Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Vejledning til bekendtgørelse om kombinationsforsikring

Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 143 af 18/12 2002.

Indledning

I bekendtgørelse nr. 1196 af 18. december 2002 er fastsat regler om kombinationsforsikring. I denne vejledning beskrives reglerne og nogle uddybes nærmere.

Kombinationsforsikringen gør det muligt at blive forsikret på fuld tid på basis af både arbejde som lønmodtager og mere end midlertidig drift af selvstændig virksomhed.

Kombinationsforsikringen har bl.a. betydning for beregning af dagpengesats og for at opfylde kravet om beskæftigelse. Desuden har den betydning for ret til overgang fra forsikring på deltid til fuld tid, og for ret til dagpenge ved ledighed fra arbejdet som lønmodtager eller den selvstændige virksomhed.

Område (§§ 1-2)

Til § 1

Om der er tale om drift af selvstændig virksomhed, skal afgøres efter bekendtgørelse om optagelse som selvstændig erhvervsdrivende i en a-kasse.

For at blive omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse, skal medlemmet have status som kombinationsforsikret, jf. § 3. Det gælder både ved optagelse som nyt medlem og ved ændring af kategori fra deltids- eller fuldtidsforsikret lønmodtager, eller forsikret som selvstændig.

Til § 2

Hvis der ikke er fastsat særlige regler i denne bekendtgørelse, gælder der de samme regler som for forsikrede på fuld tid.

Fx gælder reglerne om selvforskyldt ledighed, venteperiode ved ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed samt reglen om mindsteudbetaling.

Ved fuld ledighed fra både arbejdet som lønmodtager og fra den selvstændige virksomhed gælder de almindelige regler. Den selvstændige virksomhed skal være hørt op mere end midlertidigt, jf. §§ 15-17. Medlemmet skal også være hørt op med arbejde som lønmodtager.

Optagelse og overflytning (§§ 3-6)

Betingelser for at blive kombinationsforsikret

Til § 3, stk. 1

Det er en betingelse for at blive kombinationsforsikret, at medlemmet eller den, der søger optagelse, arbejder som lønmodtager og samtidig driver selvstændig virksomhed.

Arbejde som lønmodtager dokumenteres efter reglerne for lønmodtagere. Der henvises til bekendtgørelse om optagelse som lønmodtager eller nyuddannet i en a-kasse.

Det medfører bl.a., at også støttet arbejde kan danne grundlag for at blive optaget som kombinationsforsikret. Støttet arbejde kan dog ikke regnes med til at opfylde kravet om beskæftigelse, og indtægten herfra kan ikke bruges ved beregning af dagpengesats.

At der drives selvstændig virksomhed kan fx dokumenteres ved registrering af moms og evt. angivelse af moms, kassekladde, annoncer og lign. Det skal tydeligt fremgå, at der er tale om selvstændig virksomhed i modsætning til fx hobby.

Den selvstændige virksomhed skal også drives mere end midlertidigt. Der kan derfor ikke ske optagelse eller overflytning på baggrund af en virksomhed, der er under afvikling.

Et kortvarigt eller enkeltstående arbejde, der har karakter af selvstændig virksomhed, vil ikke kunne danne grundlag for blive optaget eller overflyttet til kombinationsforsikring.

Kravet om at den selvstændige virksomhed har et omfang på mellem 15 og 30 timer om ugen og kravet om mere end midlertidig drift er baseret på medlemmets egen erklæring herom. Medlemmet skal erklære, at det personlige arbejde ved den selvstændige virksomhed kan sidestilles med arbejde som lønmodtager mellem 15 og 30 timer om ugen.

Til § 3, stk. 2

Har medlemmet eller den, der søger optagelse, ikke tidligere været medarbejdende ægtefælle, skal der ske dokumentation for skattemæssig registrering som medarbejdende ægtefælle. Dokumentation skal fremlægges senest ved den næste årsopgørelse.

Til § 3, stk. 3

Sæsonvirksomhed kan danne grundlag for status som kombinationsforsikret, hvis den selvstændige virksomheds driftsperiode kan danne grundlag for forsikring. Der henvises til bekendtgørelse om optagelse som selvstændig erhvervsdrivende i en a-kasse. Der kan kun opnås status som kombinationsforsikret i selve driftsperioden, der skal være på mindst 5 måneder om året.

Til § 3, stk. 4

Der stilles ikke de samme krav om arbejde som lønmodtager, som gælder ved omdannelse af den selvstændige virksomhed fra hoved- til bibeskæftigelse. Der henvises til bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Medlemmets erklæring om ændring af den selvstændige virksomhed fra hoved- til kombibeskæftigelse skal kunne gøres sandsynlig af en varig ændring af virksomhedens drift.

Optagelse i en a-kasse

Til § 5, stk. 1

Fra 1. september 2002, hvor lov nr. 434 af 10. juni 2002 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. trådte i kraft, udvides området for anerkendte a-kasser. En a-kasse kan herefter være fagligt afgrænset:

1. Som fagligt afgrænset for lønmodtagere.

2. Som fagligt afgrænset for lønmodtagere og selvstændige.

3. Som tværfaglig for lønmodtagere.

4. Som tværfaglig for selvstændige.

5. Som tværfaglig for lønmodtagere og selvstændige.

En person kan vælge at blive kombinationsforsikret medlem af en a-kasse, der er fagligt afgrænset enten af medlemmets arbejde som lønmodtager eller sin selvstændige virksomhed, eller begge dele. Det er en forudsætning, at den valgte a-kasse tilbyder kombinationsforsikring.

Overflytning til anden a-kasse

Til § 6, stk. 1

Medlemmet skal overflytte til anden a-kasse, hvis medlemmet som kombinationsforsikret får arbejde inden for denne a-kasses faglige område. Der skal kun ske overflytning på baggrund af arbejde som lønmodtager, når reglerne for overflytning er opfyldt. Der henvises til bekendtgørelse om overflytning mellem a-kasser. Har den pågældende a-kasse ikke tilsluttet sig ordningen om kombinationsforsikring, skal overflytning ske til en a-kasse, som forsikrer selvstændige, eller til en tværfaglig a-kasse, der tilbyder kombinationsforsikring.

Med undtagelse af ovennævnte situation kan der ikke ske overflytning i en periode, hvor medlemmet får ydelser fra a-kassen.

Til § 6, stk. 2

Hvis medlemmet træder ud af kombinationsforsikringen, skal der træffes afgørelse om, hvorvidt medlemmet har pligt til at lade sig overflytte til en anden a-kasse. Der henvises til bekendtgørelse om overflytning mellem a-kasser. Hvis der ikke er pligt til overflytning, kan medlemmet blive i a-kassen efter udtræden som kombinationsforsikret.

Udtræden af kombinationsforsikringen

Til § 7, stk. 1

Udtræden kan kun ske skriftligt og ved overholdelse af a-kassens vedtægter.

Medlemmet bør træde ud af kombinationsforsikringen, når medlemmet har haft arbejde som lønmodtager over 30 timer ugentligt i en længere periode. Medlemmet er ikke længere omfattet af kombinationsforsikringens målgruppe. Medlemmet vil dog fortsat være omfattet af bestemmelserne i §§ 13, 15-17 og 20, jf. dog stk. 4.

Til § 7, stk. 2

Hvis medlemmet fortsat ønsker at være forsikret, skal medlemmet blive i eller overflyttes til en a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende.

Et medlem, der ved en fejl ikke er trådt ud af kombinationsforsikringen ved mere end midlertidig drift af den selvstændige virksomhed i væsentligt omfang, anses som overgået til forsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Medlemmets opgørelse af krav om beskæftigelse og beregning af dagpengesats vil ske med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmet skulle være trådt ud af kombinationsforsikringen.

Til § 7, stk. 3

Et medlem, der forsat driver den selvstændige virksomhed, vil være omfattet af §§ 13, 15-17 og 20 i 78 uger efter at medlemmet er trådt ud af ordningen. Det vil fx betyde, at et medlem, der er trådt ud og bliver ledig fra sit arbejde som lønmodtager, vil få fradrag på mindst 15 timer om ugen i udbetalingen af dagpenge, jf. § 13, stk. 1.

Til § 7, stk. 4

Hvis den selvstændige virksomhed nu er omdannet til bibeskæftigelse som følge af lønarbejdets omfang, finder § 7, stk. 3 ikke anvendelse. Reglen om omdannelse ved væsentlig driftsomlægning finder ikke anvendelse.

Hvis der ved ledighed fra arbejdet som lønmodtager er gået mindst 78 uger siden medlemmet trådte ud af kombinationsforsikringen, kan den selvstændige virksomhed anses for ændret til bibeskæftigelse. A-kassen skal da vurdere, om medlemmet har ret til dagpenge. Der henvises til bekendtgørelse om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Kravet om beskæftigelse

Til § 8

Arbejde som lønmodtager kan altid regnes med til opgørelse af kravet om beskæftigelse.

Medregning af beskæftigelse ved en selvstændig virksomhed forudsætter, at medlemmet samtidig har haft arbejde som lønmodtager.

Kravet om samtidighed anses dog for opfyldt, hvis lønarbejdet udføres i fast turnus.

Et medlem, der er fuldt ledig fra sit arbejde som lønmodtager, kan således ikke regne den fortsatte drift af den selvstændige virksomhed med til opgørelse af kravet om beskæftigelse.

Der kan højst medregnes beskæftigelse, der svarer til den almindeligt gældende, fulde arbejdstid inden for det offentlige område.

Hvis medlemmet før sin status som kombinationsforsikret har haft arbejde som lønmodtager eller drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, vil arbejde som lønmodtager eller beskæftigelsen ved selvstændig virksomhed kunne regnes med ved opgørelsen af kravet om beskæftigelse. Beskæftigelsen skal være udført i en periode, hvor pågældende har været medlem af en a-kasse. Der henvises til bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

Beregning af dagpengesats (§§ 9-12)

Til § 9, stk. 6

Hvis medlemmet har drevet den selvstændige virksomhed som enkeltmandsvirksomhed uden deltagelse af ægtefællen, kan beregning også ske alene på grundlag af medlemmets årsopgørelser, når de øvrige betingelser er opfyldt. Der henvises til bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende.

Til § 11

Bestemmelsen vil fx kunne bruges, hvis medlemmet endnu ikke har været kombinationsforsikret i 12 måneder eller ikke har afsluttet et helt regnskabsår efter at have fået status som kombinationsforsikret. Medlemmet skal stadig opfylde kravet om 1 års medlemskab af en a-kasse, jf. lovens § 53, stk. 1.

Dimittendsatsen

Til § 12, stk. 1

Et medlem, der er optaget som nyt medlem af kombinationsforsikringen, vil få udbetalt dagpenge med det beløb, som fremgår af lovens § 51, stk. 2. Medlemmet kan både være optaget som nyt medlem, som dimittend eller fra forsikring som lønmodtager eller som selvstændig.

Til § 12, stk. 2 og 3

Bestemmelsen omfatter de medlemmer, der ikke kan få beregnet en dagpengesats efter § 9 eller § 11. Hvis medlemmet før optagelsen som kombinationsforsikret kunne opfylde kravet til beregning som lønmodtager eller som selvstændig vil dagpengesatsen blive beregnet på dette grundlag.

Delvis ledighed (§§ 13-14)

Ved delvis ledighed fra enten arbejdet som lønmodtager eller den selvstændige virksomhed kan der udbetales supplerende dagpenge. Der henvises til bekendtgørelse om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og til bekendtgørelse om supplerende dagpenge. Det betyder bl.a. at begrænsningen i dagpenge ved ledighed fra arbejde som lønmodtager er 78 uger, og ved ledighed fra den selvstændige virksomhed er sammenlagt 52 uger indenfor 70 uger. Ved ledighed fra den selvstændige virksomhed er der krav om frigørelsesattest fra arbejdsgiveren, hvis medlemmet er omfattet af et varsel om opsigelse.

Ledighed fra arbejde som lønmodtager

Til § 13

Reglen gælder, når medlemmet er blevet kombinationsforsikret.

Der kan kun udbetales dagpenge ved fuld ledighed fra arbejde som lønmodtager. Når medlemmet driver selvstændig virksomhed, kan der derfor kun udbetales supplerende dagpenge i uger, hvor der ikke er noget arbejde som lønmodtager. Det gælder også ved arbejde som lønmodtager, der er begyndt efter ledighed fra det arbejde, medlemmet blev ledig fra.

Det er en betingelse, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet efter reglerne for forsikrede på fuld tid. Dette betyder bl.a., at arbejdet med den selvstændige virksomhed til enhver tid skal kunne udføres uden for normal arbejdstid.

Der skal ske fradrag for den faktiske drift af virksomheden, dog med mindst 15 timer om ugen. Det gælder uanset, om der er tale om fortsat drift af den virksomhed, der har været medlemmets forsikringsgrundlag, eller anden drift af selvstændig virksomhed, som er påbegyndt før eller efter evt. ledighed fra den selvstændige virksomhed, der har været medlemmets forsikringsgrundlag.

Reglerne om karantæne ved selvforskyldt ledighed gælder også her.

Ledighed fra den selvstændige virksomhed

Til § 14

Reglen gælder, når medlemmet er blevet kombinationsforsikret.

Der kan kun udbetales dagpenge, når arbejdet i den selvstændige virksomhed er ophørt mere end midlertidigt.

Det er en betingelse, at medlemmet står til rådighed for arbejde som lønmodtager på fuld tid efter de regler, der gælder for forsikrede på fuld tid. Reglerne om frigørelsesattest gælder også her.

Der skal ske fradrag for det faktiske arbejde som lønmodtager.

Reglen om tre ugers venteperiode ved ophør af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse gælder også her.

Ved ledighed fra den selvstændige virksomhed bør a-kassen vurdere, om medlemmets oplysninger om den selvstændige virksomheds omfang virker sandsynlige ved overgang til kombinationsforsikring. Er dette ikke tilfældet, bør a-kassen vurdere, om medlemmet har opnået status som kombinationsforsikret med urette.

Ophør med den selvstændige virksomhed (§§ 15-17)

Til § 15

Ophør kan ske ved overdragelse, lukning, bortforpagtning eller udlejning af den selvstændige virksomhed. Ophøret skal være mere end midlertidigt. Både ophøret og tidspunktet for ophør skal kunne dokumenteres.

Til § 16

Der kan ske ophør ved udtræden af den selvstændige virksomhed, der fortsættes af ægtefællen, enten:

1. Når medlemmet efter sin udtræden har haft over 30 timers arbejde som lønmodtager i gennemsnit pr. uge i mindst 26 uger.

2. Når medlemmet har haft arbejde som lønmodtager i en tid, der sammenlagt svarer til fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 52 uger inden for de seneste 65 uger. Er der i forbindelse med medlemmets udtræden af den selvstændige virksomhed sket en driftsomlægning, kræves alene arbejde som lønmodtager i en tid, der i alt svarer til fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i 26 uger inden for de seneste 35 uger.

3. Når medlemmets udtræden skyldes, at medlemmets arbejdsfunktioner er faldet bort mere end midlertidigt.

4. Når medlemmets udtræden skyldes, at det personlige arbejde er overtaget mere end midlertidigt af anden arbejdskraft. Årsagen skal være, at den selvstændige virksomhed har behov for særlige, faglige kvalifikationer eller at ejerforholdene i den selvstændige virksomhed er ændret.

5. Når medlemmet har ophævet samlivet med sin ægtefælle ved separation eller skilsmisse.

6. Når medlemmets udtræden skyldes, at medlemmet har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som giver ret til optagelse i en a-kasse. Uddannelsen skal være rettet mod arbejdsfunktioner, som ikke udføres i virksomheden.

Et medlem, der træder ud af en virksomhed, der fortsættes af ægtefællen, skal bringe sin status som medarbejdende ægtefælle til ophør eller skal dokumentere, at en lønaftale er bortfaldet.

Til § 17

Hvis den selvstændige virksomhed fortsættes af medejere, uden at medlemmet har afhændet sin del af den selvstændige virksomhed, gælder samme regler som ved udtræden af ægtefælle. Dog gælder reglen om udtræden ved ophævelse af samliv ikke her.

Midlertidigt ophør

Til § 18

Et kombinationsforsikret medlem kan kun anses for ophørt med den selvstændige virksomhed, når der er tale om et mere end midlertidigt ophør.

Der kan derfor ikke udbetales dagpenge ved et midlertidigt ophør af driften, hvor det er hensigten, at den selvstændige virksomhed skal optages på ny.

Overskydende timer

Til § 19

Om fritagelsen for 15-timers-reglen henvises til § 13, stk. 3.

Venteperiode og karantæne

Til § 21

En karantæne for selvforskyldt ledighed kan normalt kun afvikles i perioder, hvor et medlem er berettiget til dagpenge. For et kombinationsforsikret medlem kan karantænen afvikles i en venteperiode. Der henvises til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed og lovens § 63, stk. 2.

Øvrige bestemmelser

Til § 22

Vejledning nr. 65 af 3. juli 2002 om kombinationsforsikring bortfalder.

Til toppen