Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om henstandsordning for kronisk syge

Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 991 af 3/12 2001.

I medfør af § 38, stk. 1, 1. pkt., og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, fastsættes:

§ 1. Et apotek skal tilbyde en patient henstand med egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin, hvis patienten har en bevilling efter sygesikringslovens § 7 c, stk. 1 (kronikerbevilling). Egenbetalingen opgøres i tilskudspriser, jf. sygesikringslovens § 7 c, stk. 1, og § 7 d.

Stk. 2. Med mindre andet aftales, skal patienten hver måned betale en tolvtedel af det i sygesikringslovens § 7 c, stk. 1, nævnte egenbetalingsloft, dog højst det beløb, patienten skylder apoteket. Patienten må ikke pålægges udgifter til henstandsordningen i form af renter eller gebyrer.

Stk. 3. Der må kun oprettes én henstandsordning til en patient efter denne bekendtgørelse inden for hver tilskudsperiode, jf. sygesikringslovens § 7 b, stk. 2.

§ 2. Et apotek kan afslå at give en patient henstand, hvis patienten inden for det seneste år har misligholdt en aftale med apoteket om henstand med egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin.

§ 3. Hvis en patient skifter fast bopæl, kan patienten forlange at få en igangværende henstandsordning overført til et apotek i nærheden af sin nye bopæl. Dette gælder dog ikke, hvis patienten inden for den igangværende individuelle tilskudsperiode har misligholdt sin betalingsforpligtelse efter § 1, stk. 2.

Stk. 2. De involverede apoteker skal uden ugrundet ophold og uden udgift for patienten overføre en henstandsordning, når patienten forlanger det efter stk. 1.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, eller § 3, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 137 af 25. februar 2000 om henstandsordning for kronisk syge ophæves.

Til toppen