Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Vejledning om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser m.fl.

Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 57 af 10/5 2001.

I Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1336 af 14. december 2000 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser m.fl. er der fastsat nærmere regler om indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

Medlemmer af a-kasser for lønmodtagere, der får udbetalt dagpenge efter arbejdsløshedsforsikringsloven eller fuld godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse), er omfattet af reglerne om obligatorisk indbetaling af bidrag til ATP. Det samme gælder medlemmer af a-kasser for lønmodtagere, som er over 25 år og får udbetalt uddannelsesgodtgørelse, og medlemmer, der modtager aktiveringsydelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Personer, der får udbetalt overgangsydelse, efterløn eller seniorydelse, er omfattet af reglerne om frivillig indbetaling af bidrag til ATP. Hvor ydelserne udbetales af a-kasser for selvstændige erhvervsdrivende, er muligheden for frivillig indbetaling dog begrænset til perioden indtil den 31. december 2001.

I denne vejledning er der bemærkninger og uddybende retningslinier til enkelte af bekendtgørelsens regler.

Obligatorisk indbetaling af ATP-bidrag

Til § 1

Medlemmer, der modtager dagpenge under ferie, dagpenge som lån (arbejdsløshedsforsikringslovens § 57, stk. 2) eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov, er ikke omfattet af ordningen.

Til § 2

Medlemmets del af ATP-bidraget, der svarer til 1/3 af det samlede bidrag, tilbageholdes af a-kassen ved udbetaling af ydelser på samme måde som ved opkrævning af kildeskat.

Ved beregning af det ugentlige bidrag bruges det antal timer, der ligger til grund for beregningen af ydelsen.

Ved beregning af det ugentlige bidrag af ydelser, hvor der foretages fradrag for indtægt krone for krone, beregnes det antal timer, der skal betales ATP-bidrag for, ved at dividere bruttoydelsen med den individuelle timesats.

Det samme gælder for medlemmer, der får suppleringsbeløb i aktivperioden efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 55, stk. 2.

Bruttoydelsen er ydelsen efter fradrag for indtægt, men før fradrag for skat.

Medlemmets del af ATP-bidraget er 1,08 kr. pr. time i 2001.

Bidraget for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Til § 3

A-kasserne for lønmodtagere skal betale 1/3 af det samlede ATP-bidrag for medlemmer, der får udbetalt dagpenge eller VEU-godtgørelse.

Udgifterne til dækning af a-kassernes del af bidraget kan opkræves fra medlemmerne. Der kan dog ikke opkræves bidrag fra medlemmer, der modtager efterløn eller seniorydelse, eller som er fritaget for betaling af bidrag efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 77, stk. 9.

Direktoratet beregner det bidrag, der kan opkræves pr. medlem i det kommende regnskabsår for henholdsvis fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede, og orienterer a-kasserne herom. Bidraget er ens for alle a-kasser.

A-kassernes del af ATP-bidraget betales til direktoratet sammen med medlemsbidraget til staten og efter samme regler.

Til § 5

Staten betaler 2/3 af det samlede ATP-bidrag for medlemmer, der får udbetalt uddannelsesgodtgørelse eller aktiveringsydelse.

Frivillig indbetaling af ATP-bidrag

Til § 6

Medlemmer, der modtager overgangsydelse, efterløn eller seniorydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag i perioder, hvor de får en af disse ydelser.

Til § 7

Det er en forudsætning for at indgå i ordningen, at medlemmet skriftligt over for a-kassen udtrykker ønske om frivilligt at bidrage til ATP.

Medlemmer, der anmoder om at overgå til efterløn eller seniorydelse, har på ansøgningstidspunktet eller senere mulighed for at tilmelde sig ordningen.

Ved årsskiftet har modtagere af overgangsydelse, efterløn eller seniorydelse mulighed for at ændre valg om betaling af ATP-bidrag.

Meddelelse om ændring skal være skriftlig og være a-kassen i hænde senest den 10. januar. Ændringen har virkning fra og med den første udbetalingsperiode i kalenderåret.

Ved skift mellem overgangsydelse, efterløn og seniorydelse har medlemmerne mulighed for at ændre valg om betaling af ATP-bidrag.

Til § 8

Medlemmets del af ATP-bidraget, 0,71 kr. pr. time, tilbageholdes ved udbetaling af ydelsen på samme måde som kildeskatten.

Bidraget for en uge eller en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Til § 10

Modtagere af efterløn eller overgangsydelse, som på grund af arbejde i udlandet ikke er medlem af en dansk a-kasse, er også omfattet af reglerne om frivillig indbetaling af ATP-bidrag.

Fælles bestemmelser

Til § 11

Bidraget til ATP skal indbetales kvartalsvis bagud. Den sidste rettidige betalingsdag er den 14. i måneden efter hvert kvartals udløb. For oktober kvartal er den sidste rettidige betalingsdag dog den 20. januar.

Hvis den sidste rettidige betalingsdag falder på en lørdag, en søndag eller en helligdag, er sidste rettidige betalingsdag den førstkommende hverdag.

Indbetalingen omfatter det samlede bidrag til ATP, dvs. de tilbageholdte bidrag ved udbetaling af ydelserne, tillige med a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag for så vidt angår dagpenge og VEU-godtgørelse. For uddannelsesgodtgørelse, aktiveringsydelse, overgangsydelse, efterløn og seniorydelse er statens andel tillige omfattet.

Direktoratet anviser de samlede bidrag til ATP på baggrund af a-kassernes indberetninger over de bidrag, der er tilbageholdt i kvartalet. Indberetningerne sendes i to eksemplarer og skal være direktoratet i hænde senest den 10. i den måned, ATP-bidraget forfalder til betaling. I januar måned er sidste rettidige indberetningsdag den 15. januar.

Indberetningen skal indeholde oplysninger om bidrag, der er tilbageholdt i kvartalet. Oplysningerne skal være fordelt på dagpenge, VEU-godtgørelse, uddannelsesgodtgørelse, aktiveringsydelse, overgangsydelse, efterløn og seniorydelse. Indberetningen skal ske under 3 særskilte SE-numre for henholdsvis

1) dagpenge og VEU-godtgørelse,

2) uddannnelsesgodtgørelse og aktiveringsydelse,

3) overgangsydelse, efterløn og seniorydelse.

A-kasser, der hidtil har indberettet kursusgodtgørelse på særskilt SE-nummer, kan stadig gøre dette for så vidt angår VEU-godtgørelsen. Ligeledes kan de a-kasser, som hidtil har benyttet SE-nummeret for dagpenge til indberetning af øvrige ydelser, der udbetales gennem a-kassen, fortsat benytte dette nummer til indberetning af ydelser, der ikke betales bidrag af til ATP.

SE-nummeret til uddannelsesgodtgørelse og aktiveringsydelse samt SE-nummeret til overgangsydelse, efterløn og seniorydelse må kun anvendes til indberetning af disse ydelser.

Indberetningerne skal være egenhændigt underskrevet af mindst to bemyndigede personer. Blanketter til brug ved indberetning samt om fuldmagtsforhold udsendes af direktoratet.

På baggrund af indberetningerne beregner og anviser direktoratet det samlede bidrag til ATP via Danmarks Nationalbank. Den del af de samlede bidrag, der er tilbageholdt ved udbetaling af ydelserne, debiteres a-kassernes respektive konti over udbetalte forskud/refusioner.

A-kassernes årlige indberetning til ATP

Til § 12

A-kasserne skal hvert år i januar måned indberette det samlede årlige ATP-bidrag, der er indbetalt for det enkelte medlem. Indberetningen foretages under de SE-numre, som de kvartalsvise indbetalinger er sket under. Indberetningen gives på den årlige indberetningsseddel, der indsendes til Told- og Skatteregionen.

Det samlede ATP-bidrag, der er indbetalt for den enkelte modtager af dagpenge, VEU-godtgørelse, uddannnelsesgodtgørelse eller aktiveringsydelse, opgøres ved at gange det tilbageholdte bidrag med 3.

Det samlede ATP-bidrag, der er indbetalt for den enkelte modtager af overgangsydelse, efterløn eller seniorydelse, opgøres ved at gange det tilbageholdte bidrag med 2.

Told og Skat informerer Arbejdsmarkedets Tillægspension om indberetningerne.

Tilbagebetaling af ATP-bidrag

Til § 13

Når ydelser, af hvilke der er betalt ATP-bidrag, skal betales tilbage af et medlem, skal det samlede indbetalte ATP-bidrag for medlemmet betales tilbage til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Når bidraget, der skal betales tilbage, vedrører perioder, for hvilke der er indsendt årlige indberetningssedler (tidligere år), skal a-kassen skriftligt anmode Arbejdsmarkedets Tillægspension om tilbagebetaling. Der skal ikke samtidig foretages supperende indberetning til Told og Skat.

Anmodningen, der sendes til ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, skal indeholde oplysning om, hvilken ydelse tilbagebetalingen vedrører, medlemmets cpr-nummer, SE-nummeret hvorunder bidraget er indberettet, tilbagebetalingsperioden, beløbets størrelse (det samlede indbetalte bidrag), og angivelse af, at beløbet skal anvises til Arbejdsdirektoratet.

Anmodning kan fremsættes ved hvert kvartals afslutning.

Beløb svarende til medlemmets del af det samlede bidrag, som modtages retur fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, vil blive krediteret de respektive konti over modtaget forskud/refusion.

Anmodning om tilbagebetaling kan ikke fremsættes for beløb, der er mindre end et fuldt ATP-bidrag for en uge.

Tilbagebetalinger, der vedrører indeværende regnskabsår, reguleres over de kvartalsvise indbetalinger.

Direktoratets vejledning nr. 155 af 13. oktober 2000 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser ophæves hermed.

Til toppen