr.« og »§ 72, stk. 1, nr. 7« til: »§ 72, stk. 1, nr. 6«.

12. I § 14, stk. 1, ændres »53.300 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 8« til: »62.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 7«.

13. I § 17, stk. 1, nr. 4, ændres »7.700 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 9« til: »9.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 8«.

14. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »4.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 10« til: »4.700 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 9« og »95.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 11« til: »111.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 10«.

15. I § 21, stk. 1, 2. pkt., ændres »25.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 12« til: »29.400 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 11«.

16. I § 21, stk. 2, ændres »10.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 13« til: »11.800 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 12«.

17. § 21, stk. 3, ophæves.

18. § 21 a ophæves.

19. I § 22, stk. 1, ændres »95.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 11« til: »111.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 13« og »25.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 12« til: »29.400 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 14«.

20. I § 22, stk. 2, ændres »16.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 13« til: »18.800 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 15«.

21. § 22, stk. 4, ophæves.

22. § 22 a ophæves.

23. I § 23, stk. 1, ændres »28.116 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 14« til: »33.036 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 16«.

24. I § 24 d, stk. 1 og 2, ændres »§ 8, stk. 7« til: »§ 8, stk. 6«.

25. I § 24 d, stk. 2, ændres »17.700 kr. pr. person, jf. § 72, stk. 1, nr. 15« til: »20.800 kr. pr. person, jf. § 72, stk. 1, nr. 17«.

26. § 24 e, stk. 1, affattes således:

»Boligydelse til personer omfattet af § 24 a beregnes efter § 21. Dog udgør tillægget til lejen ved beregningen efter § 21 1/3 af det tillæg, der er fastsat i § 21, stk. 1, 1. pkt.«

27. I § 24 e, stk. 2, udgår », og § 22 a, stk. 1-5«.

28. I § 24 e, stk. 3, ændres »9.372 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 16« til: »11.016 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 18«, og »§ 8, stk. 9« ændres til: »§ 8, stk. 6«.

29. I § 33 ændres »2.064 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 18« til: »2.424 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 19«.

30. I § 34 ændres »2.064 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 19« til: »2.424 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 20«.

31. I § 35 udgår »halvdelen af«.

32. § 42 a, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

33. I § 44, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 6« til: »§ 8, stk. 5«.

34. I § 46, stk. 2, ændres »16.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 20« til: »18.800 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 21«.

35. I § 46, stk. 4, ændres »§ 8, stk. 6« til: »§ 8, stk. 5«.

36. I § 47, stk. 1, ændres »16.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 20« til: »18.800 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 21«.

37. I § 47, stk. 3, ændres »§ 8, stk. 6« til: »§ 8, stk. 5«.

38. I § 47, stk. 8, ændres »696 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 21« til: »816 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 22«.

39. I § 56, stk. 1, ændres »25.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 12« til: »29.400 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 23«.

40. § 72 affattes således:

»§ 72. Følgende beløb reguleres en gang årligt efter stk. 2:

1) Fradragsbeløbet i et barns indkomst på 15.700 kr., jf. § 8, stk. 4.

2) Formuegrænserne for formuetillæg på 587.500 kr. og 1.175.100 kr., jf. § 8 a, stk. 1.

3) Fradragsbeløbene for udgifter til varme og varmt vand samt elforbrug på henholdsvis 60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr., jf. § 10, stk. 2.

4) Standardbeløbene for vandtillæg på 10,00 kr. og 14,50 kr., jf. § 10, stk. 3.

5) Standardbeløbene for vedligeholdelsestillæg på henholdsvis 45,25 kr. og 22,50 kr., jf. § 10, stk. 4.

6) Standardbeløbet for varmetillæg på 23,00 kr., jf. § 10, stk. 5.

7) Maksimumsbeløbet for den årlige leje på 62.600 kr., jf. § 14.

8) Standardbeløbet for udgifter til drift og vedligeholdelse på 9.000 kr., jf. § 17, stk. 1, nr. 4.

9) Tillægget til boligudgiften på 4.700 kr., jf. § 21, stk. 1, 1. pkt.

10) Progressionsgrænsen efter § 21, stk. 1, på 111.600 kr.

11) Forøgelsen af indkomstgrænsen på 29.400 kr. efter § 21, stk. 1, 2. pkt.

12) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på 11.800 kr., jf. § 21, stk. 2.

13) Progressionsgrænsen efter § 22, stk. 1, på 111.600 kr.

14) Forøgelsen af indkomstgrænsen på 29.400 kr. efter § 22, stk. 1, 2. pkt.

15) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på 18.800 kr., jf. § 22, stk. 2.

16) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på 33.036 kr., jf. § 23, stk. 1.

17) Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift på 20.800 kr., jf. § 24 d, stk. 2.

18) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på 11.016 kr., jf. § 24 e, stk. 3.

19) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud på 2.424 kr., jf. § 33.

20) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af lån på 2.424 kr., jf. § 34.

21) Grænsen for indkomststigning på 18.800 kr., der fører til omberegning eller efterregulering, jf. § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1.

22) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte på 816 kr., jf. § 47, stk. 8.

23) Forøgelsen af indkomstgrænsen på 29.400 kr. efter § 56, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Ved beregning af boligydelse reguleres beløbene i stk. 1, nr. 1-12 og 16-22, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Ved beregning af boligsikring reguleres beløbene i stk. 1, nr. 1-9 og 13-22, med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. Ved beregning af beboerindskudslån reguleres beløbet i stk. 1, nr. 23, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 7-15, 17, 21 og 23, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 16, 18-20 og 22, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 3-6, afrundes til nærmeste ørebeløb, der er deleligt med 25.

Stk. 4. De regulerede beløb er opgjort i 2003-niveau.«

41. § 83 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 31, træder i kraft den 1. marts 2004.

Stk. 3. For boligydelse og boligsikring i form af lån gælder, at den del af lånet, der er optaget indtil den 1. marts 2004, forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år.

Stk. 4. For husstande, der den 1. januar 2004 er berettiget til kompensationsbeløb som følge af tidligere ændringer i lov om individuel boligstøtte, finder de hidtil gældende regler i lovens §§ 42 a og 83 fortsat anvendelse for disse ændringer.

Til toppen