Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens adgang til oplysninger m.v. til brug for evalueringer af sundhedsvæsenet

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 193 af 20/3 2001.

I medfør af § 4 a, stk. 2 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 9. april 1999, som ændret ved lov nr. 141 af 5. marts 2001 fastsættes:

§ 1. Sundhedsstyrelsen iværksætter evalueringer m.v. af virksomheden i det offentlige sundhedsvæsen med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren.

Stk. 2. Evalueringerne kan omfatte alle forhold i og mellem sundhedsvæsenets sektorer, herunder kvalitet, patientvenlighed, teknologianvendelse, service, planlægning, ledelse og ressourceanvendelse i forbindelse med forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, omsorg og rehabilitering samt forskning, uddannelse, udvikling og informationsvirksomhed.

§ 2. Reglerne i denne bekendtgørelse om amtskommuner gælder også for Hovedstadens Sygehusfællesskab.

§ 3. Med henblik på udførelsen af de i § 1 nævnte opgaver kan Sundhedsstyrelsen indsamle, bearbejde og offentliggøre oplysninger vedrørende sundhedsvæsenet.

Stk. 2. Oplysninger, der er indhentet til brug for evalueringer, jf. § 1, må ikke senere behandles i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed og kan ikke videregives til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. Centralstyrelseslovens § 12, stk. 2.

§ 4. Sundhedsstyrelsen kan til brug for de i § 1 nævnte evalueringer indhente oplysninger i elektronisk form fra de under Sundhedsministeriet hørende institutioners registre og fra amtskommunernes og kommunernes registre. Oplysninger fra registrene kan samkøres.

Stk. 2. Hvor det er nødvendigt for udførelsen af Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med evaluering jf. § 1, kan styrelsen indhente personoplysninger, herunder personnumre og helbredsoplysninger fra patientregistre m.v., herunder patientjournaler.

Stk. 3. Amtskommunerne, herunder de amtskommunale sygehuse, og kommunerne skal efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen meddele de oplysninger, herunder regnskabs- og budgetoplysninger, som de er i besiddelse af.

§ 5. Sundhedsstyrelsen er dataansvarlig for anmeldelser overfor Datatilsynet.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1173 af 16. december 1999 om adgang til registeroplysninger m.v. for Evalueringscenter for Sygehuse.

Til toppen