Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Vejledning om indbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing for medlemmer af arbejdsløshedskasser

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens vejledning nr. 18 af 9/2 2000.

Ved udbetaling af dagpenge m.v. skal der opkræves en særlig pensionsopsparing på 1 procent hos medlemmer af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere.

Regler herom findes i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 37 af 20. januar 2000. Til de enkelte bestemmelser bemærkes:

Til § 1

Reglerne om den særlige pensionsopsparing via arbejdsløshedskasserne omfatter medlemmer af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere, der får en af følgende ydelser:

1) Dagpenge.

2) Kursusgodtgørelse.

3) Uddannelsesgodtgørelse for medlemmer over 25 år.

4) Praktikydelse.

Medlemmer, der får en af ydelserne på nedsat sats, er også omfattet af ordningen.

Medlemmer, der får feriedagpenge, dagpenge som lån (arbejdsløshedsforsikringslovens § 57, stk. 2) eller ydelser efter lov om orlov til uddannelse eller børnepasning, er ikke omfattet af ordningen.

Medlemmer, der får dagpenge under arbejdssøgning i udlandet (attest E 303), er heller ikke omfattet af ordningen.

Den særlige pensionsopsparing tilbageholdes af kassen.

Til § 2

Den særlige pensionsopsparing betales fuldt ud af medlemmet.

Opsparingen udgør 1 procent af den ugentlige ydelse efter fradrag af medlemmets del af ATP-bidrag.

Opsparingen for en uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Til § 3

Den særlige pensionsopsparing opgøres og indbetales af arbejdsløshedskassen direkte til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Den sidste rettidige betalingsdag er den 14. i måneden efter hvert kvartals udløb. For oktober kvartal er den sidste rettidige betalingsdag dog den 20. januar.

Hvis den sidste rettidige betalingsdag falder på en lørdag, en søndag eller en helligdag, er sidste rettidige betalingsdag den førstkommende hverdag.

Betalingen sker til Arbejdsmarkedets Tillægspensions konto i BG-Bank, kontonummer 0700681, registreringsnummer 1199.

Ved betalingen skal ske angivelse af det SE-nummer, den enkelte ydelse er udbetalt under.

Hvis kassen ikke betaler pensionsopsparingen til tiden, skal kassen betale renter heraf. Renterne opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Renten udgør 1 ½ procent for hver påbegyndt måned efter udløbet af det kvartal, betalingen vedrører, jf. § 17, stk. 3, i ATP-loven.

Reglerne for udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte arbejdsløshedskasser finder også anvendelse på den særlige pensionsopsparing, der indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det gælder fx reglerne om for tidligt eller for meget hævet beløb.

Det betyder også, at indbetaling af de tilbageholdte beløb til Arbejdsmarkedets Tillægspension skal ske fra de særskilte girokonti, der anvendes ved udbetaling af de omhandlede ydelser.

Betaling skal ske via transaktionstype 420 med tekstrecord, jf. BG-Bank A/S, ErhvervsGiroUdbetaling, A-kasse systemet. I tekstrecorden anføres, hvilket kvartal betalingen omhandler samt det SE-nummer, der knytter sig til den pågældende ydelse.

For at sikre rettidig betaling over for Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal betalingen ekspederes i BG-Bank A/S én bankdag før Arbejdsmarkedets Tillægspensions betalingsfrister.

Til § 4

Kassen skal hvert år senest den 1. juni indberette størrelsen af den indbetalte opsparing for det foregående år. Indberetningen foretages for hvert medlem. Indberetningen sker til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kassen vil direkte fra Arbejdsmarkedets Tillægspension få retningslinier for, hvordan indberetning af den indbetalte pensionsopsparing for det enkelte medlem skal ske.

Til § 5

Tilbage- eller efterbetalinger inden for samme kalenderår reguleres over de kvartalsvise indberetninger.

Efter indbetalingen for oktober kvartal skal arbejdsløshedskassen fremsætte skriftlig anmodning om tilbagebetaling over for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Anmodningen kan fremsættes ved hvert kvartals afslutning. Af anmodningen, der sendes til ATP-Huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, skal det fremgå, at anmodningen vedrører Den Særlige Pensionsopsparing, medlemmets personnummer, beløbets størrelse samt arbejdsløshedskassens navn og adresse.

Kassen kan ikke fremsætte anmodning om tilbagebetaling af beløb, der er mindre end 50 kr.

Direktoratets vejledning nr. 189 af 23. november 1998 til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 763 af 23. oktober 1998 om indbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing for medlemmer af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere ved udbetaling af dagpenge m.v. ophæves hermed.

Til toppen