Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 277 af 14/4 2000, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1102 af 20/9 2007,

bekendtgørelse nr. 845 af 8/9 2009.

I medfør af § 19 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, og § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (Epidemiloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 27. august 2009, fastsættes:

Kapitel 1 – Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

Telefonisk og skriftlig anmeldelse

§ 1. Følgende sygdomme skal anmeldes telefonisk og skriftligt:

anthrax,

botulisme,

difteri,

fugleinfluenza hos mennesker,

hæmorrhagisk feber (Ebola, Lassa og Marburg),

influenza, præpandemisk alarmperiode (udmeldes fra Sundhedsstyrelsen),

kolera,

kopper,

meningokoksygdom,

pest,

plettyfus,

poliomyelitis anterior acuta,

purulent meningitis og

rabies.

§ 2. Den læge, der får en patient med en af de i § 1 nævnte sygdomme til behandling, skal straks anmelde tilfældet både telefonisk og skriftligt.

Stk. 2. Den telefoniske anmeldelse skal ske til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted.

Stk. 3. Den skriftlige anmeldelse foretages til

1) embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted og

2) Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

Stk. 4. Til den skriftlige anmeldelse anvendes Sundhedsstyrelsens formular nr. 1515.

Stk. 5. Der må kun anmeldes ét sygdomstilfælde på hver formular.

Stk. 6. Anmeldelse skal foretages, selv om tilfældet har en mild form eller ikke er fuldt udviklet (abortivt).

§ 3. Patientens indlæggelse på sygehus fritager den indlæggende læge for anmeldelsespligten. Den telefoniske og skriftlige anmeldelse påhviler i disse tilfælde den behandlende læge på sygehuset.

Skriftlig anmeldelse

§ 4. Følgende infektioner og sygdomme skal alene anmeldes skriftligt:

aids,

Creutzfeldt-Jacob sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier,

hepatitis A, akut,

hepatitis B, akut og kronisk,

hepatitis C, akut og kronisk,

hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS),

legionella pneumoni,

lepra,

leptospirose,

levnedsmiddelbårne sygdomme,

morbilli,

neuroborreliose,

ornitose,

paratyfus,

parotitis epidemica,

rubella under graviditet samt kongenit rubella,

shigella dysenteri,

tetanus,

tuberkulose,

tussis convulsiva hos børn under 2 år,

tyfus,

vandbårne sygdomme,

verotoksinproducerende bakterier (VTEC, herunder E.coli 0157).

§ 5. Den læge, der får en patient med en af de i § 4 nævnte sygdomme til behandling, skal skriftligt anmelde dette som anført i § 2, stk. 4-6 til:

1) embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted og

2) Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

§ 6. Patientens indlæggelse på sygehus fritager den indlæggende læge for anmeldelsespligten. Den skriftlige anmeldelse påhviler i disse tilfælde den behandlende læge på sygehuset.

Ophobning af sygdomstilfælde

§ 7. Ved ophobning af en af de i §§ 1 og 4 nævnte sygdomme skal disse tilfælde anmeldes telefonisk til embedslægeinstitutionen.

Stk. 2. Ved ophobning af uforklarlige sygdomstilfælde, der kan være forårsaget af et biologisk agens, men hvor agens ikke nødvendigvis er påvist, skal tilfældene anmeldes telefonisk og skriftligt til embedslægen.

Til toppen

Kapitel 2 – Anmeldelse af gonoré og syfilis

§ 8. Følgende sygdomme skal anmeldes:

gonoré,

syfilis acquisita recens og

syfilis congenita.

§ 9. Den læge, der får en patient med en af de i § 8 nævnte sygdomme til behandling, skal anmelde tilfældet til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

Stk. 2. Til anmeldelsen anvendes Sundhedsstyrelsens formular nr. 1510.

Til toppen

Kapitel 3 – Anmeldelse af HIV-antistof positive personer

§ 10. Den læge, der foretager undersøgelse af en person for hiv-antistof (anti-hiv), skal, såfremt prøven er positiv og konfirmeret ved de sædvanlige anvendte undersøgelsesmetoder, foretage indberetning til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

Stk. 2. Indberetningen skal ske ved anvendelse af Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-3, som fremsendes fra laboratoriet ved positivt svar.

Til toppen

Kapitel 4 – Laboratorieanmeldelser

§ 11. Resultaterne af undersøgelser for følgende sygdomme skal indberettes:

okulo-genital klamydia,

gonoré,

infektion med tarmpatogene bakterier,

invasiv pneumokoksygdom,

invasiv Hib-sygdom,

kighoste,

influenza A(H1N1)v

listeriose,

malaria.

§ 12. Laboratorier, der udfører undersøgelser for de i §11 nævnte sygdomme, skal kvartalsvis indberette undersøgelsesresultaterne til Statens Serum Institut, jf. § 13. For infektioner med tarmpatogene bakterier og influenza A(H1N1)v skal indberetning dog ske mindst én gang ugentligt.

§ 13. For okulo-genital klamydia og gonoré skal indberetningen omfatte følgende oplysninger:

1) antal udførte analyser og antal positive fund,

2) ved positive fund oplyses:

a) patientens køn,

b) patientens alder,

c) prøvens art,

d) prøvetagningsdato og

e) rekvirent (hospitalsafdeling, praksis).

Stk. 2. For infektioner med tarmpatogene bakterier skal indberetningen ske for hver episode (én type tarmpatogen bakterie isoleret fra én patient) og omfatte:

1) arten af den tarmpatogene bakterie (både almindeligt kendte tarmpatogene bakterier så som Salmonella species, Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica, Shigella species, Vibrio cholerae, diaréfremkaldende E. coli og andre bakterier, som af den diagnostiske afdeling skønnes at kunne have forårsaget tarmsygdom),

2) patientens CPR-nummer,

3) prøvens art,

4) dato for prøvens modtagelse i det diagnostiske laboratorium,

5) rekvirent,

6) udlandsrejse med hjemkomst senest en uge før sygdomsdebut (såfremt oplysningerne er tilgængelige for det diagnostiske laboratorium).

Stk. 3. For listeriose skal indberetningen omfatte:

1) patientens CPR-nummer,

2) prøvens art,

3) prøvetagningsdato,

4) rekvirent,

5) invasiv pneumokoksygdom,

6) invasiv Hib-sygdom,

7) kighoste

- influenza A(H1N1)v.

Stk. 4. For malaria skal indberetningen omfatte:

1) antal positive fund for hver enkelt plasmodieart (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae og Plasmodium ovale),

2) prøvetagningstidspunkt (uge),

3) formodet smitteland.

Stk. 5. Ved invasiv pneumokoksygdom og invasiv Hib-sygdom indsendes et isolat til Statens Serum Institut med henblik på at udføre supplerende analyser til brug for overvågning af vaccinationseffekt.

Stk. 6. For laboratorieanmeldte tilfælde af invasiv pneumokoksygdom og invasiv Hib-sygdom hos børn under 5 år kan Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling, hos den behandlende og hos den vaccinerende læge indhente supplerende oplysninger, der er relevante for overvågning af vaccinationseffekt.

Stk. 7. Ved influenza A(H1N1)v indsendes prøver positive til Statens Serum Institut med henblik på at udføre supplerende analyser.

Stk. 8. For laboratorieanmeldte tilfælde af influenza A(H1N1)v er læger forpligtet til at afgive yderligere oplysninger til Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling, efter nærmere aftale med Sundhedsstyrelsen.

Laboratorieanmeldelse af hiv-undersøgelser

§ 14. Laboratorier, der udfører de indledende undersøgelser for hiv-antistof (primær ELISA-undersøgelse) skal foretage månedlige indberetninger af antal positive og negative undersøgelsesresultater.

Stk. 2. Indberetningen skal ske i summarisk form til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling, ved anvendelse af Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-1.

§ 15. Laboratorier, der udfører konfirmatoriske hiv-undersøgelser, skal ved fund af anti-hiv positive prøver sende et indberetningsskema (Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-3) til den læge, der skal give den undersøgte person resultatet af anti-hiv-undersøgelsen, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 2. Kopi af indberetningsskemaet skal af laboratoriet sendes til Statens Serum Institut.

Blodbankers indberetning af visse virusmarkører

§ 16. Blodbanker, der undersøger donorblod for HIV-antistoffer, HBsAg og anti-HCV, skal månedligt indsende indberetninger til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

§ 17. Indberetningerne skal omfatte det totale antal undersøgte bloddonorer.

Stk. 2. For undersøgelser for hiv skal indberetningen omfatte:

1) antal positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse,

2) for positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse angives:

a) kodenummer,

b) køn,

c) fødselsår,

d) angivelse af, hvilket sygehus/afdeling donor er henvist til,

e) eventuel risikofaktor for hiv-infektion,

f) angivelse af, om donor tidligere har givet blod,

g) hvis donor tidligere har givet blod, foretages look-back analyse, og resultatet heraf indberettes særskilt til epidemiologisk afdeling.

Stk. 3. For undersøgelser for HBsAg og anti-HCV skal indberetningerne omfatte:

1) antal positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse,

2) for positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse angives:

a) kodenummer,

b) køn,

c) fødselsår,

d) eventuel risikofaktor for smitte,

e) angivelse af, om donor tidligere har givet blod (antal gange),

f) hvis donor tidligere har givet blod, angives, om nogle af de tidligere donationer er givet, efter screening for den pågældende markør blev iværksat samt angivelse af dato for den sidste screeningsnegative donation.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden mv.

§ 18. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv. og en vejledning af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af sygdom forårsaget af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og verotoksinproducerende bakterier (VTEC).

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1012 af 14. december 1993.

Til toppen

Noter

Indledningen, § 11, § 12 og § 13 ændret 11/9 2009 ved bek. nr. 845 af 8/9 2009.

§ 1, § 11 og § 13 ændret 1/10 2007 ved bek. nr. 1102 af 20/9 2007.

Til toppen